Main navigation back

Застраховки Злополука

  Задължителна застраховка злополука на пътниците в обществения транспорт

Allianz - 73979911_1200x1600px__72dpi

Предназначение

Задължителна застраховка "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз". Застраховат се всички пътнически места

 • Средства за обществен транспорт 

 • Покритие на застраховката

Средства за обществен транспорт 

Видове средства за обществен транспорт, за които застраховката е задължителна:

 • релсови;
 • тролейбуси и автобуси;
 • таксита;
 • въжени линии и влекове;
 • морски и други плавателни съдове;
 • въздухоплавателни средства.

Покритие на застраховката

Покритие:

Фатален край и трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука, при застрахователна сума за всеки пътник 50 000 лева.

  Разходи за болнично лечение

Allianz - 102544196_DIN_A5__300dpi

Застраховката предвижда обезщетяване на застрахования за действително заплатените от него разходи за стационарно лечение в болнично заведение, в резултат на претърпяна злополука, ако стационарното лечение е продължило минимум две денонощия.

Застраховката може да бъде сключена като индивидуална, групова за сметка на работодателя или семейна.

 • Покритие на застраховката

Покритие на застраховката

Разходи за стационарно лечение – възстановяват се реално извършените за стационарно лечение разходи до размера на избраната застрахователна сума.

Дневни пари за болничен престой – на застрахования се изплаща по 1% от застрахователната сума за всеки ден от стационарното лечение, но за не повече от 10 дни еднократно и 20 дни за целия период на застраховката.

 

  Злополука на посетителски места

Allianz - manuel_neuer_10

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на посетителите на застрахованите обекти – кина, театри, концертни зали, спортни зали и др., в случай на:

 • Смърт от злополука
 • Трайна загуба на трудоспособност, вследствие злополука
 • Медицински и транспортни разходи, вследствие злополука

  Задължителна застраховка Трудова злoполука на работниците и служителите

Allianz - 85737018_1200x1600px__72dpi

Застраховката се сключва по силата на приетата с ПМС № 24/06.02.2006г. Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, обн. ДВ бр.15/2006г.

Сключва се от работодателя за всички работници и служители на рискови длъжности, определени с негова заповед като подлежащи на задължително застраховане. По преценка на работодателя, е възможно да се застраховат и работници и служители, чиито позиции не предполагат голям риск от злополука и не подлежат на задължителната застраховка „Трудова злополука“.

 • Застрахователната сума и валидност

 • Срок

Застрахователната сума и валидност

Размер на застрахователната сума

За всеки един застрахован, тя е равна на седем негови годишни брутни работни заплати.

Валидността на застраховката е за събития, настъпили на територията на Р България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. В случаите, в които застрахованите лица работят извън България, териториалният обхват на застраховката може да бъде разширен и за чужбина.

 

Срок

Срок:

Не по-дълъг от 1 година и не по-кратък от 1 месец