Main navigation back

Застраховки за дома

Домът е повече от четири стени.

Той е онова уютно място, където в края на работния ден споделяте всичко с любимите си хора!

Вече повече от 128 години в Алианц създаваме застрахователни решения, които да защитят една от най-ценните ви инвестиции.

С имуществена застраховка в Алианц България Вие се грижите не само за дома, в който живеете, но и за движимото имущество в него. Имате възможност да избирате между няколко застраховки.

  Застраховка Уютен дом - промоционални условия с до 45% отстъпка

Allianz - -imushestvo10

Предимства

 • до 45% отстъпка при избор на "Разширено покритие"
 • възможност за разсрочено плащане на премията без оскъпяване
 • при подновяване на застраховката без щети промоционалните условия се запазват
 • в покритието се включва движимо имущество на стойност до 30% от застрахователната сума без опис.

 Промоционалните условия са валидни до 31.01.2019 г.

 • Основно покритие

 • Разширено покритие 

 • Максимално покритие 

 • Допълнителни покрития

 • Застрахователна сума и обезщетение

Основно покритие

С клауза „Основно покритие“ на обезщетение подлежат:

 • Материалните щети вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от превозно средство;
 • Допълнителните разходи, направени за ограничаване на вредите, отстраняване на останки, преместване и съхранение на имуществото, хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо;

 

Разширено покритие 

По клауза "Разширено покритие"  на обезщетение подлежат:

 • Материалните щети вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от превозно средство;
 • Допълнителните разходи, направени за ограничаване на вредите, отстраняване на останки, преместване и съхранение на имуществото, хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо;
 • Късо съединение и/или токов удар.

Максимално покритие 

По клауза "Максимално покритие"  на обезщетение подлежат следните рискове:

 • Материалните щети вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от превозно средство;
 • Допълнителните разходи, направени за ограничаване на вредите, отстраняване на останки, преместване и съхранение на имуществото, хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо;
 • Късо съединение и/или токов удар;
 • Теч на тръбопроводна вода от аквариуми и водни легла.

Допълнителни покрития

Към покритието може да добавите:

   • земетресение;
   • злоумишлени действия на трети лица;
   • гражданска отговорност;
   • всички рискове на стъкла;
   • свличане/срутване и др.

Застрахователна сума и обезщетение

Застрахователна сума

Определя се на база възстановителна стойност на имуществото (за ново), съгласно минимални разценки на ЗАД „Алианц България“ (710 лв./кв.м. за 2015 г.).

Застрахователно обезщетение

Изплаща се в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума.

 

  Моят дом

Allianz - 104821631_1200x1600px__72dpi

Какво покрива застраховка „Моят дом“

Застраховката покрива щети вследствие пожар, природни бедствия, кражба чрез взлом и други събития, довели до унищожаване или увреждане на вашето имущество.

Защо да сключва застраховка „Моят дом“

 • Варианти за избор на застрахователни суми до 120 000 лв.
 • Застраховане на имущество до 160 кв.м. РЗП
 • Без самоучастие при застрахователна сума над 40 000 лв.
 • Нисък размер на премията
 • Възможност за плащане на вноски
 • Бързо и лесно сключване – без опис на имуществото.

 • Основно покритие

 • Разширено покритие

 • Максимално покритие

 • Застрахователна сума и премия

Основно покритие

Осигуряваме ви различни нива на покритие, съобразени с вашите конкретни изисквания и потребности.

Основно покритие

 • пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара
 • удар от мълния, експлозия
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони, и други външни обекти вследствие буря или градушка)
 • тръбопроводна вода
 • удар от превозно средство или животно.

Разширено покритие

Разширено покритие

По ваше желание към основното покритие може да добавите рисковете

 • „земетресение“ и
 • „злоумишлени действия на трети лица“.

Максимално покритие

Максимално покритие

Към разширеното покритие може да добавите

 • късо съединение или токов удар и
 • кражба чрез взлом на аудио-визуална или стационарна компютърна техника (вкл. периферни устройства) съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс (за варианти А и Б) или
 • кражба на битова електроника или битови електроуреди съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс (за всички останали варианти).

Застрахователна сума и премия

Застрахователна сума и премия

Застрахователната премия зависи от избраните от вас нива на покритие и застрахователни суми: 

 • за сгради от 20 000 лв. до 120 000 лв. 
 • за движимо имущество от 2 000 лв. до 12 000 лв.
 • за гражданска отговорност от 1000 лв. до 5000 лв.

Премия: 

 • от 21 лв. до 190 лв. за основно покритие
 • от 27 лв. до 232 лв. за разширено покритие
 • от 33 до 270 лв. за максимално покритие

  Пожар и природни бедствия

Allianz - pojarDOM_promo

Предимства

 • Избирате покритие в зависимост от Вашите потребности
 • Възможност за разсрочено плащане 
 • При подновяване на полица, сключена при промоционални условия без регистрирани щети, си запазвате ползваните отстъпки
 • Застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

 • Основно покритие 

 • Допълнително покритие

 • Застрахователна сума и премия

Основно покритие 

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност.

Основно покритие

 • щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара)
 • удар от мълния, експлозия или имплозия
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка)
 • тръбопроводна вода
 • удар от превозно средство или животно
 • разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.

Допълнително покритие

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на

 • свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и/или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса
 • разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем
 • счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база „всички рискове“
 • гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане).

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума и премия

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

  Кражба чрез взлом

Allianz - cropped_73271445_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката „Кражба чрез взлом“

За всички клиенти с налична застраховка срещу пожар и природни бедствия в Алианц България.

Предмет на застраховката е движимо имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност. 

 • Застрахователно покритие

 • Застрахователна сума и премия

Застрахователно покритие

Основното покритие на застраховката включва:

 • загуба на имущество вследствие кражба чрез взлом съгласно чл.195, ал.1, т.3 от Наказателния кодекс и
 • допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване.

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на

 • кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл.195 ал.1 т.4 от Наказателния кодекс и грабеж съгласно чл.198 от Наказателния кодекс.

Важно: Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

 

Застрахователна сума и премия

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.


Затвори

  Какво да направя при щета?

8 лесни стъпки с Алианц