Main navigation back

Морско, авиационно и транспортно застраховане

"Всички живеем под едно небе, но не всички имаме еднакъв хоризонт."

Конрад Аденауер

  Застраховка Карго - товари по време на превоз

Allianz - 89725021_1200x1600px__72dpi

Предмет на застраховката

Товари – предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на застрахования до/от всички страни в света и на територията на Република България.

 • Покритие

 • Валидност 

 • Премия

 • Обезщетение

Покритие

Основно покритие

Застрахователното покритие за товарите по време на международни превози е в съответствие с „Общи условия за застраховане на товари по време на превоз“ и с действащите на международния пазар Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са: (А), (В), (С) – 1.1.82.

Застрахователното покритие за товарите по време на превози на територията на страната е в съответствие с „Общи условия за застраховане на товари по време на превоз във вътрешността на Република България“.

Допълнително покритие

Алианц България може да осигури и допълнително покритие по Институтски Карго Клаузи. То покрива рисковете от война, стачки, бунтове и граждански вълнения, срещу заплащане на допълнителна премия.

Валидност 

Валидност на застрахователната полица

За да бъде валидна полицата, застрахованият следва за заплати премията едновременно с получаване на полицата или най-късно до два дни от получаването й в случай на банков превод.

Премия

Застрахователна премия

Тя се определя по тарифа на Дружеството и се начислява в процент от стойността на застрахования товар. Може да се плати в лева или валута. Левовата равностойност на дължимата премия се изчислява по фиксинга на БНБ за съответната валута към дата на експедиция на товара.

Тарифата по застраховка „Карго“ е съобразена с естеството на превозвания товар, неговата опаковка, вида транспорт, исканото покритие, дестинацията.

Обезщетение

Обезщетение

Обезщетение по застраховка „Карго“ се дължи в случай на доказано настъпило застрахователно събитие и се изплаща в 15-дневен срок след представяне на всички необходими документи.

Стойността на обезщетението е равна на действителния размер на загубата или повредата към датата на настъпване на застрахователното събитие в лева или валута (по фиксинг на БНБ за съответната валута към датата на настъпване на застрахователното събитие).

  Застраховка на плавателни съдове

Allianz - 1386600763_1200x1600px__72dpi

Предмет на застраховката

 • Плавателни съдове – корпус, машини и друго оборудване, необходимо за нормално плаване. 
 • Възникнали и свързани с плавателните съдове интереси на клиента.

 • Покритие

 • Допълнителни покрития

 • Застрахователна сума

Покритие

 • Каско – пълна загуба (реална или конструктивна) или 
 • Частични щети на плавателния съд
 • Отговорност при сблъскване
 • Обща авария и спасяване

Допълнителни покрития

 • Рискове от войни и стачки
 • Дисбурсменти
 • Навло
 • Чартърна ставка или очакваемо навло
 • Рейсово навло или наем
 • Очакваемо навло
 • Тайм чартърен наем или наем за поредица от рейсове

Застрахователна сума

Застрахователна сума

Определя се на база договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между Алианц и клиента.

  Гражданска отговорност на плавателни съдове

Allianz - sb10066425w_001_1200x1600px__72dpi

Предмет на застраховката


Загуби и/или разноски, които застрахованият следва да заплати, по повод причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

 • Покритие

 • Лимит на отговорност

Покритие

Покрития

 • Нараняване, болест или фатален край на член от екипажа. Болнични, медицински или други разноски, възникнали вследствие нараняване, болест или фатален край на член от екипажа
 • Разходи и разноски във връзка с осигуряването на заместващ член на екипажа, наложено от покрития риск
 • Заплащане на щета или компенсация за загуба или щета на лични вещи на член от екипажа. Изключват се искове по отношение на пари в брой, ценни книжа, кредитни/дебитни карти, скъпоценни или редки метали, скъпоценни камъни и др.
 • Заплащане на щети или компенсации за нараняване, болест или смърт, вкл. болнични, медицински или погребални разноски за лица различни от екипажа 
 • Щети по други кораби/плавателни средства, вследствие сблъскване, дотолкова доколкото тази отговорност надхвърля застрахованата сума „каско“ на плавателния съд
 • Щети по други кораби/плавателни средства, вследствие неконтактни щети
 • Щети по собственост на трети страни – неподвижни и плаващи предмети
 • По отношение карго на борда
 • Замърсяване
 • Провлачване
 • Разноски и разходи във връзка със защита на застрахованите по-горе отговорности

Лимит на отговорност

Лимит на отговорност

Лимитът на отговорност е предмет на договаряне между дружеството и клиента.

  Застраховка на яхта

Allianz - 200133522_001_1200x1600px__72dpi

Предмет на застраховката

 • Яхти – корпус и оборудване
 • Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд.

 • Покритие

 • Застрахователна сума

Покритие

Основно покритие

 • Каско – повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/експлоатация на съда
 • Щети по корпуса
 • Потъване
 • Отстраняване на отломки
 • Кражба и вандализъм
 • Природни бедствия
 • Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша 
 • Рискове при вдигане и спускане от стапел
 • Отговорности към трети лица (без членове на екипажа) и тяхното имущество, пристанищни съоръжения и отговорност „сблъскване“.

Допълнително покритие

 • Военни и стачни рискове

Застрахователна сума

Застрахователна сума

Oпределя се на база договор за покупко-продажба, фактура, оценка от компетентно лице или е предмет на договаряне между Алианц България и клиента.

  Застраховка на летателни апарати

Allianz - 126430247_1200x1600px__72dpi

Предмет на застраховката


Застраховат се всички въздухоплавателни съдове по Каско:

 • пълна загуба (реална или конструктивна) 
 • частични щети

 

 • Покритие

 • Допълнително покритие

 • Застрахователна сума

Покритие

Основно покритие

Застраховката покрива всички рискове, които могат да възникнат:

 • по време на излитане
 • полет
 • приземяване
 • рулиране на летателния апарат

На обезщетение подлежат допълнително направените по необходимост от застрахования разумни извънредни разходи, за непосредствената сигурност на летателния апарат при повреда или принудително приземявяне – до 10% от договорената за тази цел сума.

Допълнително покритие

Допълнително покритие

При договореност към покритието могат да бъдат включени и следните рискове:

 • война
 • стачни действия

Застрахователна сума

Застрахователна сума

Oпределя се на базата на договор за покупко-продажба или е предмет на договаряне между Алианц България и клиента.

  Гражданска отговорност на летателни апарати

Allianz - sb10066485x_005_1200x1600px__72dpi

Предмет на застраховката

Загуби и/или разноски, които застрахованият следва да заплати, по повод причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди, във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати.

 • Отговорност към трети лица

 • Отговорност към пътниците

 • Лимит на отговорност

Отговорност към трети лица

Покритие

На обезщетение подлежат сумите, предявени като съдебни искове към застрахования в резултат на телесна повреда или щети на имущество, причинени пряко от летателния апарат или от падащи от него предмети.

Покриват се включително и присъдени съдебни разноски срещу застрахования. 

Отговорност към пътниците

Покритие

На обезщетение подлежат сумите, предявени като съдебни искове към застрахования в резултат на: 

 • случайна телесна повреда на пътници по време на влизане на борда на летателния апарат или при слизане от него; 
 • загуба или повреда на багаж и лични вещи на пътници при инцидент на летателния апарат.

Лимит на отговорност

Лимит

Лимитът на отговорност е предмет на договаряне.