Main navigation back

Банкови депозити

  Стандартни срочни депозити

Allianz - Стандартни срочни депозити

Алианц Банк България предлага стандартни депозити със срочности: 1, 3, 6 и 12 месеца. Минимална сума за откриване 500 лева/евро/щатски долари

Лихвена скала по Стандартен срочен депозит Лихвени условия и такси съобразно действащата Тарифа на Банката.

При предсрочно прекратяване се изплаща лихва, равна на лихвата по разплащателни сметки във валутата на депозита за фактическия престой на вложената сума.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

  Депозит АЛИАНЦ КОМФОРТ

Allianz - Депозит Алианц Комфорт

Депозит АЛИАНЦ КОМФОРТ ви предлага всичко, от което се нуждаете, когато спестявате:

 • Възможност да ползвате натрупаната лихва за всеки изминал месец
 • Възможност за довнасяне по време на срока на депозита
 • Възможност за лесен и бърз овърдрафт при изгодна лихва

 • Годишна лихва, размер и условия

Годишна лихва, размер и условия

Годишна лихва

Лихвени условия и такси съобразно действащата Тарифа на Банката.

Минимален размер: 500 лева/евро/щ.долари

Предсрочно прекратяване

При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита за фактическия престой на вложената сума.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

  Депозит Три напред

Allianz - Депозит Три напред

Три причини да сте с депозит Три напред:

 • Добра доходност Нарастваща лихва за три 3-месечни периода.
 • Гъвкавост

     - възможност за теглене на суми;

     - лихвата за изминали периоди не се губи при предсрочно прекратяване;

     - ако не изтеглите лихвата на падежа, тя се добавя към депозита;

 • Стабилност - гарантирана от финансовия лидер Алианц.

 • Допълнителни възможности

 • Какво представлява депозит Три напред?

 • Лихвени условия

 • Предсрочно прекратяване

Допълнителни възможности

 • ползване на овърдрафт;
 • получаване на кредитна карта

Какво представлява депозит Три напред?

9-месечен депозит за физически лица, съставен от три 3-месечни периода, като лихвaта нараства стъпаловидно през всеки следващ период.

Валута: BGN, EUR

Минимална сума за откриване: 500 валутни единици

Лихвени условия

Лихвени условия и такси съобразно действащата Тарифа на Банката.

Теглене на суми се допуска на датите на падеж на всеки един тримесечен лихвен период.

Предсрочно прекратяване

При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на:

 • За предишните лихвени периоди - в пълен размер;
 • За текущия лихвен период в намален размер до действащия лихвен процент по разплащателна сметка в съответния вид валута.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

  Депозит Ускорение

Allianz - Депозит Ускорение

Депозит с нарастваща лихва от Алианц Банк България

С депозит Алианц Ускорение на Алианц Банк България получавате нарастваща лихва за вашите спестявания в седем лихвени периода – от 3 месеца до 3 години.

Лихвени условия и такси съобразно действащата Тарифа на Банката

 • Колкото по-дълъг е периодът, през който спестявате, толкова по-висока лихва получавате;
 • По ваш избор лихвата за изтекъл период може да бъде превеждана по друга сметка или добавена към депозита;
 • Получавате цялата лихва за изтеклите лихвени периоди, дори и при предсрочно прекратяване на депозита.

 • Суми

 • Предсрочно прекратяване

Суми

Довнасяне на суми

С депозит Алианц Ускорение можете да довнасяте към първоначално депозираната сума, с изключение на последните 10 календарни дни, преди падежа на депозита, като сумата на довнесените средства за един лихвен период не надвишава първоначалния размер на депозита. Всяка допълнително внесена сума се олихвява с лихвения процент за съответния период, в който е направена вноската.

Минимална сума

Минималната сума за откриване на депозит Алианц Ускорение е 500 лева / евро / щ. дол.

Вашите спестявания са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките и от стабилността на финансовия лидер Allianz.

Предсрочно прекратяване

При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на:

 • За предишните лихвени периоди - в пълен размер;
 • За текущия лихвен период в намален размер до действащия лихвен процент по разплащателна сметка в съответния вид валута.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

  Спестовна сметка Алианц Детство

Allianz - Спестовна сметка Алианц Детство

Осигурете бъдещето на Вашето дете със спестовна сметка Алианц Детство от Алианц Банк България

Положете началото Сметка Алианц Детство може да бъде открита от всеки, който желае да спестява за дете до 18-годишна възраст. Детето е титуляр на сметката и разполага със средствата по нея след навършване на пълнолетие. За откриване на сметката е необходимо да представите ваша лична карта и акт за раждане на детето.

Сметката е безсрочна.

Можете да довнасяте суми без ограничение по спестовната сметка Алианц Детство. Колкото повече и по-често довнасяте, толкова по-близо сте до сбъдването на големите мечти.

 • Избор на друга валута и защита

 • Лихвени условия

 • Допълнителна възможност

Избор на друга валута и защита

Избор на друга валута

Имате свобода да смените валутата на Алианц Детство еднократно в рамките на една година.

Защита

Разпореждането със средствата по сметката до навършване на 18-годишна възраст от детето се извършва със защитата на закона.

Лихвени условия

Лихвени условия и такси съобразно действащата Тарифа на Банката.

Лихвата се изплаща по сметката в последния работен ден на всяка календарна година.

Допълнителна възможност

Алианц Банк България ви предлага една уникална възможност - с кредитните си карти да увеличите спестяванията по спестовна сметка Алианц Детство. Как?

 • Ако притежавате кредитна карта от Алианц Банк България, получавате бонус в размер на 0,50 лева за всяка транзакция над 50 лева, извършена с картата.
 • Сумата от набраните за 6 месеца бонуси се изплаща по депозит Детство на всеки календарни 6 месеца /от 01.01 до 30.06 и от 01.07. до 31.12.
 • При достигане на 30 транзакции на стойност над 50 лева в рамките на всеки 6-месечен период:
 1. удвояваме натрупаната до момента сума
 2. получавате двоен бонус за всяка следваща транзакция

  Защита на вложителите

Allianz - FGVB-banner-300x250