Main navigation back

Сметки за Физически лица

  Платежна сметка за основни операции

Allianz - Платежна сметка за основни операции

Алианц Банк България открива и води платежна сметка за основни операции в лева на местни и чуждестранни физически лица, на база сключен Рамков договор за откриване и обслужване на платежна сметка за основни операции.

 • Какво представлява?

 • Предимства

 • Видове операции

 • Необходими документи

Какво представлява?

Сметка за основни операции може да открие само физическо лице, пребиваващо законно в ЕС

 • Валута: лева
 • Минимална сума:  5 лева

Информационна брошура

Предимства

 • По-ниски такси за основни платежни операции
 • Получавате международна дебитна карта по сметката в лева
 • Възможност за заплащане на комунални разходи и периодични плащания
 • Разполагате със средствата по разплащателната си сметка чрез цялата клонова мрежа на Алианц Банк България

Видове операции

 • Касови операции (внасяне и теглене)
 • Транзакции на терминално устройство АТМ и ПОС и извършване на плащания чрез Интернет
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в BGN и EUR
 • Плащания по директен дебит, комунални и периодични плащания
 • Достъп до Allianz E-bank

Необходими документи

 • Документ за самоличност на физическото лице - титуляр на сметката
 • Ако сметката се открива чрез пълномощник – нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника. В случай че пълномощното е издадено в чужбина, то трябва да е легализирано и преведено на български език от заклет сертифициран преводач
 • Други документи, удостоверяващи законно пребиваване на територията на ЕС за граждани на трети държави, получили разрешение за пребиваване в ЕС, лица, търсещи убежище и др.

  Прехвърляне на платежна сметка

 • Какво представлява?

 • Предимства

 • Необходими документи

Какво представлява?

Чрез услугата „Прехвърляне на платежна сметка“ банката прехвърля от името на клиента разплащателната му сметка от друга банка или платежна институция  в АББ. Услугата се предлага на основание Глава 4а, Раздел III от Закона за платежни услуги и платежни системи.

Предимства

Удобство – Алианц Банк се свързва с доставчика на платежни услуги, при който имате платежна сметка, която желаете да прехвърлите. Можете да прехвърляте не само салдото по сметката, но и разпоредените от Вас:

 • нареждания за периодични преводи – данъци, издръжки, такси и други;
 • периодични директни дебити – плащания на комунални услуги, наем, застраховки и други;
 • входящи периодични кредитни преводи- трудови възнаграждения, плащания от социално осигуряване, от наеми и други.

Бързина – спестявате време по процеса на закриване на сметката при другия доставчик на платежна услуга или нареждане на салдото по сметката Ви в банката. Не е нужно да правите отмяна на нарежданията за периодични преводи и съгласията за директните дебити при другия доставчик и повторното им нареждане при Алианц Банк. Уведомяването на Вашите контрагенти за промяна на платежната ви сметка, които извършват периодични преводи към Вас, може да се извърши от нас.

Освен това имате възможност да се възползвате от всички продукти и услуги, които предлага Алианц Банк България при конкурентни такси и комисиони.

  Информация съгласно ЗПУПС (Закон за платежните услуги и платежните системи)

Уведомление за промени в Общите условия за платежни сметки и приложимите Рамкови договори

31.08.2018 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 31.10.2018 г. влизат в сила нови Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци и Рамкови договори за предоставяне на платежни услуги по банкова сметка на ФЛ/ЮЛ, студенти и докторанти по ЗКСД, бюджетни организации, земеделски производители, застрахователни брокери, адвокатски дружества, адвокат, нотариус, ЧСИ, дружества в ликвидация, дружества с открито производство по несъстоятелност, както и Рамков договор за откриване и водене на платежна сметка за основни операции. 

Общи условия за откриване, водене откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица в сила от 31.10.2018 г.

  Защита на вложителите

  IBAN

Allianz - IBAN

Какво е IBAN

 • IBAN (International Bank Account Number) е международен стандарт за банковите сметки;
 • IBAN се използва както за вътрешните (в страната), така и за международните преводи;
 • Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка;
 • IBAN представлява последователност от 22 знака – букви и цифри;
 • IBAN се генерира на клиент само от банката, която го обслужва;

 • Как да проверя номера на IBAN сметката си

 • Какво да направя след като науча IBAN номера на моята сметка

Как да проверя номера на IBAN сметката си

 • В обслужващия Ви клон или във всички офиси на Алианц Банк България;
 • В система

Какво да направя след като науча IBAN номера на моята сметка

 • ВАЖНО: Проверете до 5 юни 2006 г. номера по IBAN на Вашата сметка и уведомете за новия номер Вашите бизнес партньори в България и чужбина, както и всички, от които очаквате парични преводи;
 • Направете справка за IBAN номерата на сметките на Вашите бизнес партньори – в обслужващата ги банка.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на Алианц Банк България

  Програма Алианц Lex

Allianz - Програма Алианц Lex

 • Какво представлява Алианц Lex

 • Условия и преференции

Какво представлява Алианц Lex

Алианц Lex е продукт, предназначен за адвокати и нотариуси, ползватели на платежни услуги по повод професионалната им дейност. При откриване на специална разплащателна сметка те получават специално олихвяване, съгласно актуалната Тарифа на Банката за юридически лица.

Условия и преференции

Титулярите на специалните разплащателни сметки придобиват право на участие в програма Алианц Lex и имат възможност да ползват банкови услуги и продукти и застрахователни продукти при преференциални условия:

 • Без такса за издаване и 50% отстъпка от таксaта за годишно обслужване на кредитни картиMasterCard и VISA.
 • Без такса за предварително проучване по кредит Овърдрафт в размер до 70% от средномесечните постъпления по разплащателната сметка от последните 3 месеца.
 • Потребителски кредит без такса за предварително проучване.
 • Ипотечен кредит с 50% отстъпка от такса за разглеждане на документи.
 • До 50% отстъпка от стандартните цени на застраховки "Жилищни сгради и домашно имущество" и "Кражба чрез взлом" към ЗАД Алианц България
 • Преференциални цени на застраховка "Професионална отговорност"

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

  Програма Алианц Solutum

Allianz - Програма Алианц Solutum

Алианц Solutum е продукт, предназначен за частни съдебни изпълнители, ползватели на платежни услуги по повод професионалната им дейност. При откриване на специална разплащателна сметка те получават специално олихвяване, съгласно актуалната Тарифа на Банката за юридически лица.

 • Условия и преференции

Условия и преференции

Титулярите на специалните разплащателни сметки придобиват право на участие в програма Алианц Solutum и имат възможност да ползват банкови услуги и продукти и застрахователни продукти при преференциални условия:

 • Без такса за издаване и 50% отстъпка от таксaта за годишно обслужване на кредитни картиMasterCard и VISA.
 • Без такса за предварително проучване по кредит Овърдрафт в размер до 70% от средномесечните постъпления по разплащателната сметка от последните 3 месеца.
 • Потребителски кредит без такса за предварително проучване.
 • Ипотечен кредит с 50% отстъпка от такса за разглеждане на документи.
 • До 50% отстъпка от стандартните цени на застраховки „Жилищни сгради и домашно имущество” и „Кражба чрез взлом” към ЗАД Алианц България
 • Преференциални цени на застраховка „Професионална отговорност”

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

  Ностро сметки на "Алианц Банк България" АД

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

DEUTDEFF

100 9233115 00

EUR

 Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487