Main navigation back

Корпоративно кредитиране

Външни програми

НГФ МСП Клиенти

Allianz - 115005866_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

 • Какво представлява?

 • За кого е предназначена?

 • Параметри и условия

Какво представлява?

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

Кредити за:

 • оборотни нужди,
 • инвестиционни проекти/намерения, финансирани по оперативни програми,
 • лимити за издаване на банкови гаранции,
 • стандартни кредити

За кого е предназначена?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП в т.ч и земеделски производители;

Параметри и условия

Размер на кредита:

- Минимална сума на кредита - без ограничение

- Макисимална сума на кредита

 • без ограничение за банкови гаранции и оборотни кредити и
 •  90 % от стойността на инвестицията без ДДС при инвестиционни кредити

- Максимална сума на гаранцията на кредитополучател и свързаните с него лица е 1 млн. лв.

Срок на кредита:

 • при оборотни кредити с погасителен план - до 60 месеца;
 • при револвиращи кредити - 12 месеца с опция за подновяване за нов период;
 • при инвестиционни кредити - до 120 месеца в зависимост от инвестицията;
 • лимит за банкови гаранции - без ограничение съобразно спецификата на дейността на клиента;

За повече информация, посетете най-удобното за Вас поделението на Банката, където ще получите подробна информация за условията по кредитиране.

 

Allianz - Национален Гаранционен Фонд

НГФ Земеделски кредити

Allianz - 98275038_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити  във връзка с осигуряване на малките и средни предприятия в България на финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

 • Какво представлява?

 • За кого е подходящо?

 • Предимства

Какво представлява?

Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД сключиха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити  във връзка с осигуряване на малките и средни предприятия в България на финансиране чрез механизъм за споделяне на риска.

Гаранционната програма на НГФ е разработена съвместно с Министерството на земеделието и храните, като целта е да улесни достъпа д финансиране на земеделските производители в България.

За кого е подходящо?

Фондът издава гаранция по инвестиционни и оборотни кредити, както и за банкови гаранции, предоставяни от Алианц Банк България на МСП, по смисъла на Закона за МСП, което е одобрено за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони на Република България  (2014 - 2020 г.), Програмата за развитие на селските райони на Република България (2007-2013 г.) или е от сектор "Животновъдство" и сектор "Растениевъдство".

Предимства

 • Гаранционен лимит на кредитополучател и свързаните с него лица е до 3 млн.лв.
 • Максимален гаранционен процент на кредит - 50 %

ЕИБ

Allianz - 1218003730_1200x1600px__72dpi

Алианц Банк България отпуска кредити с инвестиционна цел и за оборотни средства при атрактивни лихвени условия. 30 млн.евро от средствата са осигурени от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ)

Allianz - EIB6
 • Какво представлява?

 • За кого е подходящ?

 • Основни изисквания

Какво представлява?

Алианц Банк България отпуска кредити с инвестиционна цел и за оборотни средства при атрактивни лихвени условия. 30 млн.евро от средствата са осигурени от Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ):

 • Максимален размер - 12.5 млн. евро или левовата им равностойност;
 • Срок за изплащане - от 2 до 12 години.
 • По - ниски лихви в сравнение със стандартните

За кого е подходящ?

 • Настоящи и нови клиенти;
 • Микро, малки и средни предприятия, търговци, еднолични търговци и др.клиенти с персонал до 3000 души.

Основни изисквания

 • Финансово стабилни компании;
 • С добра кредитна история;
 • Не се финансират дейности, свързани с хазарт, тютюневи изделия, недвижими имоти, строителство, които не са в съответствие с градоустройствените планове и с други административни разпоредби, производство, доставки или търговия с оръжия или други продукти от индустрии, финансови и спекулативни операции.
 • Не се допуска рефинансиране;

Кредит срещу субсидии по СЕПП и НСД

Allianz - 97762287_1200x1600px__72dpi

Предимства

 • Бърза и облекчена процедура, изискваща минимален набор от документи.
 • Еднократна вноска на падежа със задължение за предсрочно цялостно погасяване към датата на постъпване на субсидията по сметка в банката (без наказателна санкция).
 • Спокойствие поради възможността лихвите и таксите да са за сметка на отпуснатия кредит.
 • Без финансови отчети.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на „Алианц Банк България“.

 • За кого е предназначен кредита

 • Параметри и условия

За кого е предназначен кредита

Регистрирани земеделски производители, обработващи над 3 000 дка земя (без пасища и ливади).

Параметри и условия

Цел на кредита

За оборотни средства, срещу субсидии.

Размер на кредита

До 95% от размера на заявените за получаване субсидии за обработваеми площи.

Срок на кредита

До 30 юни на следващата година, но не по-късно от датата на получаване на субсидията по сметка в банката.

Усвояване

Еднократно или на части.

Обезпечение

Залог на вземане от ДФ „Земеделие“.

Залог на бъдещи вземания по разплащателните сметки и депозити на клиента в банката.

Кредит срещу складови записи

Allianz - slanchogledi

Предимства

 • Бърза и облекчена процедура, изискваща минимален набор от документи.
 • Еднократно издължаване на падежа.
 • Възможност да се използват средствата по преценка на клиента и да се избере най-подходящото време за покупка или продажба на зърно за постигане на по-добра цена.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

 • За кого е предназначен кредита

 • Параметри и условия

За кого е предназначен кредита

Регистрирани производители и търговци на зърнени култури, които имат складови записи за влог на зърно, издадени от лицензирани публични складове, с които „Алианц Банк България“ има изградени взаимоотношения.

Параметри и условия

Цел на кредита

За оборотни средства, срещу складови записи за съхранение на зърно от текуща реколта: пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, рапица.

Размер на кредита

До 100% от стойността на зърното, определена от банката.

До 100 % от общия определен лимит към съответния публичен склад.

Срок на кредита

В зависимост от срока на складовия запис, но не по-късно от стартирането на жътвената кампания за следващата година за съответната култура.

Обезпечение

Залог на складови записи върху вложеното в публичен склад зърно.

Оборотни кредити

Allianz - pha191000026_1200x1600px__72dpi

„Алианц Банк България“предлага разнообразни кредити за оборотно финансиране, включително:

 • оборотни кредити с регулярни погашения;
 • овърдрафтни кредити;
 • кредитни линии;
 • револвиращи кредити;
 • стандартни кредити;

Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на „Алианц Банк България“.

Инвестиционни кредити

Allianz - 97533416_1200x1600px__72dpi

Банката предлага разнообразни възможности за финансиране на инвестиционни проекти.

Условията и параметрите по кредитните сделки се договарят индивидуално с всеки клиент в зависимост от кредитоспособността на кредитоискателя и съобразно неговите конкретни потребности.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на „Алианц Банк България“.

Стандартни кредит

Алианц Развитие

Allianz - sb10067560ah_001_1200x1600px__72dpi

„Алианц Банк България“предлага разнообразни кредити за оборотно финансиране при облекчена процедура за разглеждане на документи.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на Банката.

 • За кого е предназначен?

 • Параметри и условия

За кого е предназначен?

 • Малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Закона за малките и средни предприятия
 • Земеделски производители

Параметри и условия

ЦЕЛ НА КРЕДИТА

Оборотни средства

НЕТЕН РАЗМЕР НА КРЕДИТА

350 000 лева

ВАЛУТА НА КРЕДИТА

BGN, EUR

СРОК НА КРЕДИТА

до 60 месеца

Алианц Перспектива

Allianz - 103352732_1200x1600px__72dpi

„Алианц Банк България“предлага разнообразни кредити за инвестиционно финансиране при облекчена процедура за разглеждане на документи.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас финансов център на Банката.

 • За кого е преднозначен?

 • Параметри и условия

За кого е преднозначен?

 • Малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Закона за малките и средни предприятия
 • Земеделски производители

Параметри и условия

ВИД НА КРЕДИТА

Инвестиционен кредит

ЦЕЛ НА КРЕДИТА

Инвестиции, свързани с дейността на кредитополучателя, в подкрепа на досегашния бизнес, без проектно финансиране

НЕТЕН РАЗМЕР НА КРЕДИТА

до 400 000 лева

ВАЛУТА НА КРЕДИТА

BGN, EUR

САМОУЧАСТИЕ

Мин. 20% от размера на инвестицията без ДДС

СРОК НА КРЕДИТА

До 96 месеца

Кредит „Автомобил“

Allianz - sb10066587f_001_1200x1600px__72dpi

Автомобилният кредит се отпуска за купуване на:

 • нов или употребяван автомобил;
 • лек или лекотоварен автомобил.

Предназначен е за физически лица и фирми.

 • Размер на самоучастието

 • Размер и Срок на кредита

 • Условия за отпускане

 • Годишна лихва*

 • Погасяване, Такси, Обезпечение и Документи

Размер на самоучастието

Нови автомобилиУпотребявани автомобили
Минимално самоучастие20%30%
Максимално самоучастие75%75%

Размер и Срок на кредита

Размер на кредита

50 000 евро или равностойността им в лева.

Срок на кредита

от 1 до 5 години.

Условия за отпускане

Сключени застраховки „Каско“ и „Гражданска отговорност“ на автомобила в ЗАД „Алианц България“ за сметка на кредитополучателя.

Допълнителни условия при покупка на употребяван автомобил

 • максималната възраст на употребявания автомобил към датата на кандидатстване за кредита да е 48 месеца;
 • сборът от възрастта на автомобила и срока за погасяване на кредита може да достига до 5 години (напр. за автомобил в третата година, максималният срок на кредита е 24 месеца).

Банката не предоставя кредити за закупуване на автомобили за таксиметров превоз или охранителна дейност.

Годишна лихва*

За кредити в евро (нови автомобили):

            до 24 месеца вкл.     8,90%

            от 25 до 60 месеца    9,40%

За кредити в лева (нови автомобили):

            до 24 месеца вкл.     10,90%           

            от 25 до 60 месеца    11,40%           

За кредити в евро (употребявани автомобили):

            до 60 месеца вкл.     9,90%

За кредити в лева (употребявани автомобили):

            до 60 месеца вкл.     11,90%           

* Лихвеният процент се формира от БЛП на банката + надбавка. БЛП на банката в момента е 7,90% в евро и 8,90% в лева.

Погасяване, Такси, Обезпечение и Документи

Погасяване

 • С равни месечни вноски.
 • Възможност за предсрочно погасяване.

Такси

 • Еднократно – 2% върху разрешения размер на кредита.
 • Такса за предварително проучване – 25 лева.
 • Такса за предсрочно погасяване за физически лица – няма.
 • Такса за предсрочно погасяване за юридически лица – подоговаряне: от 0,1% до 1% върху предсрочно погасяваната част от кредита.

Обезпечение

 • Залог върху автомобила, закупен със средствата от кредита.
 • Запис на заповед за сумата на кредита.

 Необходими документи

 • Искане за отпускане на кредит.
 • Копие от документ за самоличност.
 • Документ, доказващ доходите ви за последните 12 месеца.

Банката си запазва правото да поиска допълнителни документи.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на „Алианц Банк България“