Main navigation back

Лизинг

Контакти и обслужване

0800 13 014 - денонощно

- Асистанс за България
- Блокиране на банкови карти
- Интернет банкиране
On-line услуги
Заявка за среща с консултант
Въпроси по продукти
Мнения и оплаквания

Регистрация на щети по Имущество и Каско
0800 13 014

On-line услуги

Намери офиси на Алианц

Застраховане и Пенсионно осигуряване
Банкиране
Лизинг

Банкомати

Интернет банкиране
Проверка на пенсионни партиди
Проверка на животозастраховки
Мобилни приложения

 • Свържи се
 • Щети
 • Офиси
 • Връзки

  Лизинг на нови и употребявани МПС и ППС

Allianz - 95467667_1200x1600px__72dpi

Финансов лизинг на нови и употребявани МПС и ППС от официални вносители

„Алианц Лизинг България“ финансира закупуването на нови и употребявани леки и товарни автомобили. За да улесни клиентите си при избора на погасителен план за изплащане на желания обект, компанията предлага различни финансови условия.

Срок на финансиране

 • до 5 години за нови леки и товарни автомобили;
 • до 4 години или срока на лизинга +възрастта на употребявания автомобил да не надхвърля 7 години.

Свържете се с отдел „Продажби“ за повече информация.

  Финансов лизинг на леки и товарни автомобили

Allianz - 100482551_1200x1600px__72dpi

„Алианц Лизинг България“ АД финансира закупуването на нови и употребявани леки МПС. За да улесни клиентите си при избиране на погасителен план за изплащане на желания обект, дружеството предлага различни финансови условия.

 • Базови параметри за стандартна сделка при финансиране закупуването на ново МПС

 • Базови параметри за стандартна сделка при финансиране закупуването на употребявано МПС

Базови параметри за стандартна сделка при финансиране закупуването на ново МПС

 • Минимална първоначална вноска – 20% от стойността на актива.
 • Срок на финансиране – от 6 месеца до 5 години.
 • Валута на финансиране – EUR.
 • Валута на плащане на лизинговите вноски – BGN/EUR.

Базови параметри за стандартна сделка при финансиране закупуването на употребявано МПС

 • Финансиране само на автомобили, закупени от официални доставчици.
 • Срок на финансиране – от 6 месеца до 4 години или срока на лизинга + възрастта на
 • актива да не надхвърля 6 години.
 • Валута на финансиране – EUR.
 • Валута на плащане на лизинговите вноски – BGN/EUR.

  Финансов лизинг на машини и оборудване

Allianz - 129300234_1200x1600px__72dpi

„Алианц Лизинг България“ АД финансира закупуването на нови машини и оборудване. Лизинговането на такъв вид актив стимулира развитието на българските предприятия и подобрява пазарната им позиция – осигурява им висококачествена техника без да са необходими големи първоначални инвестиции.

 • Базови параметри за стандартна сделка

Базови параметри за стандартна сделка

 • Финансиране на нови машини и съоръжения.
 • Срок на финансиране – от 6 месеца до 5 години.
 • Валута на финансиране – EUR.
 • Валута на плащане на лизинговите вноски – BGN/EUR.
 • Минимална първоначална вноска – 30 % от стойността на актива.
 • Годишен лихвен процент – от 6,95%.

  Оперативен лизинг

Allianz - 1194024961_1200x1600px__72dpi

Какво е оперативен лизинг

Форма на договор, при която лизингополучателят ползва вещта, предмет на договора, под наем. След като срокът на договора изтече, използваното МПС, предмет на договора, се връща на лизингодателя.

 • Ползи от оперативния лизинг

 • Условия за сключване на договор

 • Плащане на месечни лизингови вноски

Ползи от оперативния лизинг

Месечните вноски се признават за разход на фирмата в пълния им размер.

Той е балансово неутрален (отразява се като наем в балансите на фирмата). Сключването на договор за оперативен лизинг по никакъв начин не засяга кредитния портфейл на юридическото лице, т. е. при необходимост лизингополучателят може да кандидатства за банкови кредити.

Условия за сключване на договор

„Алианц Лизинг България“ АД предлага оперативен лизинг на нови автомобили.

Условия за сключване на договор:

 • Документите, с които се кандидатства за одобрение, са същите, както и при
 • финансов лизинг.
 • При получено одобрение клиентът заплаща парична гаранция по договора – 5
 • месечни вноски. Гаранцията се възстановява на лизингополучателя след изтичането    
 • на договора за оперативен лизинг, при изпълнени задължения от негова страна.
 • Уточнява се срока на договора – от 12 до 36 месеца.
 • Уточнява се максималният пробег на автомобила.
 • Лизингополучателят не дължи първоначална вноска.
 • След сключването на договора за оперативен лизинг лизингополучателят трябва да
 • заплати следните суми: застраховки „Автокаско“ и „Гражданска отговорност"; такса
 • обработка и управление на договора (заплаща се еднократно); вписване в ЦРОЗ,
 • данък превозно средство и такса „Регистрация на МПС“.

Плащане на месечни лизингови вноски

„Алианц Лизинг България“ АД предлага на своите клиенти два варианта:

 1. Чист оперативен лизинг – лизингополучателят заплаща ежемесечно наемна вноска. Всички допълнителни разходи се заплащат отделно, също от лизингополучателя.
 2. В месечната вноска се калкулират: наем на автомобила; застраховките „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“, разходите за сервизно обслужване.

  Договор за финансов лизинг с клауза

Allianz - 94433415_1200x1600px__72dpi

С договора за финансов лизинг лизингодателят прехвърля на лизингополучателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността на актива.

За да бъде третиран един договор като договор за финансов лизинг с клауза трябва да са налице следните условия:

 • договорът да съдържа изрична клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на лизингополучателя.
 • Собствеността се прехвърля след изтичането на срока на лизинговия договор.

Срокът на договора да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива.

 • Особености при този тип договори

Особености при този тип договори

Не се начислява ДДС и не се дължи разсрочено с всяка една лизингова вноска. Начислява се и се дължи еднократно в началото на лизинговата сделка, т.е. при предаването на актива на лизингополучателя.

За „Алианц Лизинг България” АД възниква задължението да начисли ДДС за облагаемата доставка, съгласно ЗДДС, като издаде фактура за цялата стойност на актива, но без първоначалната вноска, която е фактурирана и платена предварително.

Това се извършва от лизингодателя в деня на предаването на актива на лизингополучателя и подписването на приемно-предавателен протокол. Така лизингополучателят има възможността да упражни правото си за пълен данъчен кредит, при условие, че са спазени изискванията на чл. 71, ал. 1 от ЗДДС.

За лизингополучателя е важно да знае, че дължи цялата си месечна вноска, съгласно подписания погасителен план. Лизингодателят фактурира само дължимите лихви, но не и дължимите главници, тъй като те вече са били фактурирани наведнъж с фактурата за цялата стойност на лизинговия актив. Върху месечната лихва не се начислява ДДС.

  Договор за финансов лизинг с опция

Allianz - 103970320_1200x1600px__72dpi

При този тип договор е уговорена опцията за прехвърляне на собствеността върху актива от лизингодателя на лизингополучателя. За целта е необходимо:

 • изрично волеизявление на лизингополучателя за упражняване на опцията.
 • Заплащане, от страна на лизингополучателя, на стойността на опцията (остатъчна стойност на актива).

За разлика от договора за финансов лизинг с клауза, тук ДДС ще се начислява и заплаща с всяка месечна лизингова вноска. Текущо, всеки месец лизингодателят издава фактура за дължимите месечни вноски, с включен ДДС.

Лизингова процедура и Лихвен процент

 • Лизингова процедура

 • Лихвен процент

 • ВАЖНО!

Лизингова процедура

1. Лизингополучателят избира сам актива, а също и доставчика, от който този актив да бъде закупен.

2. Попълва се искане за лизинг и се прилагат документите, изисквани от „Алианц Лизинг България” АД.  

3. На базата на съдържащите се в документите параметри финансовите анализатори на дружеството се произнасят със становище в срок от 1 до 5 дни (в зависимост от стойността на актива).

4. След получаване на одобрение се пристъпва към подписването на договора за лизинг и заплащането на:

 • първоначална вноска (самоучастието на клиента);
 • такса за оценка на платежоспособността и допълнителни услуги (съдействие за договаряне на условия за доставка на вещта/вещите; прием в сервиз; завеждане и ликвидация на щети). Плаща се еднократно при сключване на договора.
 • Застраховките „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ (за МПС) и застраховка „Имущество“ (за машини и оборудване).
 • Разходи за регистрация на МПС.
 • ЦРОЗ и дължими данъци.


5. Ако активът – предмет на договора за лизинг – е употребявано МПС, лизингополучателят заплаща нотариалните такси за прехвърлянето на собствеността и местен данък, в размер на 2,5 % от застрахователната стойност на актива.

6. Следва предаване на актива на клиента. При подписан договор за финансов лизинг с клауза в деня на предаване на актива (подписване на приемно-предавателен протокол) лизингодателят издава фактура за цялата стойност на актива.

Лихвен процент

Лихвеният процент, който „Алианц Лизинг България” АД използва, се изчислява на базата на едномесечен EURIBOR плюс надбавка. Настоящите нива, както и промените в размера на едномесечния EURIBOR, можете да проверите на: Euribor.org

ВАЖНО!

Лизингодателят прехвърля правата по общата и гаранционната отговорност на производителя, респективно доставчика по отношение на активите за срока на договора. Така във всеки един момент, в който е необходимо, лизингополучателят може сам да предяви претенциите си по отношение на гаранционната отговорност направо към доставчика/производителя на актива.

  Важна финансова информация

Лихвен процент приложим за потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

По договори за финансов лизинг сключвани с лизингополучатели имащи качеството потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, "Алианц Лизинг България" АД прилага "Променлив лихвен процент". Лихвеният процент се формира на база на променлива компонента (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка. Фиксираната надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за лизинг.

Стойностите на Референтния лихвен процент и фиксираната надбавка за всеки договор за лизинг са указани в него.

"Референтният лихвен процент", прилаган по договори за финансов лизинг в евро е 1 - месечен Euribor. Стойността му се изчислява към всяко първо число на месеца, чрез усредняване на ежедневните му стойности за предходния месец и се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

"EURIBOR" (Euro Interbank Offered Rate) е лихвеният процент по отношение на определен период, на който междубанкови срочни депозити в евро в зоната на еврото се предлагат от една първокласна банка на друга първокласна банка и който процент се публикува ежедневно в 11.00 ч. средноевропейско време от Reuters на страница EURIBOR;

Референтният лихвен процент се актуализира ежемесечно.

Размерът на лихвения процент по договорите за лизинг се променя с увеличаване на посочената в конкретния договор за лизинг стойност на Референтния лихвен процент над праг определен в него. В тези случаи, новата стойност на референтния лихвен процент (след надхвърляне прагът за промяна) служи като база за сравнение на последващи промени в лихвения процент.

Във всички случаи, размерът на 1-месечният ЕURIBOR и ежедневните му стойности се определят съгласно www.euribor.org и промените се отчитат с точност до третия знак след десетичната запетая.
http://www.euribor-ebf.eu/assets/modules/rateisblue/processed_files/hist_EURIBOR_2014.xls

В случай че определянето на EURIBOR бъде преустановено, вместо него ще се прилага съответния най-близък по характер до него икономически индикатор, прилаган при подобни финансови услуги от водещите европейски кредитни институции.

  Застраховки

 • Автокаско

 • Гражданска отговорност

 • Имущество

Автокаско

 • Леки автомобили, леки автомобили с висока проходимост, товарни (обща маса до 2,5 т. вкл.), пикапи, автобуси и ванове (до 10 места вкл.), туристически ремаркета - 4,5% от стойността на актива;
 • Товарни ванове с обща маса над 2,5 до 3 т. вкл. - 3,5%;
 • Товарни МПС с обща маса над 3 до 3,5 т. вкл., автобуси и микробуси от 9 до 18 места вкл. - 3%;
 • Товарни МПС с обща маса над 3,5 т., влекачи, ремаркета и полуремаркета - 1,8%;
 • Автобуси над 18 места - 1,9%;
 • Автомобили със специално предназначение за България - самосвали, бетоновози, бетонпомпи, автокранове, сметочистачи и др. - 1,6%;
 • Трактори, комбайни, селско-стопански, пътно-стрителни машини, вътрешен транспорт (електро и мотокари), друга земеделска и горска техника - 1,5%;

Забележка:

При застраховане на Мерцедес Вито (пътнически) и Мицубиши L200 се прилагат ставките за леки автомобили;
При застраховане на Мерцедес Вито (товарен) се прилагат ставките за товарни ванове;
При застраховане на Мерцедес Спринтер се прилагат ставка 3% за всички модели;
За автомобили, отдавани под наем или използвани за таксиметрова дейност, тарифните ставки се определят на 12%.
Всички посочени тарифни числа са за МПС до 3 години от датата на производство със стандартно оборудване.

Гражданска отговорност

Леки автомобили:
До 1300 куб. см - 277,24 лв.
От 1300 до 1500 куб. см - 277,24 лв.
От 1500 до 2000 куб. см - 297,64 лв.
От 2000 до 2500 куб. см - 340,48 лв.
Над 2500 куб. см. - 368,02 лв.
Мотоциклети, мотопеди и триколки - 196,66 лв.

Багажни и къмпинг ремаркета - 119,14 лв.

Товарни автомобили:
Над 2,8 до 3,5 т. - 412,90 лв.
Над 3,5 т. до 5 т. - 558,76 лв.
Над 5 т. до 10 т. - 655,66 лв.
Над 10 т. до 20 т. - 959,62 лв.
Над 20 т. - 3 061,84 лв.
Седлови влекачи, без прикачни устройства - 3 061,84 лв.

Товарни ремаркета:
До 10 т. - 174,22 лв.
Над 10 т. - 184,42 лв.
Автобуси:
До 20 места - 655,66 лв.
От 21 до 40 места - 898,42 лв.
Над 40 места - 1 073,86 лв.
Тролейбуси, трамвайни мотриси - 489,40 лв.

Земеделска техника - 145,66 лв.

Строителна техника - 293,56 лв.

Имущество

Застраховката е само за машини и съоръжения. Тарифното число се определя от вида на самия актив, който се лизингова.