Main navigation back

Кредитиране

  Кредит Жилище

Allianz - Кредит Жилище

 • Лихва от 3,33% в лева и евро.
 • Безплатна застраховка Имущество за целия срок на кредита 
 • Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит.  

Вижте повече за Кредит Жилище

 • Предназначение

 • Характеристики

 • Обща информация по чл. 5 от ЗКНИП

Предназначение

 • За рефинансиране на съществуващи кредити в други банки. 
 • За покупка и строителство на жилищен имот, магазин, ателие, офис, кабинет. 
 • За текущи нужди.

Характеристики

 • Срок: от 5 до 30 години. 
 •  Размер на кредита: до 250000 евро / 500000 лева. 
 •  Финансиране: до 80% от стойността на имота. 
 •  Обезпечение: Недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда (апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет и др.) със степен на завършеност не по-ранна от „груб строеж“ (акт 14). 
 •  Специалните условия са валидни при превод на работна заплата и ползване на допълнителни услуги: дебитна карта, безплатна регистрация за интернет банкиране, SMS известяване, кредитна карта.

  Потребителски кредит

Кажи "Да" на всяко свое желание!

Специално предложение за потребителски кредит

Allianz - ДА

 • Срок и лихвени условия

 • Обезпечение и условия

Срок и лихвени условия

Срок: До 120 месеца

Промоционални лихвени условия:

от 4.15% до 9.40% променлив лихвен процент за кредити в лева и в евро до 31.12.2019 г.

ГПР: 5.77% за кредит в размер 30 000 лева и срок на погасяване – 120 месеца при равни месечни вноски при лихва 5.05%. Месечна вноска по кредита - 318,93 лева. Обща дължима сума 39 361,63 лева.

Забележка: Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните условия по него в зависимост от кредитния рейтинг на клиента и изискванията за кредитоспособност.

При изчисляване на ГПР се включват:

 • Такса за проучване и изготвяне на становище 1 % от одобрения лимит при усвояване
 • Месечна такса поддръжка на разплащателна сметка – 2 лв.
 • Такса за годишно обслужване на кредитна карта - 40 лв.

Обезпечение и условия

Обезпечение:

Залог на бъдещо вземане при превод на работна заплата в банката и/или поръчителство.

 

Застрахователни условия:

За периода на кредита получавате безплатно застраховка "Живот" при условие, че отговаряте на условията по групова застраховка „Живот“ на ЗАД Алианц България Живот.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

 

  Кредит за студенти и докторанти по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Allianz - Кредити за студенти и докторанти

Какво представлява студентският кредит?

Студентският кредит служи за финансиране на образованието на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение. Кредитът се отпуска само в лева и е гарантиран от държавата. Може да бъде два вида:

 • За обучение – покрива таксите за обучение;
 • За издръжка.

 • Кой може да кандидатства за студентски кредит за обучение?

 • Кой има право на кредит за издръжка?

 • Параметри на студентски кредит

 • Усвояване на кредита

 • Изплащане на кредита

 • Какви документи се изискват при кандидатстването за отпускане на кредит?

Кой може да кандидатства за студентски кредит за обучение?

Студенти и докторанти, които се обучават в акредитирани висши училища в България и отговарят едновременно на следните изисквания:

 1. да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. да не са навършили 35 години;
 3. да се обучават в редовна форма;
 4. да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;
 5. да не са отстранени и не са прекъснали обучението си.

Кой има право на кредит за издръжка?

Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът се получава от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само от единия.

Параметри на студентски кредит

Размер на кредита:

 • Кредитът за заплащане на такси е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователна-квалификационна степен, или образователна и научна степен.
 • Кредитът за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Лихвени условия

Фиксиран годишен лихвен процент: 7%.

Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисиони или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

Усвояване на кредита

 • Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.
 • Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

Гратисен период

Периодът, в който студентът/докторантът не дължи плащане на лихва и главница по кредита. Гратисният период продължава от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план.

Изплащане на кредита

Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителен план, уговорен между страните. Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Какви документи се изискват при кандидатстването за отпускане на кредит?

 • Копие от документ за самоличност;
 • Документ (Уверение), удостоверяващ качеството на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър;
 • Искане за кредит по образец.

При кандидатстване за кредит за издръжка, допълнително се предоставят следните документи:

 • Копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 • Копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето.

  Потребителски кредит Work and Travel

Allianz - Потребителски кредит Work and Travel

Кредитът е предназначен за покриване на разходи по програма за работен и културен обмен Work & Travel. Само за студенти - български граждани, одобрени за участие в програма Work & Travel.

 • Само една такса – за предварително проучване в размер на 35 лева;
 • Без такса за одобрение;
 • Без такса за предсрочно погасяване;
 • Безплатна сметка в щатски долари за възстановяване на данъци (tax refund).
 • Размер и срок

 • Лихвени условия 

 • Обезпечение

 • Партньори

Размер и срок

 • Размер: от 1000 до 10 000 BGN
 • Срок: от 1 до 72 месеца
 • Гратисен период до 12 месеца без плащане на лихва и главница

Лихвени условия 

Лихвени условия: 8.40% променлив лихвен процент

Пример: 

 • ГПР 10.20% за сума 5 000 лева, срок 24 месеца и включена месечна такса по пакет Алианц Академика.
 • Месечна вноска по кредита: 227.05 лева; 
 • Обща дължима сума: 5 520.19 лева

Обезпечение

 • до 7000 лв. – съдлъжник;
 • от 7001 до 10 000 лв. – съдлъжник и един поръчител.

Партньори

Allianz - Integral_Logo 

Вече 25 години Интеграл помага на българските ученици и студенти да намерят най-добрата възможност за своето образование, като се превръща и в една от водещите компании в България, която предлага програмата Work and Travel! Най-добрите работни оферти, голямо разнообразие от локации и работодатели, постоянна подкрепа и позитивни емоции, обединени в едно изречение – Work and Travel by Integral

  Кредит Автомобил

Allianz - Кредит Автомобил

С кредит Автомобил ставате собственик веднага на нов или употребяван автомобил.

Кредит Автомобил е предназначен за физически лица и фирми.

 • Параметри

Параметри

Размер на кредита: до 100 000 лева / 50 000 евро Срок – до 72 месеца (6 години)

Обезпечение
За физически лица - поръчителство
За юридически лица и ЕТ - особен залог на автомобила в полза на Банката

Самоучастие - минимум 20% от стойността на нов или 30% от стойността на употребяван автомобил

Условия при покупка на употребяван автомобил
максималната възраст на употребявания автомобил към датата на кандидатстване за кредита е 48 месеца;
сборът от възрастта на автомобила и срока за погасяване на кредита може да е максимум 72 месеца.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

  Кредит Овърдрафт

Allianz - Кредит Овърдрафт

Алианц Банк България Ви предоставя възможност за краткосрочен заем (овърдрафт), обезпечен с Вашите бъдещи доходи.

Промоция:

Само до 30.06.2019 г. можете да се възползвате от промоционалните лихвени условия - от 11.40%.

 • Предимства

 • Размер, срок и валута

 • Обезпечение, лихвени условия и документи

Предимства

 • Разполагате с допълнителни средства по международна дебитна карта по всяко време;
 • Ползвате до 5 000 лв. овърдрафт;
 • Вие избирате по каква международна карта да получите средствата по овърдрафта - Maestro или VISA Electron

Размер, срок и валута

 • Размер: До 5 000 лв., максимум два пъти размера на Вашето нетно трудово възнаграждение.
 • Срок: До 1 година.
 • Валута: Овърдрафтът се отпуска и погасява в лева.

Обезпечение, лихвени условия и документи

Обезпечение

За обезпечение на овърдрафта могат да послужат Вашите бъдещи доходи от работна заплата, хонорари и наеми.

Такса за предварително проучване – 25 лева.

Промоционални лихвени условия

от 11.40% (променлив лихвен процент) за кредити в лева до 31.12.2018 г.

ГПР: 14,29% за кредит в размер 2 500 лева и срок на погасяване – 12 месеца при лихва 11,40%. Обща дължима сума 2 834 лева. Допуска се, че кредитният лимитът е усвоен незабавно и изцяло до падежа.

Документи

 • Искане за ползване на овърдрафт
 • Договор за превеждане на трудови и други възнаграждения

Овърдрафт можете да ползвате и срещу залог на парични средства в Алианц Банк България.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

  Кредит Живот

Allianz - Кредит Живот

На клиенти на ЗАД  Алианц България Живот банката предоставя краткосрочен заем срещу залог на застрахователна полица "Живот".

 • Предимства

 • Размер, срок и вид на кредита

 • Документи и обезпечение

Предимства

 • евтина и бърза услуга;
 • без други обезпечения, ипотеки и нотариални заверки;
 • възможност за подновяване.

Размер, срок и вид на кредита

Размер

До 75% от откупната стойност по застраховката, изчислена на база резерв към момента на определяне на кредитния лимит при:

 • Минимален размер - 500 лева или равностойността им в чуждестранна валута;
 • Максимален размер - 50 000 лева или равностойността им в чуждестранна валута.

Срок

До 1 година с възможност за подновяване за нов едногодишен срок.

Вид на кредита

 • Обикновен кредит: еднократно изплащане на падежа (главница заедно с лихвите)
 • Овърдрафт по разплащателна сметка: лихвите са платими ежемесечно

Документи и обезпечение

Документи

 • искане за отпускане на кредит;
 • договор за кредит.

Обезпечение
Залог върхузастрахователна полица "Живот".

  Важна финансова информация и документи

 • Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити на потребители в лева

 • Методика за определяне на референтен лихвен процент

 • Методика за изчисляване на БЛП

 • РЛП при исторически стойности на пазарните индекси

 • Подаване на възражения

Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити на потребители в лева

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно официално съобщение на БНБ индексът SOFIBOR спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г.

До 01.07.2018 г. Алианц Банк България използваше индекса SOFIBOR като база при изчисляването на референтния лихвен процент (РЛП) по кредити в лева за потребители.

Алианц Банк България има одобрен „План за действие при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в изпълнение на Регламент (EC) 2016/1011, според който РЛП се променя, като  индекса SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс - Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ).

БДИФЛ се изчислява съгласно утвърдена от Управителния съвет на Алианц Банк България Методика, която е в сила от 01.07.2018 г. и е валидна за всички договори за кредити в лева. Подробна информация относно прилагането на Методиката, както и примери за изчисляване на БДИФЛ може да намерите на корпоративния сайт на банката: https://www.allianz.bg/

Стойността на БДИФЛ валидна от 01.07.2018 г. е в размер на 0,22% и ще се прилага, считано от 01.07.2018 г. при формиране на лихвения процент по нови договори за кредит.

За договори, сключени преди 01.07.2018 г. банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие относно въвеждане като Референтен лихвен процент на новия индекс - БДИФЛ, при спазване на следния ред:

 1. До 31.12.2018 г. за стойност на РЛП ще се използва последната публикувана на сайта на Алианц Банк България стойност, изчислена към 29.06.2018 г. на база SOFIBOR.
 2. До 31.12.2018 г. се запазва размерът на лихвата по кредита, определена съгласно т.1.
 3. В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от банката нов пазарен индекс (БДИФЛ), той има право да погаси кредита изцяло в срок до 31.12.2018 г. В този случай кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора.
 4. След изтичане на срокa по т.1 при формиране на променливия лихвен процент по всички договори за кредит в лева автоматично ще започне да се използва БДИФЛ при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

За извършване на гореописаната замяна не се налага предприемане на каквито и да е действия от Ваша страна, както и сключване на допълнително споразумение към договора Ви.

При възникнали въпроси и необходимост от информация, заповядайте в най-удобния за вас банков офис.

29.06.2018 г.

Методика за определяне на референтен лихвен процент

Методика за определяне на референтен лихвен процент

В съответствие със законовите изисквания Алианц Банк България оповестява използваните Методики за РЛП В ЛЕВА и РЛП В ЕВРО, приложим при ценообразуване по кредитни сделки и стойности на референтните лихвени проценти;

Референтните лихвени проценти, валидни за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. са 0.137%* за кредити в лева и -0.271% за кредити в евро.

*Обявеният референтен лихвен процент за кредити в лева е валиден само по договори за кредит, сключени преди 01.07.2018 г.

След 01.07.2018 г. банката определя РЛП в лева като Базов депозитен индекс за физически лица (БДИФЛ), чиято стойност за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. е 0.22% и се прилага по новосключени сделки в лева.

Стойности на Референтен лихвен процент

Стойности на Референтен лихвен процент (БДИФЛ)

Методика за изчисляване на БЛП

Методика за изчисляване на БЛП

В съответствие с изикванията на Закона за потребителския кредит и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България АД оповестява