Main navigation back

Застраховки Злополука

  Злополука в чужбина

Allianz - dummy

Застраховката предвижда възстановяване на извършени разходи и изплащане на суми за събития, настъпили по време на пътуване или престой на застрахования извън територията на България.

Застрахователните покрития са групирани в 4 отделни секции.

 • Секция A – злополука

 • Секция Б – медицински разноски

 • Секция В – разходи за репатриране

 • Секция Г – лична отговорност на застрахования

Секция A – злополука

Застрахователят изплаща застрахователни обезщетения в случай на:

 • смърт на застрахования в резултат на злополука;
 • трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука.

Секция Б – медицински разноски

Застрахователят възстановява на застрахования или заплаща директно на болничното заведение извършените медицински разходи за оказване на неотложна медицинска помощ, наложена в резултат на злополука или акутно заболяване.

За медицински разноски се признават разходите, направени по необходимост извън територията на Република България, в резултат на злополука или акутно заболяване, за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване, спешни лабораторни или рентгенови изследвания, за линейка и/или придружаващо медицинско лице до лимита, посочен в полицата, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката или от началото на акутното заболяване.

Секция В – разходи за репатриране

Застрахователят обезщетява разходите, директно произтичащи от събитие, покрито по секция A или секция Б за:

 • репатриране на застрахования до местожителството му в България – ако това бъде сметнато за наложително, с оглед на здравословното му състояние и продължаване на лечението.
 • Репатриране на тленните останки при смърт на застрахования до местожителството му в България.

Секция Г – лична отговорност на застрахования

Застрахователят обезщетява застрахования за суми, които той е законно отговорен да заплати за причинени от него на трети лица:

 • смърт или телесни наранявания;
 • материални щети.

Общи условия

  Злополука

Allianz - dummy

За кого е предназначена застраховката

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения, в случаите на злополука, с лица на възраст от 1 до 70 години.

 • Покритие на застраховка „Злополука“

Покритие на застраховка „Злополука“

 • Смърт от злополука.
 • Трайна загуба на трудоспособност поради злополука.
 • Временна загуба на трудоспособност поради злополука;
 • Медицински разноски вследствие на злополука.

Общи условия

  Разходи за болнично лечение

Allianz - dummy

Застраховката предвижда обезщетяване на застрахования за действително заплатените от него разходи за стационарно лечение в болнично заведение, в резултат на претърпяна злополука, ако стационарното лечение е продължило минимум две денонощия.

Застраховката може да бъде сключена като индивидуална, групова за сметка на работодателя или семейна.

 • Покритие на застраховката

Покритие на застраховката

Разходи за стационарно лечение – възстановяват се реално извършените за стационарно лечение разходи до размера на избраната застрахователна сума.

Дневни пари за болничен престой – на застрахования се изплаща по 1% от застрахователната сума за всеки ден от стационарното лечение, но за не повече от 10 дни еднократно и 20 дни за целия период на застраховката.

Общи условия

  Помощ при пътуване - Медицински разноски, осигурен асистанс

Allianz - dummy

Застраховката предвижда:

 • възстановяване на разходи и изплащане на суми,
 • осигуряване на специализирано съдействие и услуги,

за събития, настъпили по време на пътуване или престой на физически лица на възраст до 70 год. извън територията на България.

Застраховката осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахования в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина. Международната мрежа от представителства на Mondial Assistance е договорен партньор на ЗАД „Алианц България“.

 • Покритие на застраховката

 • Допълнителни и разширени варианти

 • Допълнително покритие

Покритие на застраховката

Основно покритие

Програма „Базисна“

 1. Медицинска помощ: осигуряване на лекар за медицински преглед и консултация, транспортиране до подходяща болница и заплащане на разходите за транспорт и хоспитализация, предаване на информация до близките на застрахования.
 2. Репатриране: организиране и заплащане на разходите за транспорт до местожителството или до болница в България, осигуряване на придружаващ медицински екип и поемане на допълнителните разходи за транспорт на лицата, придружаващи застрахования.

Програма „Супер“

Предоставя всички покрития по програма „Базисна“ + следните разширения:

 • разходите за хотел на член на семейството, придружаващ в чужбина застрахованото лице, поради хоспитализация на последното. Ако придружаващото лице е непълнолетно, се поемат разходите за завръщането му в България с придружител.
 • При хоспитализация за повече от 10 дни се осигурява самолетен билет и заплащане на разходите за хотел на лице, посочено от застрахования, което да го посети.
 • Юридическа помощ – заплащане на адвокатски хонорари и авансиране на гаранции, при кражба на документи, кредитни карти и пътнически билети. Оказване на съдействие за замразяване сметките на застрахования и компетентни съвети за по-нататъшни действия.

Програма „Супер+“

Предоставя същите покрития като програма „Супер“, но при значително по-висока застрахователна сума.

Програма А

Предоставя същите покрития като програма „Супер“, но при нелимитирана застрахователна сума за събития, настъпили на територията на Австрия или Германия.

Допълнителни и разширени варианти

Вариант „Мултитрип“ – едногодишна застраховка, при която срещу минимална застрахователна премия се осигуряват изброените по-горе покрития. Предназначена е за многократни пътувания в рамките на една година, при условие че всяко от тях е за период не по-дълъг от 30 календарни дни.

Разширено покритие „Спасителни разноски“ – предлага се допълнително към програми „Супер“ и „Супер+“, в случаите, когато е заплатена допълнителна премия за рисков спорт клас А, В, С или Д. В него се включва ангажимент на застрахователя, който е длъжен, чрез своята асистанс компания, да заплати разноските за издирване и спасяване на застрахования и разходите за транспортирането му до здравно заведение след спасяването, до лимитите за това покритие, посочени в полицата.

Допълнително покритие

Ако бъде договорена и платена допълнителна застрахователна премия, застрахованият по основното покритие, може да бъде застрахован допълнително и срещу застрахователно събитие „Злополука“, при покритие на рисковете смърт и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука.

  Туристическа застраховка

Allianz - dummy

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на застрахованите туристи, организирани от лицензирани туристически фирми, учебни заведения, организации и фирми.

 • Покритие на туристическата застраховка

Покритие на туристическата застраховка

Основно (задължително) покритие

 • Смърт и трайна загуба на трудоспособност на застрахования вследствие злополука.
 • Медицински разноски и репатриране на застрахования или на тленните му останки вследствие злополука или акутно заболяване.

Допълнителни (избираеми) покрития

 • Кражба, загуба или повреда на лични вещи.
 • Отмяна на пътуването.
 • Гражданска отговорност на застрахования за нанесени телесни увреждания и материални щети на трети лица.

Общи условия

  Злополука на посетителски места

Allianz - dummy

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на посетителите на застрахованите обекти – културно-развлекателни салони, спортни зали и др. – в случай на злополука.

 • Покритие на застраховката

Покритие на застраховката

 • Смърт от злополука.
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука.
 • Медицински и транспортни разноски вследствие злополука.

Общи условия

  Задължителна застраховка злополука на пътниците в обществения транспорт

Allianz - dummy

Застраховката се сключва по силата на Наредба за задължителното застраховане. Задължителна е за собствениците и водачите на МПС, предназначени за обществен превоз на пътници.

 • Средства за обществен транспорт със задължителна застраховка

 • Покритие на застраховката

Средства за обществен транспорт със задължителна застраховка

Видове средства за обществен транспорт, за които тази застраховка е задължителна:

 • релсови,
 • тролейбуси и автобуси,
 • таксита,
 • въжени линии и влекове,
 • морски и други плавателни съдове,
 • въздухоплавателни средства.

Покритие на застраховката

Смърт и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, при минимална застрахователна сума за пътник 20 000 лева.

  Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти

Allianz - dummy

Застраховката е предназначена за собственици или наематели на туристически обекти. С нея те осигуряват застрахователна защита на гостите си по време на техния престой. Застраховката за всеки един турист влиза в сила от датата на първата регистрация в застрахования туристически обект и е валидна до последната регистрирана дата на престоя.

 • Покрития на застраховката

Покрития на застраховката

Основно покритие

Медицински разноски в резултат на злополука.

Спасителни разноски и разходи за репатриране.

Допълнително покритие 1

Смърт и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука.

Лична отговорност за нанесени щети на трети лица.

Допълнително покритие 2

Кражба и повреда на личен багаж.

Общи условия

  Задължителна застраховка „Трудова злoполука“ на работниците и служителите

Allianz - dummy

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС No.24/06.02.2006 г. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, обн. ДВ бр.15/2006 г.

Сключва се от работодателя за всички работници и служители на рискови длъжности, определени с негова заповед като подлежащи на задължително застраховане. По преценка на работодателя, е възможно да се застраховат и работници и служители, неподлежащи на задължително застраховане за риска „Трудова злополука“.

 • Размер на застрахователната сума и Срок на застраховката

Размер на застрахователната сума и Срок на застраховката

Размер на застрахователната сума

За всеки един застрахован тя е равна на седемкратния размер на годишната му брутна заплата.

Валидността на застраховката е за събития, настъпили на територията на България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Срок на застраховката

Не по-дълъг от 1 година и не по-кратък от 1 месец.

Общи условия

  Контакти

Allianz - dummy

Божидар Димитров,

Дирекция „Злополука, заболяване и асистанс“

тел: 02/930 23 55

адрес: бул. „Дондуков“ №59

София 1504, България