Main navigation back

Рискови застраховки и злополуки

  Групова рискова застраховка "Живот"

Allianz - 96390259_1200x1600px__72dpi

Предимства

 • Ефективна застрахователна защита.
 • Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице.
 • Гъвкавост при избор на желаното покритие.
 • Финансова помощ в случай на загуба на трудоспособност.
 • Отспъпки за групи над 100 лица.

 • Покрити рискове

 • Възраст, срок и премия

 • Възможности за плащане

Покрити рискове

Покритие:

 • Фатален край на застрахованото лице


Допълнителни рискове:

 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука.
 • Временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука.
 • Разходи за лекарства, дневни пари за болничен престой, разходи за хирургическо лечение при злополука

Възраст, срок и премия

Застраховани лица: на възраст от 14 до 65 години.


Срок на застраховката: от 1 ден до 5 години. 


Застрахователна премия: плаща се еднократно или с годишни премии.


Застраховката може да бъде за сметка на:

 • работодателя;
 • застрахованите лица.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Групова трудова застраховка „Злополука“

Allianz - 93912723_1200x1600px__72dpi

Какво получавате при сключване на групова трудова застраховка "Злополука"

 • Ефективна застрахователна защита на Вашите служители и работници.
 • Обезпечаване на наследниците на застрахованите лица.
 • Финансова помощ на застрахованите лица в случай на загуба на трудоспособност.

 • Покрити рискове

 • Срок и премия

 • Възможности за плащане

Покрити рискове

Застраховката се сключва от и за сметка на работодател върху живота и трудоспособността на неговите работниците и служители, определени по реда на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". 

Кодекс за социално осигуряване

Основни покрития:

 • Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука;
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;  
 • Фатален край вследствие трудова злополука.Срок и премия

Срок:

от 1 месец до 1 година. 

Застрахователна премия: 

Застраховката може да се сключи с еднократна премия или с тримесечни, четиримесечни и шестмесечни премии.

Минимална застрахователна премия:

100 лева  

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Групова застраховка „Злополука“ на спортисти

Allianz - 1173436850_1200x1600px__72dpi

Какво получавам при сключване на групова рискова застраховка "Злополука" на спортисти

 • ефективна застрахователна защита
 • сигурност
 • спокойствие

 • Покрити рискове

 • Застраховано лице, срок и премия

 • Възможности за плащане

Покрити рискове

 • Фатален край от застрахователна злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука;
 • Временна загуба на трудоспособност вследствие застрахователна злополука.

Застраховано лице, срок и премия

Застраховани лица:

Могат да бъдат застраховани лица на възраст до 69 години, практикуващи професинално/любителски спортна дейност; 

Срок:

от 1 месец до 1 годинa.

Застрахователна премия:

плаща се еднократно при сключване на застраховката.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане

  Групова застраховка „Злополука“ 

Allianz - 84492791_1200x1600px__72dpi

Предимства

 • Ефективна застрахователна защита;
 • Гъвкавост при избора на желаното покритие;
 • Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на  фатален край вследствие застрахователна злополука;
 • Финансова помощ в случай на загуба на трудоспособност от злополука;
 • Отстъпки за групи от над 100 лица.

 • Покрития

 • Застраховани лица, срок и премия

 • Възможности за плащане

Покрития

Основно покритие: 

 • Фатален край на застрахованото лице вседствие застрахователна злополука.

Допълнителни покрития: 

 • Фатален край вследствие застрахователна злополука по време на работа.
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука.
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука по време на работа.
 • Временна загуба на трудоспособност поради злополука.
 • Разходи за лекарствени продукти, дневни пари за болничен престой, разходи за хирургическо лечение при злополука.

Застраховани лица, срок и премия

Застраховани лица:

на възраст от 14 до 65 години.

Срок на застраховката:

от 1 ден до 5 години. 

Застрахователна премия:

плаща се еднократно или годишно.

Възможности за плащане

 • По банков път
 • E-Pay
 • Интернет/ Мобилно банкиране от Алианц Банк
 • EasyPay 
 • Директен дебит от сметка на клиента

Повече информация тук: 

Възможности за плащане