Какво включва Кредит за студенти и докторанти от Алианц Банк България?

Виж повече

Срок
За целия или за част от периода на обучение
Фиксиран годишен лихвен процент
7%
Валута
BGN
Такси
Не дължите заплащане на такси, комисионни или други разходи

Подробна информация

Студенти и докторанти, които се обучават в акредитирани висши училища в България и отговарят едновременно на следните изисквания:

 • да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария
 • да не са навършили 35 години
 • да се обучават в редовна форма
 • да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен
 • да не са отстранени и не са прекъснали обучението си
Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът се получава от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само от единия.

Размер на кредита

Кредитът за заплащане на такси е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователна-квалификационна степен, или образователна и научна степен.

Кредитът за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Лихвени условия

Фиксиран годишен лихвен процент: 7%.

Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.

Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.

Гратисен период

Периодът, в който студентът/ докторантът не дължи плащане на лихва и главница по кредита. Гратисният период продължава от сключването на договора до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план.

Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, съгласно погасителен план, уговорен между страните. Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.
 • Копие от документ за самоличност
 • Документ (Уверение), удостоверяващ качеството на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър
 • Искане за кредит по образец

При кандидатстване за кредит за издръжка, допълнително се предоставят следните документи:

 • Копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител
 • Копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето

Желаете ли да се възползвате от нашето предложение?

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.