Main navigation back

Имуществени застраховки

"Да си мъдър, означава да си предвидлив"

 Народна мъдрост

  Пожар и природни бедствия

Allianz - 129300291_1200x1600px__72dpi

Предназначена за:

 • Микро, малки и средни предприятия
 • Общата застрахователна сума не надхвърля 500 000 лв.

Предимства

 • Широк обхват на застрахователно покритие – пожар, природни бедствия, земетресение, късо съединение, злоумишлени действия и др.
 • Избор на допълнителни покрития в зависимост от спецификата на Вашия бизнес
 • Възможност за разсрочено плащане.

 

 • Основно покритие 

 • Допълнително покритие

 • Застрахователна сума и премия

Основно покритие 

Предмет на застраховане е недвижимо и движимо имущество, за което застрахованият носи отговорност или е негова собственост. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

Основното покритие включва щети и загуби вследствие:

 • пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара)
 • удар от мълния, експлозия или имплозия
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка)
 • тръбопроводна вода
 • удар от превозно средство или животно
 • разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие.

Допълнително покритие

Покритието може да бъде разширено и по отношение на:

 • свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и/или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса
 • разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем
 • счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база „всички рискове“
 • гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане).

Застрахователна сума и премия

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

  Индустриален пожар

Allianz - 128131656_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховка „Индустриален пожар“?

За обекти:

 • с над 50 души персонал и/или
 • обща застрахователна сума над 500 хиляди лева.

Предмет на застраховане е недвижимо и движимо имущество, за което застрахованият носи отговорност или е негова собственост.

При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

 • Основно покритие 

 • Допълнително покритие

 • Застрахователна сума и премия

Основно покритие 

Включва щети и загуби вследствие на:

 • пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара)
 • удар от мълния, експлозия или имплозия
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • разходите, направени от застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Допълнително покритие

При допълнително договаряне покритието може да бъде разширено и по отношение на:

 • природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), земетресение
 • тръбопроводна вода
 • злоумишлени действия на трети лица
 • удар от превозно средство или животно
 • щети и загуби по време на транспорт при смяна на адрес
 • разходи за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество
 • счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база „всички рискове”.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума и премия

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност).

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД "Алианц България", вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

  Всички рискове на индустриални обекти

Allianz - 99163592_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

За обекти:

 • с над 50 души персонал и/или
 • обща застрахователна сума над 500 хиляди лева.

Предмет на застраховане е недвижимо и движимо имущество, за което застрахованият носи отговорност или е негова собственост. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

 • Покритие на застраховката

 • Застрахователна сума и премия

Покритие на застраховката

Покритието по застраховката е на база „всички рискове“ и обхваща щетите вследствие всяко внезапно, случайно и непредвидено, към датата на сключване на застраховката, събитие, освен изричните изключения съгласно Общите условия.

В тези случаи покритието включва:

 • обичайните рискове по застраховки срещу пожар и природни бедствия
 • разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие, за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество.

Към основното покритие е предвиден и риска „счупване на трайно монтирани стъкла“. Рискът „земетресение“ се добавя в покритието на основание допълнителна договореност.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума и премия

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност).

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

  Кражба чрез взлом

Allianz - 200149470_002_1200x1600px__72dpi

Предмет на застраховката 

Движимо имущество, за което застрахованият носи отговорност или е негова собственост, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия в Алианц България.

 • Покритие по застраховката

 • Застрахователна сума и премия

Покритие по застраховката

Основно покритие

Включва загуба на имущество вследствие:

 • кражба чрез взлом съгласно чл.195, ал.1, т.3 от Наказателния кодекс и
 • допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване.

Допълнително покритие

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на

 • кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл.195, ал.1, т.4 от Наказателния кодекс и
 • грабеж съгласно чл.198 от Наказателния кодекс.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума и премия

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

  Превоз на парични средства

Allianz - 83661454_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

За юридически лица, чиято дейност предполага превоз на парични средства в брой (банки, финансово-брокерски къщи, обменни бюра, инкасиране).

Предмет на застраховката

Парични средства, за които застрахованият носи отговорност или са негова собственост, по време на техния превоз от каса до каса. Застраховката се сключва при спазване на определени изисквания за условия на превоза в зависимост от лимита за единичен превоз.

 • Основно и допълнително покритие

 • Лимити на отговорност

 • Застрахователна премия

Основно и допълнително покритие

Основно покритие

Включва щети и загуби на парични средства вследствие грабеж съгласно чл.198 от Наказателния кодекс.

Допълнително покритие

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на вредите вследствие грабеж при приемане, предаване, пренасяне, товарене или разтоварване във връзка с превоза, и/или при пожар по време на ПТП на траспортното средство, с което се извършва превоза.

Лимити на отговорност

По застраховката се определят лимити на отговорност за единичен превоз и агрегатен лимит за всички превози през периода на застраховката.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, според агрегатния лимит на отговорност и конкретните рискови фактори.

  Застраховане на финансови загуби

Allianz - 103924468_1200x1600px__72dpi

Застраховане на финансови загуби се предлага в следните варианти:

 • Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия
 • Загуба на доход вследствие авария на машини.

 • Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия

 • Загуба на доход вследствие авария на машини

Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия

За кого е предназначена застраховката?

За всички клиенти с налична застраховка „Пожар" (фирми), „Индустриален пожар“ или „Всички рискове на индустриални обекти“.

Наличието на имуществена застраховка в ЗАД "Алианц България" е условие за склюване на застраховка „Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия".

Прекъсване на дейността

Покрити са загуби и/или разноски (намаляване на брутната печалба, постоянни разходи и др.), понесени от застрахования като пряк резултат от пълно или частично принудително прекъсване на дейността вследствие застрахователно събитие, засегнало недвижимо или движимо имущество (без стоково-материални ценности) и покрито по:

 • застраховка „Пожар" (фирми),
 • застраховка „Индустриален пожар“ или „Всички рискове на индустриални обекти“ за периода от събитието до отстраняване на последиците от него (но не повече от договорения максимален период на обезщетение).

Допълнителни разходи

Покрити са сумите, с които разходите* за дейността на застрахования превишават обичайно присъщите разходи, включително във връзка с:

 • използване (наемане) на външно оборудване
 • приложение на различни от нормалните процедури и методи
 • наемане на допълнителен персонал и/или
 • използуване на външни услуги.

* Разходите се отнасят за периода от събитието до отстраняване на последиците от него, но не повече от договорения максимален период на обезщетение.

Загуба на доход вследствие авария на машини

За кого е предназначена застраховката?

За всички потенциални клиенти по застраховка „Авария на машини“. Сключва се при условие, че вече имате сключена техническа застраховка „Авария на машини“.

Основно покритие 

Покрити са загуби и/или разноски (намаляване на брутната печалба, постоянни разходи и др.), понесени от застрахования като пряк резултат от пълно или частично принудително прекъсване на дейността вследствие застрахователно събитие, покрито по застраховка „Авария на машини“, за периода от събитието до отстраняване на последиците от него (но не повече от договорения максимален период на обезщетение).

За всичко останало практиката е аналогична на „Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия”.