Main navigation back

Пенсионни фондове

„В младостта учим, в старостта разбираме“

Мария фон Ебнер-Ешенбах

  Доброволно пенсионно осигуряване за сметка на работодател

Allianz - 1173308341_600x400px__72dpi

Доброволно пенсионно осигуряване за сметка на работодател – социален пакет с данъчни облекчения.Доброволното пенсионно осигуряване за сметка на работодател е една от най-добрите възможности за предоставяне на социални пакети за персонала на изключително благоприятна цена (без данъци и осигурителни вноски).

  • Преференциален данъчен и осигурителен режим

  • Допълнителни преимущества на доброволното пенсионно осигуряване

  • Допълнителни условия

Преференциален данъчен и осигурителен режим

Вноските на работодател до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице се считат за разход за дейността, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

Върху тях работодателят не дължи задължителни осигурителни вноски и корпоративен данък. Те не се включват в облагаемия доход на осигурените. Доходите, получени от доброволно пенсионно осигуряване за сметка на работодател, не се облагат с данък по ЗДДФЛ.

Работодателят може да прави вноски в размер, превишаващ 60 лева месечно за всеки осигурен. В този случай, сумата над 60 лева се облага с данък върху разходите, който е 10%. За превишението работодателят не дължи задължителни осигурителни вноски. Осигуреният не дължи лични задължителни осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ.

Допълнителни преимущества на доброволното пенсионно осигуряване

Сигурност на средствата

Активите на доброволните пенсионни фондове се инвестират в нискорискови активи, при задължителна диверсификация на инвестиционния портфейл и ежедневно наблюдение на активите от страна на банката-попечител и Комисията за финансов надзор.

Гъвкавост

Договорите не са обвързани със срокове и неустойки или ограничения за промяна в размера, или периодичността, на вноските. С решение на работодателя, договорът може да бъде прекратен или осигуряването по него временно да бъде прекъснато.

„Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ не налага никакви санкции при прекъсване или спиране внасянето на осигурителните вноски.

Допълнителни условия

Работодателят може да поставя условия за доброволното пенсионно осигуряване на своите служители, както и да диференцира вноските, които плаща за служителите си, според техния стаж, възраст, длъжностно ниво и др.

Правилник, инвестиционна политика, договор с работодател и договор с друг осигурител

  Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Allianz - sb10067520m_001_600x300px__72dpi

Осигуряването в “Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България” дава възможност на предприятието осигурител да превърне доброволното пенсионно осигуряване в инструмент на своята кадрова политика, целяща по-висока професионална мотивация и лоялност на служителите.

  • Професионална схема

  • Колективно споразумение

  • Формуляри и образци

Професионална схема

Тази форма на осигуряване задължително е елемент на колективно споразумение /КС/ или КТД, в който работодателят, заедно със своите работници и служители, разписват условията и обхвата на осигуряването, видовете пенсионни плащания и размера на осигурителната вноска, съобразно определения от тях начин за диверсифициране. Критериите за диференциация се определят в съответствие с потребностите на всеки работодател за привличане, задържане и стимулиране професионалното развитие на служителите.

Колективно споразумение

След договаряне на основните параметри на осигуряването, което предприятието осигурител желае да реализира, дружеството извършва всички необходими процедури по регистрация на схемата в Комисията за финансов надзор и нейното управление. За целта, предприятието осигурител сключва с дружеството осигурителен договор, като представя колективното споразумение, съответно препис-извлечение от КТД, с условията на професионалната схема и списък на осигурените лица, включени в нея.

Формуляри и образци

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ за осигурените лица в ДПФПС "Алианц България"- Приложение № 3в към чл. 13, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 78 от 2011г., в сила от 1.01.2012г.) на НАРЕДБА № 3 от 24 септември 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България"

Инвестиционна политика на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България"

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

ДОГОВОР за разсрочено изплащане от Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България"

ПЕНСИОНЕН ДОГОВОР за Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "Алианц България".


ЗАЯВЛЕНИЕ за прехвърляне на средства в ДПФ ПС
Съобщения за измененията и допълненията в правилника и инвестиционната политика се публикуват във вестник "Труд" и вестник "24 часа". 

Съобщението за последните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България", одобрени с Решение № 298 – ДПФ ПС / 11.05.2016 г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Осигурителен надзор", е публикувано на 20.05.2016 г. във вестник "Капитал Дейли" и вестник "Новинар".