Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Параметри

 • Лихва – 0%;
 • Без обезпечение;
 • Без такси и комисиони;
 • Срок на кредита – до 5 години;
 • Размер – до 6 900 лв.; При първоначално отпуснат по-малък размер на кредита може да кандидатствате за допълнителна сума до достигане на общ размер кредит по Програмата 6 900 лева; 
 • Цел - за текущи нужди. Като получател на кредита можете да използвате предоставените средства само за ваши лични потребности като физическо лице, но не и за бизнес цели или за погасяване на текущи кредитни задължения;
 • Гратисен период - възможност за избор на гратисен период от минимум 6 месеца до максимум 24 месеца, след изтичането, на който започва изплащането на кредита;
 • Погасяване – възможност за погасяване с една вноска в края на периода на кредита или на равни месечни вноски;
 • Ползване на пакет „Алианц Старт“ за ежедневно банкиране;
 • Усвояване – сумата по кредитите се превежда по разплащателна сметка на кредитополучателя в Алианц Банк България.
Кредитът може да бъде усвоен наведнъж или на траншове.
Краен срок на усвояване 31.07.2021 г.

Усвояването на кредитите се извършва след потвърждение от Българската банка за развитие.

Условия

Може да се възползвате от програмата, ако отговаряте на следните условия:

Ако сте физическо лице на трудов договор и:

 • Сте преустановили полагането на възмезден труд за своя работодател и сте/ сте били в неплатен отпуск поради Пандемията, респективно Извънредното положение/ Извънредната епидемична обстановка/ Органичителни противоепидемични мерки;
 • Имате общо поне 3 (три) месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. включително, и датата на кандидатстването Ви за кредит;
 • Към датата на кандидатстване за кредит за Вас са декларирани и/или платени осигурителните вноски, дължими за периода на трудовото правоотношение по предходната точка, след 01.01.2020 г. включително;
 • Сте се върнали/ продължили сте да работите, след прекратяване на неплатения отпуск при същия или друг работодател (веднага или с известно прекъсване във времето).

Ако сте самоосигуряващо се лице и:

 • Като последица от Пандемията, респективно Извънредното положение/ Извънредната епидемична обстановка/Ограничителните противоепидемични мерки сте прекъснали дейността, която извършвате като самоосигуряващо се лице или търпите поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., или за което и да е тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите Ви през съответно, избрано от Вас тримесечие от 2019 г. или от 2020 г.;
 • Имате декларирани и/или платени осигурителни вноски, дължими за периода след 01.01.2020 г. включително, в който сте осъществявали дейност;
 • Ще възобновите/ Сте възобновили упражняването на своята дейност, след отпадане на причината за прекъсването на дейността.

Необходими документи

За физически лица на трудов договор:

1. Заверено копие от документ за самоличност – лична карта или паспорт;
2. Документи, от които се установява наличието на условията за отпускане на кредит по Програмата – копие от трудов договор и документ за неплатения отпуск – служебна бележка или заповед;
3. Декларация за свързаност – по образец на Банката;
4. Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;
5. Документ от работодателя удостоверяващ, че сте в неплатен отпуск и ще бъдете възстановен на работа (при възможност).

За самоосигуряващи се лица

1.    Валиден документ за самоличност - лична карта или паспорт;
2.    Декларация за свързаност – по образец на Банката;
3.    Декларация - съгласие за обработка на лични данни - по образец на Банката;
4.    Документ за регистрация като самоосигуряващо се лице;
5.    Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица, подадена в НАП (по образец на НАП);

или

6.    Документи, установяващи поне 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г. или на 2021 г., но в срока на действие на Програмата, сравнено с доходите му през съответно, избрано от него тримесечие на 2019 г. или 2020 г.

 

Допълнителна информация

Срокове:

 • За кредит по Програмата може да се кандидатства до 30.06.2021 г. (вкл.)
 • Договор за кредит по Програмата може да се сключи до 12.07.2021 г. (вкл.)

Как за заявите?

Заповядайте в най-удобният за Вас офис на банката. Вижте карта на офисите и актуално работно време тук.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.