Main navigation back

Други

  Трезор за съхранение на лични и фирмени ценности

Allianz - 109424557_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България гарантира пълна конфиденциалност и безрисково съхранение в банков сейф за най-ценните ви вещи:

 • лични документи (нотариални актове, договори) и ценности (бижута);
 • фирмени документи;
 • предмети на изкуството.

 • Сигурност на сейфовете

 • Локации на сейфове

Сигурност на сейфовете

Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, отговарящ на най-строгите стандарти за сигурност. Достъп до вашата индивидуална касета имате само вие или упълномощените от вас лица – получавате два уникални ключа при наемане на сейфа.

Локации на сейфове

Алианц Банк България предлага възможност за наемане на сейф в офисите си в следните градове:

ГрадАдрес, телефон
БургасБЦ Бургас
ул. Гео Милев 20
056/875416
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
ВарнаБЦ Варна
ул. Преслав 10
052/689300, 052/689312
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

ФЦ Център
бул. Мария Луиза 9
052/689327, 052/689340
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Владислав
ул. Братя Миладинови 68
052/ 668 701
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

ФЦ Генерал Колев
ул. Генерал Колев 85
052/ 689 373
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
Велико ТърновоБЦ Велико Търново
ул. Марно поле 2
062/ 618 010
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
ДобричБЦ Добрич
ул. България 10
058/ 655 685
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч. 
ПлевенБЦ Плевен
ул. Ц. Церковски 16
064/ 89 07 62
Работно време:
от 8.30 до 9.30 ч.
от 16.30 до 17.30 ч.
ПловдивБЦ Пловдив
ул. Иван Вазов 11
032/646 804, 032/646 812
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
СофияБЦ Иван Вазов
бул. Цар Освободител 8
02/921 56 38
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Мария Луиза
бул. Дондуков 33
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

БЦ Европа
бул. Джеймс Баучър 71
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.
ТроянБЦ Троян
ул. Васил Левски 3
0670/68810, 0670/68813
Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Клиенти на трезор се обслужват в официално обявените работни дни за страната.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за васфинансов център на „Алианц Банк България“.

  Информация съгласно ЗПФИ

Уведомление до клиентите на Алианц Банк България от 14.05.2017 г.

На 16 февруари 2018 г. бе приет Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). ЗПФИ транспонира в местното законодателство разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, която заедно с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година и още над 25 делегирани регламента установяват нова нормативна уредба в областта на  пазарите на финансови инструменти, известна като MIFID2.

Новите регулации съгласно MIFID2 имат за цел да увеличат прозрачността на пазарите на финансови инструменти, да засилят защитата на инвеститорите и да укрепят тяхното доверие при получаването на инвестиционни услуги.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и MIFID2 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната   Информационна брошура.


Уведомление от 27.04.2016 г.

- считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила промени в раздел „Операции с корпоративни финансови инструменти (ФИ)“ в Тарифите за лихви, такси и комисиони за корпоративни клиенти и за физически лица.
- считано от 11 юни 2016 г. влизат в сила нови Общи условия на „Алианц Банк България“АД, приложими към договорите с клиенти по сделки с финансови инструменти

Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

От 1 ноември 2007 година са в сила Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Наредба №38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38). Двата нормативни акта (ЗПФИ и Наредба №38) бяха създадени с оглед спазване на изискванията на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Комисията на Европейския Съвет относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и на последвалата я Директива 2006/73/ЕО за нейното прилагане.

Основните цели на ЗПФИ и Наредба №38 са осигуряване на защита на инвеститорите във финансови инструменти, създаване на условия за развитие на справедлив, открит и ефективен пазар, както и поддържане на стабилност и обществено доверие в пазарите на финансови инструменти.

В съответствие с изикванията на ЗПФИ и Наредба №38 и приетите вътрешно-нормативни документи Алианц Банк България ще:

Mоже да получите информация относно финансовите инструменти, инвестиционните продукти, инвестиционните услуги и рисковете, свързани с тях от следната Информационна брошура.

  Ценни книжа

Конвертируеми облигации 2015

Заявка за преобразуване на конвертируеми облигации в акции

Календар на конвертирането

Съобщение за Решение за увеличение на капитала на “Индустриален холдинг България” АД
чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100003156, съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируемите облигации, потвърден с Решение на КФН № 106-Е/18.02.2015 г. и Решение № 127-Е/25.02.2015 г.

ДАННИ ЗА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМ ОБЛИГАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД ISIN код: BG2100003156

С решение 20150420134708 от 20.04.2015 г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България" АД при следните условия:

 • ISIN код: BG2100003156
 • Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) - 49 999 600 (четиридесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 499 996 (четиристотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална стойност от 100 лева;
 • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 години (36 месеца);
 • Дата, от която тече срока до падежа - 10.04.2015
 • Лихва - 5.00% на годишна база;
 • Период на лихвено плащане: 6-месечен;
 • Конверсионно съотношение: 100, което определя конверсионна цена от 1 лв.;
 • Конвертиране: на падежа на емисията;
 • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 10.10.2015 г. 10.04.2016 г., 10.10.2016 г., 10.04.2017 г. 10.10.2017 г., 10.04.2018 г.;
 • Плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен депозитар”  АД, при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа.

 

Регистрационен документ

Документ за ценните книжа 

Резюме

 

  Информация по Регламент 575/2017

Информация съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 може да бъде изтеглена, както следва:

За Q1 2018 – публикувано на 29/06/2018.
За Q2 2018
За Q3 2018
За Q4 2018

 

  Информация по Регламент 576/2017

Информация за 2018 съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 относно местата за изпълнение и качеството на изпълнение на клиентски нареждания може да бъде изтеглена тук.