Main navigation back

Други услуги

Трезор

Allianz - Трезор

За съхранение на лични и фирмени ценности.

Алианц Банк България Ви гарантира пълна конфиденциалност и безрисково съхранение в банков сейф за най-ценните Ви вещи:

  • лични документи (нотариални актове, договори) и ценности (бижута);
  • фирмени документи;
  • предмети на изкуството.

Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност. Достъп до Вашата индивидуална касета имате само Вие или упълномощените от Вас лица чрез два уникални ключа, които получавате при наемане на сейфа.

  • Локации на сейфове

Локации на сейфове

Алианц Банк България Ви предлага възможност за наемане на сейф в офисите си в следните градове:

Град

Адрес, телефон

Бургас

БЦ Бургас
ул. Гео Милев 20
056/875416
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Варна

БЦ Варна
ул. Преслав 10
052/689300, 052/689312
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

ФЦ Център
бул. Мария Луиза 9
052/689327, 052/689340
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Владислав
ул. Братя Миладинови 68
052/ 668 701
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

ФЦ Генерал Колев
ул. Генерал Колев 85
052/ 689 373
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Велико Търново

БЦ Велико Търново
ул. Марно поле 2
062/ 618 010
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Плевен

БЦ Плевен ул. Ц. Церковски 16 064/ 89 07 62 раб.време: сутрин - от 8.30ч. до 9.30ч. вечер - от 16.30ч. до 17.30ч.

Добрич

БЦ Добрич
ул. България 10
058/ 655 685
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Плевен

БЦ Плевен
ул. Ц. Церковски 16
064/ 89 07 62
Работно време:
от 8.30 до 9.30 ч.
от 16.30 до 17.30 ч.

Пловдив

БЦ Пловдив
ул. Иван Вазов 11
032/646 804, 032/646 812
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

София

БЦ Иван Вазов
бул. Цар Освободител 8
02/921 56 38
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Европа
бул. Джеймс Баучър 71
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Троян

БЦ Троян
ул. Васил Левски 3
0670/68810, 0670/68813
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Клиенти на трезор се обслужват в официално обявените работни дни за страната.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

Частни VIP клиенти

Allianz - Частни VIP клиенти

Частно банкиране е услуга на Алианц Банк България, която ползвате след откриване на срочен депозит в банката с размер над 50 000 евро или равностойността им в лева (щ. дол.) и с минимален срок 36 месеца. Вие избирате вида срочен депозит: Аванс,Алианц Комфорт,Алианц Ускорение илистандартен срочен депозит.

Като частен клиент Вие получавате:

  • Висококачествено персонално обслужване - на Ваше разположение е личен финансов консултант.
  • Разговорите се водят в комфортна обстановка при строга конфиденциалност.

За повече информация:

БЦ Мария Луиза, гр. София

Селда Али

тел. 02/9215 417

selda.ali@bank.allianz.bg

Информация за вложителите в КТБ

Информация съгласно ЗПФИ

Уведомление до клиентите на „Алианц Банк България“ АД


27.04.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че:
- считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила промени в раздел „Операции с корпоративни финансови инструменти (ФИ)“ в Тарифите за лихви, такси и комисиони за корпоративни клиенти и за физически лица.
- считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила нови Общи условия на „Алианц Банк България“АД, приложими към договорите с клиенти по сделки с финансови инструменти

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

От 1 ноември 2007 година са в сила Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38). Двата нормативни акта (ЗПФИ и Наредба №38) бяха създадени с оглед спазване на изискванията на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Комисията на Европейския Съвет относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и на последвалата я Директива 2006/73/ЕО за нейното прилагане.

Основните цели на ЗПФИ и Наредба №38 са осигуряване на защита на инвеститорите във финансови инструменти, създаване на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар, както и поддържане на стабилност и обществено доверие в пазарите на финансови инструменти.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и Наредба №38 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната Информационна брошура.

Ценни книжа

За съхранение на лични и фирмени ценности.

Алианц Банк България Ви гарантира пълна конфиденциалност и безрисково съхранение в банков сейф за най-ценните Ви вещи:

  • лични документи (нотариални актове, договори) и ценности (бижута);
  • фирмени документи;
  • предмети на изкуството.

Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност. Достъп до Вашата индивидуална касета имате само Вие или упълномощените от Вас лица чрез два уникални ключа, които получавате при наемане на сейфа.

Конвертируеми облигации

Съобщение за публично предлагане на емисия конвертируеми облигации 2013 г.

"Индустриален Холдинг България" АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 300 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с емисионна стойност 100 лв., всяка облигация и с обща емисионна стойност до 30,000,000 лв.
Емисията се издава, въз основа на взето решение от Общото събрание на акционерите на ИХБ, проведено на 17.12.12 г., което е одобрено с решение от проведено на същата дата от общо събрание на облигационерите на ИХБ, притежаващи конвертируеми облигации от предходна емисия.
Проспектът за първично публично предлагане на облигациите от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН N 138–E от 20.02.2013 г.
Настоящите акционери на "Индустриален Холдинг България" АД имат право да запишат облигации от настоящата емисия, съразмерни на участието си в капитала на Дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание на акционерите на ИХБ за издаване на облигациите. На следващия работен ден Централен депозитар открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право; 226.595143333333 броя права дават възможност за записване на една облигация по емисионна стойност от 100 лева. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише облигации от емисията може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една облигация и най-много такъв брой облигации, който е равен на броя на издадените в негова полза или придобити в последствие права, разделен на 226.595143333333.
Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече срокът за прехвърляне на правата и записване на облигации е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър, публикацията му във вестник "Капитал Дейли" и вестник "Новинар" и публикуването му на интернет страницата на Емитента и на инвестиционния посредник Алианц Банк България АД. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 15 календарни дни, считано от началната дата за прехвърляне на права.
Край на първия етап на подписката: Лицата, в полза на които са издадени права или които са придобили такива, в срока за прехвърляне на правата, могат да запишат срещу тях съответния брой облигации до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от "Българска фондова борса – София" АД .
Втори етап и край на подписката: Неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата се предлагат за продажба на явен аукцион, организиран от БФБ. Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани облигации до изтичане срока за прехвърляне на правата.
Край на втори етап и на подписката: Лицата, закупили права на организирания от "БФБ-София" АД явен аукцион, могат да запишат облигации срещу тях до изтичането на срока за записване на облигации. Срокът за записване на облигации изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на облигациите се счита първият следващ работен ден.
Не се допуска записване на облигации преди посочения начален и след посочения краен срок.
Ред и условия за прехвърляне на правата: Търговията с права се извършва на "БФБ-София" АД, Основен пазар, сегмент за права. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник - член на "БФБ-София" АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на правилника на Централен депозитар. На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата "Индустриален Холдинг България" АД, чрез упълномощеният инвестиционен посредник Алианц Банк България предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани облигации до изтичане на срока за прехвърляне на правата. "Индустриален Холдинг България" АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита в Централния депозитар и не могат да се ползват до вписване на емисията облигации в Централен депозитар АД. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден, по време на подписката Централния депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права.

Ред и условия за записване на облигации:

Записването на облигации се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец до ИП Алианц Банк България АД, директно или чрез инвестиционните посредници, членове на "Централен депозитар" АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.
Инвестиционните посредници, получили заявки за записване на облигации, са длъжни незабавно да уведомят Алианц Банк България АД за постъпилите заявки по реда и при условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки при ИП Алианц Банк България АД или при друг инвестиционен посредник. Записването на облигациите се счита действително само ако е направено от лице, в полза на което са издадени права, или което е придобило права в срока за прехвърляне на права или по време на явния аукцион, до максималния възможен брой облигации, съгласно посоченото по-горе съотношение между права и облигации и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните облигации, в срока и при условията, посочени по-долу.
При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой облигации, чиято емисионна стойност е изплатена изцяло.
Внасянето на емисионната стойност на записаните облигации се извършва по специална набирателна сметка с IBAN BG09BUIN95611900378078 BIC BUINBGSF, открита на името на "Индустриален Холдинг България" АД в "Алианц Банк България" АД.
Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на облигации).
Притежателите на права подават заявки за записване на облигации на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – ИП "Алианц Банк България АД : бул. Княгиня Мария Луиза 79. Облигации могат да бъдат записани на адреса на изброените по-долу клонове на инвестиционния посредник, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, лице за контакт: Христо Чакъров, брокер - отдел "Финансови пазари и инвестиции", тел. 9215 481, факс 9818564 e-mail: cap.market@bank.allianz.bg
Заявки за записване ще се приемат на следните адреси:

Бизнес Център

Адрес

Благоевград

бул. "Св. св. Кирил и Методий" 8

Бургас

ул. "Гео Милев" 20

Варна

ул. "Преслав" 10

Велико Търново

ул. "Морно поле" 2

Видин

ул. "Бдин" 8

Враца

ул. Лукашов 10

Димитровград

бул. Димитър Благоев 5

Добрич

ул. "България" 10

Дупница

ул. "Христо Ботев" 3

Ловеч

бул. "България" 2А

Монтана

ул. "Стефан Караджа" 8

Пазарджик

ул. "Цар Иван Шишман" 5

Плевен

ул. Ц. Церковски 16

Пловдив

ул. "Иван Вазов" 11

Русе

ул. "Александровска" 33

Севлиево

ул. "Мара Белчева" 5

Силистра

ул. "Добруджа" 3

Смолян

бул. България 69

София - ЦУ

бул. "Мария Луиза" 79

София

бул. "Мария Луиза" 65

Стара Загора

ул. Генерал Столетов 121

Троян

ул. "Васил Левски" 3, бл. "Ракета", вх. Б

Шумен

ул. "Христо Ботев" 18

Ямбол

ул. "Г. С. Раковски" 18

Кърджали

бул. "България" 58

Кюстендил

ул. "България" 24

Перник

ул. "Търговска" 46

Разград

ул. "Искър" 18

Сливен

ул. "Цар Симеон" 25

Подаването на заявка за записване на облигации, става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Заявката за записване трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник, а ако инвеститорът е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни, включително личен/осигурителен номер за физическо лице, и номер на вписване или друг аналогичен номер на юридическо лице; емитента "Индустриален Холдинг България" АД; брой на Правата, които се упражняват; брой на записваните облигации, за които се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката; подпис на лицето, което подава заявката, или на неговия законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на Заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.
Юридическите лица подават заявката, чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.
Към писмената заявка се прилагат:
документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка, чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност
Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на облигации, лицето следва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е заплатило емисионната стойност на записваните облигации.
Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени облигации, но са записани и платени най-малко 220,000 броя от предлаганите облигации, Подписката се счита за успешно приключила.
Подписката приключва след изтичане на срока за записване на облигации - 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на облигациите се счита първият следващ работен ден.
Ако всички облигации от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на Подписката, "Индустриален Холдинг България" АД уведомява Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за регистрация на новата емисия конвертируеми облигации в "Централен депозитар" АД и за обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.
"Индустриален Холдинг България" АД ще уведоми КФН в срок до 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на облигациите.
В 7-дневен срок от приключването на Предлагането, "Индустриален Холдинг България" АД ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани облигации; сумата, получена срещу записаните облигации; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от Закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации във в. "Капитал Дейли" и на интернет адресът на "Индустриален Холдинг България" АД.
В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани 220,000 броя облигации до подписката ще се счита за неуспешна. В този случай "Индустриален Холдинг България" АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, Емитентът уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на Алианц Банк България заявява за оповестяване в търговския регистър и публикува във вестник "Капитал Дейли" и вестник "Новинар" покана до лицата, записали облигации, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.
Към датата на оповестяване на проспектът за публично предлагане на конвертируеми облигации на "Индустриален Холдинг България" АД, е публикуван на интернет страницата на Емитентаwww.bulgariaholding.com и интернет страницата на ИП "Алианц Банк България" АДwww.bank.allianz.bg и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на "Индустриален Холдинг " АД, гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 37А, интернет страница www.bulgariaholding.com; тел: 02/980 71 01, лице за контакт: Богомила Христова, e-mail:ir@bulgariaholding.com от 10:00 до 16:00 ч. всеки работен ден; и в офиса на ИП "Алианц Банк България АД : бул. "Княгиня Мария Луиза", 79, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, лице за контакт: Христо Чакъров, брокер - отдел "Финансови пазари и инвестиции", тел. 9215 481, факс 9818564 e-mail:cap.market@bank.allianz.bg

Проспектът и допълнителна публична информация за "Индустриален Холдинг България" АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както и от Българска фондова борса.

Управителен съвет на Индустриален холдинг България АД