Main navigation back

Лизинг

Контакти и обслужване

0800 13 014 - денонощно

- Асистанс за България
- Блокиране на банкови карти
- Интернет банкиране
On-line услуги
Заявка за среща с консултант
Въпроси по продукти
Мнения и оплаквания

Регистрация на щети по Имущество и Каско
0800 13 014

On-line услуги

Намери офиси на Алианц

Застраховане и Пенсионно осигуряване
Банкиране
Лизинг

Банкомати

Интернет банкиране
Проверка на пенсионни партиди
Проверка на животозастраховки
Мобилни приложения

  • Свържи се
  • Щети
  • Офиси
  • Връзки

  Лизингова процедура

Електронни формуляри за кандидатстване за лизинг

За юридически лица - Искане за лизинг на автомобили, машини, транспортни средства и оборудване

За физически лица - Искане за лизинг на автомобили, машини, транспортни средства и оборудване

Стъпки

1. Лизингополучателят избира сам актива, а също и доставчика, от който този актив да бъде закупен.

2. Попълва се Искането за лизинг и се прилагат необходимите документи, изисквани от "Алианц Лизинг България" АД

3. На базата на съдържащите се в документите параметри финансовите анализатори на дружеството се произнасят със становище в срок от 1 до 5 дни (в зависимост от стойността на актива).

4. След получаване на одобрението се пристъпва към подписването на договора за лизинг и заплащането на:

  • първоначалната вноска (самоучастието на клиента)
  • такса за оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за: договаряне на условия за доставка на Вещта/Вещите, прием в сервиз, завеждане и ликвидация на щети) - платима еднократно при сключването на договора
  • застраховките "Автокаско" и "Гражданска отговорност" (за МПС) и застраховка "Имущество" (за машини и оборудване)
  • разходи за регистрация на МПС
  • ЦРОЗ
  • Дължими данъци.

5. В случай, че активът, предмет на договора за лизинг е употребявано МПС, Лизингополучателят заплаща нотариалните такси за прехвърлянето на собствеността и местен данък, в размер на 2,5 % от застрахователната стойност на актива.

6. Следва предаване на актива на клиента. При подписан договор за финансов лизинг с клауза, в деня на предаване на актива (подписване на приемно-предавателен протокол) Лизингодателят издава фактура за цялата стойност на актива.

Лихвен процент
Лихвения процент, който „Алианц Лизинг България” АД използва се изчислява на базата на едномесечен EURIBOR плюс надбавка. Настоящите нива както и промените в размера на едномесечния EURIBOR може да бъдат проверени на сайтаhttp://www.euribor.org/

ВАЖНО!!!
Лизингодателят прехвърля правата по общата и гаранционната отговорност на производителя, респ. доставчика по отношение на активите за срока на договора. Така, във всеки един момент, в който е необходимо Лизингополучателят може сам да предяви претенциите си по отношение на гаранционната отговорност направо към доставчика/производителя на актива.