Main navigation back

Какво да направя при щета?

  Какво да направя при щета?

8 лесни стъпки с Алианц

  В случай на: Пожар, злоумишлен палеж и експлозия

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

 • Полезна информация за институции

Какво да направите при събитие?

 • Незабавно уведомете РС „ПБЗН“- тел. 112
 • Ограничете вредите, без да променяте състоянието на увреденото имущество;
 • Регистрирайте щетата до 3 дни на телефон 080013014 или в обслужващия Ви офис на „Алианц“

Документи, които обичайно изискваме

 • Документ за собственост
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN
 • Удостоверение от РС „ПБЗН“
 • Писмено пояснение от свидетел
 • Заключително Постановление от Прокуратура
 • Удостоверение от РУ „Полиция“

Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.

Застрахователят не може да изисква доказателства, с които Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Полезна информация за институции

телефон

112

Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

При пожар в сградата, изключете електричеството и газта.

Не използвайте асансьори при опит да напуснете горяща сграда.

Не гасете с вода инсталации под напрежение, електроуреди, нафта и бензин

Сложете мокра кърпа пред носа и устата си, когато преминавате през задимени участъци и покрийте откритите части на тялото си

  В случай на: Кражба чрез взлом

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

 • Полезна информация за институции

Какво да направите при събитие?

 • Незабавно уведомете РУ „Полиция“ на тел. 112

 • Регистрирайте щетата до 24 часа от установяване на събитието на телефон 080013014 или в обслужващия Ви офис на „Алианц“

Документи, които обичайно изискваме

 • Заключително Постановление от Прокуратура
 • Удостоверение от РУ „Полиция“
 • Документ за собственост;
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN

Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.

Застрахователят не може да изисква доказателства, с които Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Полезна информация за институции

Министерство на вътрешните работи – www.mvr.bg 

тел.: 112

Проверете дали рисковете грабеж или кражба с техническо средство са включени като "Кражба".

Ако заключващите механизми са увредени, подменете ги незабавно с нови и запазете старите до приклюване на процеса по ликвидация на щетата.

Бъдете внимателни кога, къде и с кого споделяте информация (дори в социалните мрежи) за отсъствия от дома и планирани екскурзии.

  В случай на: Злоумишлени действия на трети лица

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

 • Полезна информация за институции

Какво да направите при събитие?

 • Незабавно уведомете РУ „Полиция“ - тел. 112

 • Регистрирайте щетата до 3 дни на телефон 080013014 или в обслужващия Ви офис на „Алианц“

Документи, които обичайно изискваме

 • Документ за собственост
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN
 • Заключително Постановление от Прокуратура
 • Удостоверение от РУ „Полиция“

Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.

Застрахователят не може да изисква доказателства, с които Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Полезна информация за институции

телефон

112

 • Министерство на вътрешните работи – www.mvr.bg
 • Прокуратура – тел. на информационен център: 02/9867671; www.prb.bg

  В случай на: Природни бедствия (буря, градушка, тежест от натрупване на сняг и лед, наводнение, мълния, измръзване)

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

 • Полезна информация за институции

Какво да направите при събитие?

 • Ограничете вредите, без да променяте състоянието на увреденото имущество;
 • Регистрирайте щетата до 3 дни на телефон 080013014 или в обслужващия Ви офис на „Алианц“

Документи, които обичайно изискваме

 • Документ за собственост
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN
 • Удостоверение от НИМХ-БАН, ИА „Борба с градушките“

Забележка: При събития от общоизвестен и масов характер ЗАД „Алианц България“ няма да изисква представяне на удостоверения от съответните институции.

Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.

Застрахователят не може да изисква доказателства, с които Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Полезна информация за институции

 • Национален институт по метеорология и хидрология към БАН –  тел. на информационен център: 02/4624710; meteo.bg
 • Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ – www.weathermod-bg.eu

Проверете и изключете/изолирайте, ако е необходимо, предмети и системи свързани с електричество, газ, вода, компресиран въздух, пара, химикали.

  В случай на: Земетресение

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

 • Полезна информация за институции

Какво да направите при събитие?

 • Ограничете вредите, без да променяте състоянието на увреденото имущество;
 • Регистрирайте щетата до 3 дни на телефон 080013014 или в обслужващия Ви офис на „Алианц“

Документи, които обичайно изискваме

 • Документ за собственост
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN
 • Удостоверение от БАН „Геофизичен институт“

Забележка: При събития от общоизвестен и масов характер ЗАД „Алианц България“ няма да изисква представяне на удостоверения от съответните институции.


Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.Застрахователят не може да изисква доказателства, с които

Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Полезна информация за институции

 • БАН – „Геофизичен институт“, тел.: 02/9712677

Проверете и изключете/изолирайте, ако е необходимо, предмети и системи свързани с електричество, газ, вода, компресиран въздух, пара, химикали.

Ако се намирате в сграда при усещане на първия трус, заемете безопасно място:напр. близо до вътрешна стена, под рамката на вратата. Избягвайте да се укривате при балкони, асансьори, външни стени и стълбища.

Ако се намирате на открито, застанете далеч от далекопроводи и сгради.

  В случай на: Тръбопроводна вода

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

Какво да направите при събитие?

 • Незабавно ограничете/ спрете теча, в случай че това е възможно

 • Регистрирайте щетата до три дни като се обадите на телефон  080013014 или посетите обслужващия Ви офис на  Алианц

Документи, които обичайно изискваме

 • Протестно писмо до виновни лица
 • Протокол за авария (напр. От домоуправителя) – ако е наличен
 • Документ за собственост
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN

Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.

Застрахователят не може да изисква доказателства, с които Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Периодично следете консумацията на вода: запишете стойностите на водомера вечерта, а след това и сутринта. Сравнете ги. Ако има промяна, значи има теч.

През нощта не пускайте машина за миене на съдове или пералня.

Когато напускате дома си за по-дълго, проверете дали всички кранчета са добре затворени.

  В случай на: Късо съединение/токов удар

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

 • Полезна информация за институции

Какво да направите при събитие?

 • Ограничете вредите, без да променяте състоянието на увреденото имущество
 • Незабавно подайте жалба до ЕРП в тридневен срок (при късо съединение/токов удар)
 • Регистрирайте щетата до 3 дни на телефон 080013014 или в обслужващия Ви офис на „Алианц“

Документи, които обичайно изискваме

 • Документ за собственост
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN
 • Жалба до доставчика на електроенергия в срок до 3 (три) дни от настъпване на събитието с насрещен входящ номер
 • Констативен протокол от специализиран сервиз, удостоверяващ причината за увреждането и необходимите ремонтно-възстановителни дейности

Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.

Застрахователят не може да изисква доказателства, с които Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Полезна информация за институции

При късо съединение или токов удар, изключете бушоните и издърпайте внимателно повредения кабел от електрическата мрежа.

При пострадал в инцидент с електрически ток  прекъснете електрическата верига като отвиете/ свалите бушона от електрическото табло или изкл. безопасно щепсела от контакта. Отделете пострадалия от ел.напрежение.

Използвайте изолиращи материали като гума или дърво и в никакъв случай метални или мокри предмети.

  В случай на: Удар от превозно средство

 • Какво да направите при събитие?

 • Документи, които обичайно изискваме

 • Полезна информация за институции

Какво да направите при събитие?

 • Ограничете вредите, без да променяте състоянието на увреденото имущество
 • Регистрирайте щетата до 3 дни на телефон 080013014 или в обслужващия Ви офис на „Алианц“

Документи, които обичайно изискваме

 • Протокол за ПТП или двустранно подписан констативен протокол, надлежно входен в КАТ „Пътна полиция“
 • Документ за собственост
 • Писмена претенция за обезщетение с включен IBAN

Според спецификата на случая ЗАД „Алианц България“ може да изисква писмено и други допълнителни документи.

Застрахователят не може да изисква доказателства, с които Застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.

Полезна информация за институции

Министерство на вътрешните работи – www.mvr.bg 

тел.: 112;

При настъпило ПТП, трябва да уведомите органите на МВР за инцидента и ако има пострадали лица, тези на спешна медицинска помощ.

телефон 

112