Main navigation back

Сметки за Юридически лица

  Разплащателни сметки

Allianz - 77479920_1200x1600px__72dpi

 • Предимства за клиента

 • Условия

Предимства за клиента

Банката открива и поддържа и следните видове сметки на ЮЛ:

 • ликвидационни сметки;
 • набирателни сметки;
 • сетълмент–сметки на инвестиционни посредници;
 • сметки за дарения на търговци и други юридически лица;
 • специални сметки.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

Условия

Валута BGN EUR USD
годишен лихвен процент 0.00% 0.00% 0.00%

  Сметки на застрахователни брокери

Allianz - pha191000021_1200x1600px__72dpi

Застрахователният брокер е длъжен да гарантира изпълнението на задълженията си, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането:

 • да прехвърли платената на него застрахователна премия, предназначена за застрахователя;
 • да прехвърли на потребителя на застрахователни услуги, платено от застрахователя застрахователно обезщетение или парична сума.

 • Възможности

 • Процедура

Възможности

Сметки се откриват и за физически, и за юридически лица.

По специалната клиентска сметка, могат да се превеждат:

 • застрахователните премии за застрахователя;
 • застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

Процедура

За откриване на такава сметка е необходимо клиентът да представи документ, който доказва, че е вписан във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.9 от ЗКФН.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

  Нови хоризонти за Вашия бизнес

Открийте нови хоризонти за Вашия бизнес!
Изтеглете нашия Електронен каталог с предлаганите продукти и услуги за корпоративни клиенти.

Allianz - Flags

  Уведомления

Уведомление за промени в в Общите условия за платежни сметки и приложимите Рамкови договори

31.08.2018 г.

Уведомяваме Ви, че считано от 31.10.2018 г. влизат в сила нови Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци и Рамкови договори за предоставяне на платежни услуги по банкова сметка на ФЛ/ЮЛ, студенти и докторанти по ЗКСД, бюджетни организации, земеделски производители, застрахователни брокери, адвокатски дружества, адвокат, нотариус, ЧСИ, дружества в ликвидация, дружества с открито производство по несъстоятелност, както и Рамков договор за откриване и водене на платежна сметка за основни операции. 

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци в сила от 31.10.2018 г. 

  Информация съгласно ЗПУПС (Закон за платежните услуги и платежните системи)

Документи

  Ностро сметки на "Алианц Банк България" АД

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

DEUTDEFF

100 9233115 00

EUR

 Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487