Main navigation back

Отговорности

"Отговорността е цената на величието."

Уинстън Чърчил

  Гражданска отговорност на юридически лица, включително „отговорност на изделието“

Allianz - sb10069427q_042_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

За юридически лица. Тя покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Алианц България, в рамките на предварително договорени лимити на отговорност.

 • Покритие

 • Лимити 

 • Премия

Покритие

То касае отговорността на застрахования при осъществяване на застрахованата дейност, посочена в полицата (по отговорност на юридически лица) или вреди, причинени от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования (отговорност на изделието). Дейността може да бъде производствена, преработвателна, добивна или друга стопанска дейност, свързана с производствен процес.

Покритието включва телесно увреждане (включително смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество.

За да подлежи на изплащане на обезщетение, събитието по застрахователния договор трябва да е настъпило през срока на действие на застраховката. По смисъла на общите Условия на ЗАД „Алианц България“АД щета на имущество е увреждане, разрушаване или унищожаване на вещ.

Лимити 

Лимитите на обезщетение се договарят, съответно

 • за едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции) и
 • в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Премия

Договаря се на база тарифа на ЗАД „Алианц България“, според договорените лимити, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.

  Професионална отговорност

Allianz - 103924468_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката?

За лицата, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги:

 • медицински персонал – съгласно чл.189 от Закона за здравето
 • нотариуси – съгласно чл.30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • адвокати – съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата;
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията
 • експерт-счетоводители и одитори - чл.33, ал.1, т.14 от Закона за независимия финансов одит
 • застрахователни брокери – съгласно чл.156 от Кодекса за застраховането;
 • туроператори – съгласно чл.42 от Закона за туризма.

 • Покритие

 • Премия

Покритие

Покритие на застраховките

Включва всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения. А също и всички разходи по уреждането на претенции, одобрени от застрахователя.

Вредите се установяват на основата на претенции, предявени за пръв път писмено през периода на застраховката, при условие, че събитията, на чиято основа са предявените претенции, са възникнали след началната дата на сключване на застраховката.

Премия

Застрахователна премия:

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България.

  Отговорност на работодателя

Allianz - 93912519_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката? 

За всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор.

 • Покритие

 • Лимити 

 • Премия

Покритие

Основно покритие

Покрити са всички суми, които съгласно Кодекса на труда застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители като компенсация за трудова злополука. Тя трябва да е настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на застрахования (работодателя), в рамките на работното време и да е причинила фатален край, трайна или временна загуба на трудоспособност.

Покрити са и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователни събития.

Допълнително покритие

Покритието може да бъде разширено, включвайки и професионално заболяване, срещу допълнително начислена застрахователна премия.

Лимити 

Лимитите на обезщетение се договарят:

 • за едно събитие (включително ако е довело до поредица от претенции) и
 • в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Премия

Определя се на база тарифите на ЗАД Алианц България в зависимост от:

 • вида на дейността на застрахования,
 • размер на разходите за трудово възнаграждение,
 • размер на договорените лимити и
 • конкретни рискови фактори.

  Ръководен персонал

Allianz - 79366042_1200x1600px__72dpi

За кого е предназначена застраховката? 

За лица, в качеството им на ръководители или длъжностни лица в дружество.

 • Застраховани лица

 • Покрития 

 • Обезщетение

 • Премия

Застраховани лица

Застраховани лица могат да бъдат:

 • директор, търговски управител, член на управителен или надзорен орган на дружеството: управител на ООД, член на съвет на директорите на АД при едностепенна система на управление, член на надзорен или управителен съвет на АД при двустепенна система (ТЗ)
 • външен директор (директор с надзорни функции, който не е служител на дружеството)
 • директор на външно юридическо лице при наличието на договорен добавък
 • служител, който изпълнява ръководни или надзорни функции
 • служител, привлечен като страна по дело срещу застраховано лице
 • съпруг/съпруга на застраховано лице или партньор в съвместно съжителство, ако се търси неговата/нейната отговорност поради съвместно притежавано имущество, но не и поради техни действия
 • законни наследници на застраховано лице.

Покрития 

Основни покрития

Различните варианти покриват случаите, в които застрахованото дружество не е обезпечило вече претенцията, или алтернативно, когато вече е изплатено обезщетение по претенцията.

Допълнителни покрития

По договореност между застрахователя и застраховащия, и срещу заплащане на допълнителна премия, покритието по застрахователната полица може да бъде разширено, както следва:

 • Допълнително покритие за ново дъщерно дружество
 • Претенции срещу дружеството, свързани с ценникнижа
 • Автоматично покритие за ново предлагане на ценни книжа
 • Ограничаване на загубите
 • Разходи за извънредни случаи
 • Екстрадиция и други производства
 • Разноски за гаранции по наказателни и граждански дела
 • Разходи за възстановяване на репутацията
 • Разходи за реагиране на регулаторна криза
 • Разширено покритие за терапевтични услуги
 • Външни директори
 • Застраховано лице, спряло да заема ръководна или директорска длъжност.

Обезщетение

Застрахователят изплаща обезщетение, вследствие на финансови загуби, които застрахованият е понесъл, в резултат на неправомерно деяние от типа:

 • деклариране на неверни данни, невярно или подвеждащо изявление, невярно представена информация
 • клевета
 • нарушаване на гаранция на орган или нарушаване на фидуциарно задължение
 • небрежност
 • погрешна търговска операция
 • неправомерна трудова практика (вкл. неправомерно или незаконно уволнение или отстраняване от длъжност, тормоз, дискриминация, свързани с трудовото правоотношение декларации с невярно съдържание, неправомерно въздържане от наемане на работа или повишение)
 • друго действие или бездействие, което може да доведе до отговорност на ръководител на дружеството, действащ в качеството си на такъв и всяко обстоятелство, предявено срещу застрахован единствено поради същото му качество.

Условие за изплащане на обезщетение е претенцията да е предявена за първи път в застрахователния период или периода за разкриване, ако е договорен такъв.

Премия

Премия

Определя се според договорените лимити, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.