Застрахователно покритие при важни за Вас ситуации

РИСКОВЕ И ПОКРИТИЯ

Виж повече

Лайф Инвест 
Фатален край
Фатален край в резултат на ПТП
Фатален край в резултат на злополука
При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука
Освобождаване от премии при трайна загуба на трудоспособност със загуба над 30%
Пакет "Медицински разноски"
Пакет "Тежки заболявания"

Какво получавате с Лайф Инвест

 • Изплаща се цялата застрахователна сума и средствата от Вашата инвестиция в случай на събития с фатален край
 • При ПТП с фатален край застрахователната сума се утроява
 • При трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука получавате процент от застрахователната сума, равен на загубената трудоспособност
 • При над 30% загуба на трудоспособност се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата

 • Възможност за избор на допълнително покритие  - пакет „Медицински разноски“ и/или пакет „Тежки заболявания“
  Възможност за избор на допълнително покритие  - пакет „Медицински разноски“ и/или пакет „Тежки заболявания“
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша, осигурени от Allianz Global Investors
 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
 • Спестявате със средствата от инвестициите, направени от Алианц
 • Възможност за извънредни вноски, които също се инвестират, и така увеличавате средствата по Вашата програма
 • Вие избирате срока на застрахователната програма – от 10 до 40 години
 • Вие определяте застрахователната сума и вноската, която правите
 • Ползвате данъчни облекчения в размер до 10% от облагаемия доход
Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба, свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

В преддоговорната информация относно устойчивостта ще откриете сведения относно интегрирането на рисковете за устойчивост, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики на фонда, в който инвестирате.

SFDR Amundi Global multi asset

SFDR Amundi funds pioneer global Equity

SFDR Global multi asset Amundi Conservative

SFDR Allianz Life Invest Strategy 75

SFDR Allianz Life Invest Strategy 50

SFDR Allianz Life Invest Strategy 15

Преддоговорна информация свързана с устойчивостта

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.