Main navigation back

Сметки за Юридически лица

Разплащателни сметки

Allianz - 77479920_1200x1600px__72dpi

 • Предимства за клиента

 • Условия

Предимства за клиента

Банката открива и поддържа и следните видове сметки на ЮЛ:

 • ликвидационни сметки;
 • набирателни сметки;
 • сетълмент–сметки на инвестиционни посредници;
 • сметки за дарения на търговци и други юридически лица;
 • специални сметки.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

Условия

Валута BGN EUR USD
годишен лихвен процент 0.00% 0.00% 0.00%

Сметки на застрахователни брокери

Allianz - pha191000021_1200x1600px__72dpi

Застрахователният брокер е длъжен да гарантира изпълнението на задълженията си, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането:

 • да прехвърли платената на него застрахователна премия, предназначена за застрахователя;
 • да прехвърли на потребителя на застрахователни услуги, платено от застрахователя застрахователно обезщетение или парична сума.

 • Възможности

 • Процедура

Възможности

Сметки се откриват и за физически, и за юридически лица.

По специалната клиентска сметка, могат да се превеждат:

 • застрахователните премии за застрахователя;
 • застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

Процедура

За откриване на такава сметка е необходимо клиентът да представи документ, който доказва, че е вписан във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.9 от ЗКФН.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

Нови хоризонти за Вашия бизнес

Открийте нови хоризонти за Вашия бизнес!
Изтеглете нашия Електронен каталог с предлаганите продукти и услуги за корпоративни клиенти.

Allianz - Flags

Уведомления

Уведомление до клиентите на „Алианц Банк България“ АД за промени в Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци

01.09.2016 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01 ноември 2016 г. влизат в сила промени в Общи условия за откриване, водене откриване, водене и закриване на платежни сметки на юридически лица/търговци.


Актуалните Общи условия са публикувани на сайта на банката www.allianz.bg

Информация съгласно ЗПУПС (Закон за платежните услуги и платежните системи)

Документи