Безлихвен потребителски кредит

до 4 500лв. в партньорство с Българска Банка за развитие

Параметри

 • Лихва – 0%;
 • Без обезпечение;
 • Без такси и комисиони;
 • Срок на кредита – до 5 години;
 • Размер – до 4 500лв.; При първоначално отпуснат по-малък размер на кредита може да кандидатствате за допълнителна сума до достигане на общ размер кредит по Програмата 4 500 лева.
 • Цел - за текущи нужди. Като получател на кредита можете да използвате предоставените средства само за ваши лични потребности като физическо лице, но не и за бизнес цели или за погасяване на текущи кредитни задължения;
 • Гратисен период - възможност за избор на гратисен период от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца, след изтичането на който започва изплащането на кредита;
 • Погасяване – възможност за погасяване с една вноска в края на периода на кредита или на равни месечни вноски;
 • Ползване на пакет „Алианц Старт“ за ежедневно банкиране;
 • Усвояване – сумата по кредите се превежда по разплащателна сметка на кредитополучателя в Алианц Банк България.
Кредитът може да бъде усвоен наведнъж или на траншове.
Краен срок на усвояване 31.01.2021 г.

Усвояването на кредитите се извършва след потвърждение от Българската банка за развитие.

Условия

Може да се възползвате от програмата, ако отговаряте на следните условия:

Ако сте физическо лице на трудов договор и:

 • Сте преустановили полагането на възмезден труд за своя работодател и сте/ сте били в неплатен отпуск поради Пандемията, респективно Извънредното положение;
 • Сте страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди кандидатстването Ви за кредит, като е допустимо това да не е при един работодател;
 • Не получавате/ не сте получавали други възнаграждения за извършвана от него трудова дейност;
 • Имате отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който сте ползвали неплатен отпуск;
 • Ще се върнете/ Сте се върнали на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск;
 • Не ползвате, нито сте заявили ползването на кредит от друга банка по Програмата.

Ако сте самоосигуряващо се лице и:

 • Като последица от Пандемията сте прекъснали дейността, която извършвате като самоосигуряващо се лице или търпите поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите Ви през съответното тримесечие на 2019 г.;
 • Не получавате/ Не сте получавали други възнаграждения за извършваната от Вас трудова дейност; 
 • Имате декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от 6 (шест) месеца преди кандидатстването Ви за кредит;
 • Ще възобновите/ Сте възобновили упражняването на своята дейност, след отпадане на причината за прекъсването на дейността;
 • Не ползвате, нито сте заявили ползването на кредит от друга банка по Програмата.

Необходими документи

За физически лица на трудов договор:

1. Заверено копие от документ за самоличност – лична карта или паспорт;
2. Документи, от които се установява наличието на условията за отпускане на кредит по Програмата – копие от трудов договор и документ за неплатения отпуск – служебна бележка или заповед;
3. Декларация за свързаност – по образец на Банката;
4. Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;
5. Документ от работодателя удостоверяващ, че сте в неплатен отпуск и ще бъдете възстановен на работа (при възможност).

За самоосигуряващи се лица

1.    Валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
2.    Декларация за свързаност – по образец на Банката;
3.    Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;
4.    Документ за регистрация като е самоосигуряващо се лице;
5.    Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица, подадена в НАП (по образец на НАП).

или

6.    Документи, установяващи поне 20 % спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първо тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо календарно тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите им през съответното тримесечие на 2019 г., в зависимост от типа професия или трудова дейност.

 

Допълнителна информация


Срокове:

•    За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г. (вкл.)
•    Договор за кредит по Програмата може да се сключи до 11.01.2021 г. (вкл.)

Как за заявите?

Заповядайте в най-удобния за Вас офис на банката. Вижте карта на офисите и актуално работно време тук.

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
Свържи се с нас
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.