Main navigation back

Корпоративно кредитиране

  Външни програми

НГФ МСП Клиенти

Allianz - 115005866_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

 • Какво представлява?

 • За кого е предназначена?

 • Параметри и условия

Какво представлява?

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

Кредити за:

 • оборотни нужди,
 • инвестиционни проекти/намерения, финансирани по оперативни програми,
 • лимити за издаване на банкови гаранции,
 • стандартни кредити
 • банкови гаранции

За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители;

Параметри и условия

Валута: лева и евро

Размер на кредита:

- Минимална сума на кредита - без ограничение

- Макисимална сума на кредита

 • без ограничение за банкови гаранции и оборотни кредити и
 •  90 % от стойността на инвестицията без ДДС при инвестиционни кредити

- Максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е 1 250 000 лева.

Срок на кредита:

 • при оборотни кредити с погасителен план - до 60 месеца;
 • при револвиращи кредити - 12 месеца с опция за подновяване за нов период;
 • при инвестиционни кредити - до 120 месеца в зависимост от инвестицията;
 • лимит за банкови гаранции - без ограничение съобразно спецификата на дейността на клиента;

За повече информация, посетете най-удобното за Вас поделението на Банката, където ще получите подробна информация за условията по кредитиране.

 

Allianz - Национален Гаранционен Фонд

НГФ Земеделски кредити

Allianz - 98275038_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити  във връзка с осигуряване на малките и средни предприятия в България на финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

 • Какво представлява?

 • За кого е подходящо?

 • Предимства

Какво представлява?

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити  във връзка с осигуряване на малките и средни предприятия в България на финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

Гаранционната програма на НГФ е разработена съвместно с Министерството на земеделието и храните, като целта е да улесни достъпа д финансиране на земеделските производители в България.

За кого е подходящо?

Фондът издава гаранция по инвестиционни и оборотни кредити, както и за банкови гаранции, предоставяни от Алианц Банк България на МСП, по смисъла на Закона за МСП, което е одобрено за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България  (2014 - 2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007-2013 г.) или е от сектор "Животновъдство" и сектор "Растениевъдство".

Предимства

 • Гаранционен лимит на кредитополучател и свързаните с него лица е до 3 млн.лв.
 • Максимален гаранционен процент на кредит - 50 %

  ЕИБ

Allianz - 1218003730_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България отпуска кредити с инвестиционна цел и за оборотни средства при атрактивни лихвени условия. 30 млн.евро от средствата са осигурени от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ)

Allianz - EIB6
 • Какво представлява?

 • За кого е подходящ?

 • Основни изисквания

Какво представлява?

Алианц Банк България отпуска кредити с инвестиционна цел и за оборотни средства при атрактивни лихвени условия. 30 млн.евро от средствата са осигурени от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ):

 • Максимален размер - 12.5 млн. евро или левовата им равностойност;
 • Срок за изплащане - от 2 до 12 години.
 • По - ниски лихви в сравнение със стандартните

За кого е подходящ?

 • Настоящи и нови клиенти;
 • Микро, малки и средни предприятия, търговци, еднолични търговци и др.клиенти с персонал до 3000 души.

Основни изисквания

 • Финансово стабилни компании;
 • С добра кредитна история;
 • Не се финансират дейности, свързани с хазарт, тютюневи изделия, недвижими имоти, строителство, които не са в съответствие с градоустройствените планове и с други административни разпоредби, производство, доставки или търговия с оръжия или други продукти от индустрии, финансови и спекулативни операции.
 • Не се допуска рефинансиране;

  Кредит срещу субсидии по СЕПП и НСД

Allianz - 97762287_1200x1600px__72dpi

Предимства

 • Бърза и облекчена процедура, изискваща минимален набор от документи.
 • Еднократна вноска на падежа със задължение за предсрочно цялостно погасяване към датата на постъпване на субсидията по сметка в банката (без наказателна санкция).
 • Спокойствие поради възможността лихвите и таксите да са за сметка на отпуснатия кредит.
 • Без финансови отчети.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на „Алианц Банк България“.

 • За кого е предназначен кредита

 • Параметри и условия

За кого е предназначен кредита

Регистрирани земеделски производители, обработващи над 3 000 дка земя (без пасища и ливади).

Параметри и условия

Цел на кредита

За оборотни средства, срещу субсидии.

Размер на кредита

До 95% от размера на заявените за получаване субсидии за обработваеми площи.

Срок на кредита

До 30 юни на следващата година, но не по-късно от датата на получаване на субсидията по сметка в банката.

Усвояване

Еднократно или на части.

Обезпечение

Залог на вземане от ДФ „Земеделие“.

Залог на бъдещи вземания по разплащателните сметки и депозити на клиента в банката.

Кредит срещу складови записи

Allianz - slanchogledi

Предимства

 • Бърза и облекчена процедура, изискваща минимален набор от документи.
 • Еднократно издължаване на падежа.
 • Възможност да се използват средствата по преценка на клиента и да се избере най-подходящото време за покупка или продажба на зърно за постигане на по-добра цена.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

 • За кого е предназначен кредита

 • Параметри и условия

За кого е предназначен кредита

Регистрирани производители и търговци на зърнени култури, които имат складови записи за влог на зърно, издадени от лицензирани публични складове, с които „Алианц Банк България“ има изградени взаимоотношения.

Параметри и условия

Цел на кредита

За оборотни средства, срещу складови записи за съхранение на зърно от текуща реколта: пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, рапица.

Размер на кредита

До 100% от стойността на зърното, определена от банката.

До 100 % от общия определен лимит към съответния публичен склад.

Срок на кредита

В зависимост от срока на складовия запис, но не по-късно от стартирането на жътвената кампания за следващата година за съответната култура.

Обезпечение

Залог на складови записи върху вложеното в публичен склад зърно.

  Оборотни кредити

Allianz - pha191000026_1200x1600px__72dpi

„Алианц Банк България“предлага разнообразни кредити за оборотно финансиране, включително:

 • оборотни кредити с регулярни погашения;
 • овърдрафтни кредити;
 • кредитни линии;
 • револвиращи кредити;
 • стандартни кредити;

Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на „Алианц Банк България“.

  Инвестиционни кредити

Allianz - 97533416_280x300px__72dpi

Банката предлага разнообразни възможности за финансиране на инвестиционни проекти.

Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на „Алианц Банк България“.

  Стандартни кредити

Алианц Развитие

Allianz - sb10067560ah_001_1200x1600px__72dpi

„Алианц Банк България“предлага разнообразни кредити за оборотно финансиране при облекчена процедура за разглеждане на документи.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на Банката.

 • За кого е предназначен?

 • Параметри и условия

За кого е предназначен?

 • Малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Закона за малките и средни предприятия
 • Земеделски производители

Параметри и условия

ЦЕЛ НА КРЕДИТА

Оборотни средства

НЕТЕН РАЗМЕР НА КРЕДИТА

350 000 лева

ВАЛУТА НА КРЕДИТА

BGN, EUR

СРОК НА КРЕДИТА

до 60 месеца

до 120 месеца при ипотечно обезпечение

Алианц Перспектива

Allianz - 103352732_1200x1600px__72dpi

„Алианц Банк България“предлага разнообразни кредити за инвестиционно финансиране при облекчена процедура за разглеждане на документи.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на Банката.

 • За кого е преднозначен?

 • Параметри и условия

За кого е преднозначен?

 • Малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Закона за малките и средни предприятия
 • Земеделски производители

Параметри и условия

ВИД НА КРЕДИТА

Инвестиционен кредит

ЦЕЛ НА КРЕДИТА

Инвестиции, свързани с дейността на кредитополучателя, в подкрепа на досегашния бизнес, без проектно финансиране

НЕТЕН РАЗМЕР НА КРЕДИТА

до 400 000 лева

ВАЛУТА НА КРЕДИТА

BGN, EUR

САМОУЧАСТИЕ

Мин. 20% от размера на инвестицията без ДДС

СРОК НА КРЕДИТА

До 96 месеца

  ПОС овърдрафт

Allianz - POS_overdraft

Допълнителна възможност за финансиране на основната дейност и покриване на текущи разходи за търговци, които ползват ПОС устройства

 Предимства:

 • допълнителни оборотни средства
 • автоматично удължаване на срока
 • без изискване за погасяване на лимита преди подновяване
 • по-добро управление на разходите

 • За кого е предназначен

 • Параметри и условия

 • Такси и отстъпки

За кого е предназначен

Юридически лица и еднолични търговци с годишни нетни приходи от продажби до 500 000 лв. и с минимум 2 годишна история и пазарен опит.

Параметри и условия

 • Максимален размер: 35 000 лева или равностойността в евро, но не повече от утроения размер на средномесечния кредитен оборот на ПОС терминал
 • Срок: 12 месеца с възможност за многократно удължаване на срока (подновяване)
 • Обезпечение: Залог на вземания по сметки в Банката. Собствениците се включват в сделката като съдлъжници.
 •  Лихва: 7,50% променлив лихвен процент, формиран като сбор от 6-месечен  SOFIBOR/EURIBOR  и надбавка

Такси и отстъпки

Такси:

 • Предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредит - 50 лв.
 • Годишна такса за управление  – 0,35%, платима ежемесечно
 • Такса ангажимент – 1% върху неизползваната част от договорения размер
 • Такса за предоговаряне условията по кредита – 1% от лимита, мин. 100 лв.

Отстъпки в ценовите параметри при ползване на други услуги.

  Кредит „Автомобил“

Allianz - sb10066587f_001_1200x1600px__72dpi

Автомобилният кредит се отпуска за купуване на:

 • нов или употребяван автомобил;
 • лек или лекотоварен автомобил.

Предназначен е за физически лица и фирми.

 • Параметри

 • Общи условия

Параметри

Размер на кредита: до 100 000 лева / 50 000 евро

Срок – до 72 месеца (6 години)

Обезпечение
За физически лица - поръчителство
За юридически лица и ЕТ - особен залог на автомобила в полза на Банката

Самоучастие - минимум 20% от стойността на нов или 30% от стойността на употребяван автомобил

Условия при покупка на употребяван автомобил
- максималната възраст на употребявания автомобил към датата на кандидатстване за кредита е 48 месеца;
- сборът от възрастта на автомобила и срока за погасяване на кредита може да е максимум 72 месеца.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България

Общи условия

  Важна информация и документи

 • Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити

 • Методика за определяне на лихвен процент по кредити в лева

Уведомление за замяна на SOFIBOR, използван при определяне на лихвата по кредити

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че съгласно официално съобщение на БНБ индексът SOFIBOR спира да бъде публикуван, считано от 01.07.2018 г. Дотогава Алианц Банк България използваше индекса SOFIBOR като база при изчисляването на променливите лихвени проценти по кредити в лева за бизнес клиенти.

Алианц Банк България има одобрен „План за действие при съществена промяна или отмяна на бенчмарк“ (Плана), изготвен в изпълнение на Регламент (EC) 2016/1011, според който SOFIBOR се заменя с нов лихвен индекс - Базов депозитен индекс за юридически лица (БДИЮЛ).

БДИЮЛ се изчислява съгласно утвърдена от Управителния съвет на Алианц Банк България Методика, в сила от 01.07.2018 г., валидна за всички договори за кредити в лева.

Подробна информация относно прилагането на Методиката, както и примери за изчисляване на БДИЮЛ може да намерите на корпоративния сайт на банката: https://www.allianz.bg/

Стойността на БДИЮЛ, изчислена на база последните обявени данни от БНБ, е в размер на 0,13% и ще се прилага, считано от 01.07.2018 г., при формиране на лихвения процент по сключените след тази дата нови договори за кредит.

За договори, сключени преди 01.07.2018 г., Банката ще приложи разпоредбите на Плана за действие за въвеждане на новия индекс - БДИЮЛ, при спазване на следния ред:

 1. За периода до 03.09.2018 г. - лихвения процент по кредитите ще се формира на база SOFIBOR + фиксирана надбавка като за стойност на SOFIBOR се прилага последната стойност, изчислена към 25.06.2018 г. съгласно Договора за кредит. 
 2. В случай, че кредитополучателят не е съгласен с избрания от БАНКАТА нов пазарен индекс (БДИЮЛ), той има право да заяви писмено несъгласието си пред БАНКАТА, в срок не по-късно от 15.08.2018г. В този случай, той има право да погаси кредита изцяло в срок от 60 дни от датата на която уведомлението му е депозирано пред БАНКАТА, като до края на този период по кредитното задължение се прилага лихвеният процент, формиран на база последно обявената валидна стойност по т.1; Кредитополучателят няма да понесе финансова санкция във връзка с предсрочното погасяване на кредита, в случай че подобна санкция е предвидена в договора.
 3. След изтичане на сроковете по т.1 и т.3 Банката ще започне да използва БДИЮЛ при формиране на лихвения процент по договори за кредит в лева, при прилагане на посочената по-горе Методика. Договорената фиксирана надбавка няма да се промени.

За извършване на гореописаната замяна не се налага предприемане на каквито и да е действия от Ваша страна, както и сключване на допълнително споразумение към договора Ви.

При възникнали въпроси и необходимост от информация, заповядайте в най-удобния за вас банков офис.

29.06.2018 г.