Main navigation back

Професионална отговорност

Контакти и обслужване

0800 13 014 - денонощно

- Асистанс за България
- Блокиране на банкови карти
- Интернет банкиране
On-line услуги
Заявка за среща с консултант
Въпроси по продукти
Мнения и оплаквания

Регистрация на щети по Имущество и Каско
0800 13 014

On-line услуги

Намери офиси на Алианц

Застраховане и Пенсионно осигуряване
Банкиране
Лизинг

Банкомати

Интернет банкиране
Проверка на пенсионни партиди
Проверка на животозастраховки
Мобилни приложения

 • Свържи се
 • Щети
 • Офиси
 • Връзки

  Професионална отговорност

Allianz - dummy

За кого е предназначена застраховката

За лица, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги.

ЗАД „Алианц България“ предлага застраховки на професионалната отговорност на следните категории:  

 • нотариуси – съгласно чл. 30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
 • адвокати – съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата;
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията;
 • експерт-счетоводители и одитори – чл. 33, ал. 1, т. 14 от Закона за независимия финансов одит;
 • частни съдебни изпълнители – съгласно чл. 25 от Закона за частните съдебни изпълнители.

 • Застрахователно покритие

 • Лимити на обезщетение

 • Застрахователна премия

Застрахователно покритие

По застраховките са покрити всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения.

Как се установяват вредите

Установяват се на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена). По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от застрахователя.

Лимити на обезщетение

По застраховките се договарят лимити на обезщетение за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“.

  Професионални отговорности

Allianz - dummy

Застраховките са предназначени за лицата, упражняващите определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги.

 • Покритие на застраховките

 • Категории

 • Застрахователен лимит и премия

Покритие на застраховките

Покрити са всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица, вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявени претенции, са възникнали след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).

По застраховките са покрити и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от застрахователя.

Категории

Застраховки на професионална отговорност ЗАД „Алианц България“ предлага в следните категории:

 • медицински персонал,
 • нотариуси или адвокати,
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор,
 • експерт-счетоводители и одитори,
 • застрахователни брокери,
 • агенти по продажба на самолетни билети.

Част от застраховките са задължителни по силата на нормативен акт.

Застрахователен лимит и премия

Застрахователен лимит

По застраховките се договарят лимити на обезщетение за всяко събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Размер на застрахователната премия

Тя се определя на база тарифите на ЗАД „Алианц България“.

  Отговорност на работодателя

Allianz - dummy

Застраховката е предназначена за всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор.

 • Покритие на застраховката

 • Застрахователен лимит

 • Размер на застрахователната премия

Покритие на застраховката

По застраховката са покрити всички суми, които съгласно Кодекса на труда застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители, като компенсация за трудова злополука. Трудовата злополука трябва да е настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на застрахования (работодателя) в рамките на работното време и да е причинила смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност. Включени са и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователните събития.

Застрахователен лимит

Лимитите на обезщетение се договарят за едно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.Лимитите на обезщетение се договарят за едно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Размер на застрахователната премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“ според вида дейност на застрахования, размера на разходите му за трудово възнаграждение, размера на договорените лимити и конкретни рискови фактори.

  Застраховка „Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие“

Allianz - dummy

Застраховката е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана и/или самоотбрана, и е задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

 • Покритие на застраховката

 • Кой може да сключи застраховката

 • Застрахователен лимит и премия

Покритие на застраховката

Покрити са всички суми, които по силата на нормативен акт застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на трети лица, като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие. Включени са и разходите за уреждане на претенции, одобрени от застрахователя.

Кой може да сключи застраховката

Конкретното физическо лице във връзка с негово лично оръжие.

Юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие за охрана.

Застрахователен лимит и премия

Застрахователен лимит

Лимитът на обезщетение се договаря съгласно разработени стандартни варианти.

Размер на застрахователната премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“ според броя притежавани огнестрелни оръжия (броя служители на застраховащия) и договорени лимити.

Общи условия