Main navigation back

Тарифи

  Тарифа за физически лица

Allianz - Тарифа за физически лица

  Уведомления за промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица

 • 01.11.2019

 • 31.10.2019

 • 31.07.2019

 • 31.05.2019

 • 01.04.2019

 • 01.03.2019

 • 27.09.2018 г.

 • 26.07.2018 г.

 • 08.12.2017 г.

 • 31.05.2017 г.

 • 27.04.2017 г.

 • 01.03.2017 г.

 • 25.01.2017 г.

 • 03.01.2017 г.

 • 29.11.2016 г.

 • 12.08.2016 г.

 • 27.04.2016 г.

 • 11.04.2016 г.

01.11.2019

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Директен дебит и документарно инкасо“, „Кредитни сделки“, „Други услуги“, „Банков сейф“, „Операции с корпоративни финансови инструменти“ и „Операции с ДЦК,“ и се въвежда нов раздел „Интернет и мобилно банкиране“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.01.2020 г.

31.10.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 ноември 2019 г. влиза в сила промена в Раздел 6 „Кредитни сделки“ т. 6.2.1. Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит с обезпечение ипотека:

Било

0.25% лева от одобрения лимит

Става

0.25% лева от одобрения лимит, мин. 300 лв.

  

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.11.2019 г.

31.07.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви октомври 2019 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Директен дебит и документарно инкасо“, „Кредитни сделки“, „Депозити и спестовна сметка Алианц Детство“, „Други услуги“, „Алианц Академика“ и „Пакети Алианц Старт и Алианц Старт+“.

 

Актуалната тарифа е публикувана на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.10.2019 г.

31.05.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 юни 2019 г. и от 01 август 2019 г. влизат в сила промени в Раздел 1.8 „Приложение 1 към раздел I. Клиентски  сметки: Платежна сметка за основни операции”.

 

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.06.2019 г.

Тарифа за физически лица в сила от 01.08.2019 г.

01.04.2019

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви за промени в Тарифите на „Алианц Банк България“ АД за физически лица и корпоративни клиенти.

Считано от 1-ви юни 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в раздел „Други услуги“, подраздел „Такса за предварително проучване,  разглеждане на документи и становище относно приемане/ отказ за обслужване като клиент“.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката https://www.allianz.bg/.

Тарифа за физически лица в сила от 01.06.2019 г.

01.03.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на „Алианц Банк България“ АД за физически лица.

Считано от 1-ви май 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за физически лица в разделите „Дебитни карти“ и „Кредитни карти“.

Актуалната Тарифа е предоставена на разположение в банковите салони и е публикувана на сайта на банката https://www.allianz.bg/.

Тарифа за физически лица в сила от 01.05.2019 г. 

27.09.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 септември 2018 г. влизат в сила промени в Раздел 1.8 „Приложение 1 към раздел I. Клиентски  сметки: Платежна сметка за основни операции”.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 01.09.2018 г.

26.07.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 август 2018 г. влизат в сила промени в Раздел 1.8 „Приложение 1 към раздел I. Клиентски  сметки: Платежна сметка за основни операции”.

 

08.12.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08 февруари 2018 г. влизат в сила промени, в Раздел 1.1. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица и в Раздел 1 „Клиентски сметки“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Тарифа за физически лица в сила от 08.02.2018 г.

31.05.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 юли 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Преводи“и „Интернет банкиране“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели: „Платежна сметка за основни операции“ и „Преводи“, от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

27.04.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 1 май 2017 г. влизат в сила промени в раздел „Кредитни Операции“, Проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит се добавя нова точка 6.2.2.2. По Специална оферта – потребителски кредит (заб. 8)  - 1.50% от одобрения лимит.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

01.03.2017 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01 март 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Общи условия“,„Клиентски сметки“,„Зона за самообслужване“, „Банков сейф“, „Операции с ДЦК, издадени по реда на Наредба No5 на МФ и БНБ “, „ Факторинг услуги “, „Други“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели:  „Общи условия“, „Кредитни операции“, „Депозити“, „ Зона за самообслужване“,  „Банков сейф“, „Операции с ДЦК“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 Считано от 01 май 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Чекове, Инкаса, Директен дебит“, „Интернет банкиране“, „Свободни професии“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Операции с чекове“, „Картови операции“ и „Алианц Академика“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

25.01.2017 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01 февруари 2017 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица.

Актуалните Общи условия са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

03.01.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви за промени в раздел 8.2. „Банков сейф“ в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в сила от 03 януари 2017 г.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта  www.allianz.bg

 

29.11.2016 г.

Уважаеми клиенти,

 • Считано от 05 декември 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица във връзка със стартиране пазарното предлагане на пакетни продукти Алианц Старт и Алианц Старт+.
 • Считано от 06 декември 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в раздели „Депозити и спестовна сметка Алианц Детство“, с изключение на продукти ONLINE спестовна сметка и Спестовна сметка „Алианц Детство“.

 • Считано от 06 февруари 2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица - за Спестовна сметка „Алианц Детство“, ONLINE спестовна сметка и раздел „Спестовна карта VISA ELECTRON“.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта www.allianz.bg

12.08.2016 г.

Уважаеми клиенти,

 • Считано от 15 август 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в раздели „Депозити и спестовна сметка Алианц Детство“, с изключение на продукти ONLINE спестовна сметка и Спестовна сметка „Алианц Детство“.

 • Считано от 15 октомври 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица - за Спестовна сметка „Алианц Детство“, ONLINE спестовна сметка и раздел „Спестовна карта VISA ELECTRON“.

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта www.allianz.bg

27.04.2016 г.

Уважаеми клиенти,

 • считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила промени в раздел „Операции с корпоративни финансови инструменти (ФИ)“ в Тарифите за лихви, такси и комисиони за корпоративни клиенти и за физически лица.

 • считано от 01 юли 2016 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихви, такси и комисиони за корпоративни клиенти в раздел „Преводи“ и раздел „Интернет банкиране“, и Тарифата за лихви, такси и комисиони за физически лица в раздели „1. Клиентски сметки“, „2. Касови операции“, „3. Преводи“, „5. Директен дебит и документарно инкасо“, „6. Кредитни сделки“, „8. Други услуги“, „11. Картови операции“, „11.3. Издаване и обслужване на международни кредитни карти MasterCard/ VISA“, 11.5. Спестовна карта VISA ELECTRON“ и „12. Алианц Академика“.


Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на „Алианц България Холдинг“ www.allianz.bg

11.04.2016 г.

Уважаеми клиенти,

 • считано от 11 април 2016 г. влизат в сила промени в лихвените нива по срочни депозити на физически и юридически лица. 

 • считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила промени в лихвените нива по разплащателните сметки на юридически лица, вкл. за дебитни и кредитни карти, сметки по програми Lex и Solutum и по разплащателни сметки, спестовни влогове, сметки, обслужващи кредитни карти на физически лица, Online спестовна сметка, спестовна карта и спестовна сметка „Алианц Детство“. 

Актуалните тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта www.allianz.bg 

  Архив тарифа физически лица

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012