Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Финансова обезпеченост за бъдещето на Вашето дете

Допълнително покритие при важни за Вас ситуации

Виж повече

Бъдеще Инвест
Фатален край
Фатален край в следствие на ПТП

Предимства на Алианц Бъдеще Инвест

  • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност на детето в резултат на злополука
  • При болничен престой на детето в резултат на злополука, получаване на фиксирана дневна сума
  • Покритие на разходи до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, при злополука с детето
  • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал за детето от направените инвестиции
  • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors
  • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
  • Избор на срок на застрахователната защита – от 10 до 25 години
  • Избор на застрахователна сума и размер на вноска
  • Възможност за извънредни вноски
Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба, свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.