Main navigation back

Кредитиране

  Кредит Work&Travel

Allianz - work and travel allianz bank bg
 • Предимства 

 • Размер и срок

 • Лихвени условия 

 • Обезпечение

 • Партньори

Предимства 

Кредитът е предназначен за покриване на разходи по програма за работен и културен обмен Work&Travel.

Само за студенти - български граждани, одобрени за участие в програма Work & Travel.

 • Само една такса – за предварително проучване в размер на 35 лева;
 • Без такса за одобрение;
 • Без такса за предсрочно погасяване;
 • Безплатна сметка в щатски долари за възстановяване на данъци (tax refund).

Размер и срок

 • Размер: от 1000 до 10 000 BGN
 • Срок: от 1 до 72 месеца
 • Гратисен период до 12 месеца без плащане на лихва и главница

Лихвени условия 

Лихвени условия: 8.40%
Лихвата се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка. Референтният лихвен процент е пазарен индекс - 6-месечен SOFIBOR, чиято стойност се изчислява два пъти годишно – на 01 януари и 01 юли, чрез усредняване на ежедневните стойности за периода от 01 януари до 30 юни и от 01 юли до 31 декември.

Пример: 

 • ГПР 10.20% за сума 5 000 лева, срок 24 месеца и включена месечна такса по пакет Алианц Академика.
 • Месечна вноска по кредита: 227.05 лева; 
 • Обща дължима сума: 5 520.19 лева

Обезпечение

 • до 7000 лв. – съдлъжник;
 • от 7001 до 10 000 лв. – съдлъжник и един поръчител.

Партньори

Allianz - Integral_Logo 

Вече 25 години Интеграл помага на българските ученици и студенти да намерят най-добрата възможност за своето образование, като се превръща и в една от водещите компании в България, която предлага програмата Work and Travel! Най-добрите работни оферти, голямо разнообразие от локации и работодатели, постоянна подкрепа и позитивни емоции, обединени в едно изречение – Work and Travel by Integral

  Важна финансова информация и документи

 • Методика за определяне на референтен лихвен процент

 • Методика за изчисляване на БЛП

Методика за определяне на референтен лихвен процент

Методика за определяне на референтен лихвен процент

В съответствие с изикванията на Закона за потребителския кредит и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България АД оповестява използваната Методика за определяне на референтен лихвен процент, приложим при ценообразуване по кредитни сделки истойности на референтните лихвени проценти;

Референтните лихвени проценти, валидни за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. са 0.415% за кредити в лева и -0.126% за кредити в евро.

Стойности на Референтен лихвен процент

Методика за изчисляване на БЛП

Методика за изчисляване на БЛП

В съответствие с изикванията на Закона за потребителския кредит и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България АД оповестява