Main navigation back

Тарифи

  Тарифа за юридически лица

Allianz - 1173346804_1200x1600px__72dpi

Уведомления

 • 01.11.2019 г.

 • 07.10.2019 г.

 • 31.07.2019 г.

 • 01.04.2019 г.

 • 01.03.2019

 • 21.11.2018 г.

 • 08.12.2017 г.

 • 25.07.2017 г.

 • 01.03.2017 г.

01.11.2019 г.

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви януари 2020 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Инкасо и директен дебит“, „Интернет банкиране“, „Операции с корпоративни финансови инструменти“, „Операции с ДЦК“, „Банков сейф“, „Други услуги“ и „Факторинг услуги“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица

 

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката https://www.allianz.bg/.

 

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.01.2020 г.

07.10.2019 г.

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 9-ти декември 2019 г. влизат в сила промени в раздел 1.1. Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката https://www.allianz.bg/.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 09.12.2019 г.

31.07.2019 г.

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 1-ви октомври 2019 г. влизат в сила промени в раздели „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Инкасо и директен дебит“ и „Депозитни продукти“ в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката https://www.allianz.bg/.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.10.2019 г.

01.04.2019 г.

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви за промени в Тарифите на „Алианц Банк България“ АД за физически лица и корпоративни клиенти.

Считано от 1-ви юни 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица в раздел „Такса за предварително проучване, разглеждане на документи  и становище относно приемане/ отказ за обслужване като клиент“.

Актуалните Тарифи са предоставени на разположение в банковите салони и са публикувани на сайта на банката https://www.allianz.bg/.

Тарифа за юридически лица в сила от 01.06.2019 г.

01.03.2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на „Алианц Банк България“ АД за корпоративни клиенти.

Считано от 1-ви май 2019 г. влизат в сила промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица в разделите „Дебитни карти“ и „Международни кредитни карти“.

Актуалната Тарифа е предоставена на разположение в банковите салони и е публикувана на сайта на банката https://www.allianz.bg/.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 01.05.2019 г.

21.11.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 22.01.2019 г. влизат в сила промени, в Раздел 1.1. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти“и в Раздел 14 „Депозитни продукти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 22.01.2019 г.

Tariff for corporate customers as of 22.01.2019 г. 

08.12.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 08 февруари 2018 г. влизат в сила промени, в Раздел 1.1. „Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица и в Раздел 1 „Клиентски сметки“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

Тарифа за корпоративни клиенти в сила от 08.02.2018 г.

Tariff for corporate customers as of 08.02.2018 г.

25.07.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 октомври 2017 г. влизат в сила промени,

в раздел 1.1. „ Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и  за национални и международни дебитни и кредитни карти“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg

01.03.2017 г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01 март 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Общи условия“,„Клиентски сметки“,„Зона за самообслужване“, „Банков сейф“, „Операции с ДЦК, издадени по реда на Наредба No5 на МФ и БНБ“, „Факторинг услуги“, „Други“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели: „Общи условия“, „Кредитни операции“, „Депозити“, „Зона за самообслужване“,  „Банков сейф“, „Операции с ДЦК“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

Считано от 01 май 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Чекове, Инкаса, Директен дебит“, „Интернет банкиране“, „Свободни професии“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели: „Клиентски сметки“, „Касови операции“, „Преводи“, „Операции с чекове“, „Картови операции“ и „Алианц Академика“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

  Архив тарифа юридически лица

 • 2019 г.

 • 2018 г.

 • 2017 г.

 • 2016 г.

 • 31.05.2017 г.

 • 2015 г.

 • 2014 г.

 • 2013 г.

 • 2012 г.

31.05.2017 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 юли 2017 г. влизат в сила промени, както следва:

 • в раздели: „Преводи“и „Интернет банкиране“ от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за юридически лица;
 • в раздели: „Платежна сметка за основни операции“ и „Преводи“, от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица.

 Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg