Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Докато не излезеш в неизвестното, не знаеш от какво си направен

 

Нашите продукти

Предимства

 • без финансови загуби в случай на прекратяване или анулиране на пътуване; 
 • възможност да планирате отново Вашата почивка; 
 • бързо и удобно сключване на застраховката - при туроператор или в офисите на Алианц България.

Анулиране на пътуване

Застраховката е специално създадена да Ви предпази от загуба на пари при анулиране на пътуването, в случай на:

 • внезапно заболяване, злополука или смърт
 • усложнение при бременост, ако е установена за пръв път след сключване на договор с туристическа агенция
 • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
 • призовка за съдебен заседател или свидетел по съдебно дело
 • при уволнение от работа
 • връчване на съобщение за предявен иск за развод
 • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

За кого е предназначена застраховка „Индустриален пожар“?

За обекти:

 • с над 50 души персонал и/или
 • обща застрахователна сума над 500 хиляди лева.

Предмет на застраховане е недвижимо и движимо имущество, за което застрахованият носи отговорност или е негова собственост.

При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

Основно покритие

Включва щети и загуби вследствие на:

 • пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара)
 • удар от мълния, експлозия или имплозия
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • разходите, направени от застрахования за ограничаване вредите вследствие застрахователно събитие.
 • Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Допълнително покритие

При допълнително договаряне покритието може да бъде разширено и по отношение на:

 • природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка), земетресение
 • тръбопроводна вода
 • злоумишлени действия на трети лица
 • удар от превозно средство или животно
 • щети и загуби по време на транспорт при смяна на адрес
 • разходи за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество
 • счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база „всички рискове”.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност).

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД "Алианц България", вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

 

За кого е предназначена застраховката?

За обекти:

с над 50 души персонал и/или

обща застрахователна сума над 500 хиляди лева.

Предмет на застраховане е недвижимо и движимо имущество, за което застрахованият носи отговорност или е негова собственост. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Покритие на застраховката

Покритието по застраховката е на база „всички рискове“ и обхваща щетите вследствие всяко внезапно, случайно и непредвидено, към датата на сключване на застраховката, събитие, освен изричните изключения съгласно Общите условия.

В тези случаи покритието включва:

 • обичайните рискове по застраховки срещу пожар и природни бедствия
 • разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие, за отстраняване на развалини и останки, и/или за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество.

Към основното покритие е предвиден и риска „счупване на трайно монтирани стъкла“. Рискът „земетресение“ се добавя в покритието на основание допълнителна договореност.

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност).

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Предмет на застраховката 

Движимо имущество, за което застрахованият носи отговорност или е негова собственост, покрито по налична застраховка срещу пожар и природни бедствия в Алианц България.

Основно покритие

Включва загуба на имущество вследствие:

 • кражба чрез взлом съгласно чл.195, ал.1, т.3 от Наказателния кодекс и
 • допълнителните щети (вкл. увреждане на прегради, врати и заключващи средства), нанесени от извършителите при проникване.

Допълнително покритие

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на

 • кражба, извършена с използване на техническо средство по смисъла на чл.195, ал.1, т.4 от Наказателния кодекс и
 • грабеж съгласно чл.198 от Наказателния кодекс.
 • Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Застрахователна сума

Определя се на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

За кого е предназначена застраховката?

За юридически лица, чиято дейност предполага превоз на парични средства в брой (банки, финансово-брокерски къщи, обменни бюра, инкасиране).

Предмет на застраховката

Парични средства, за които застрахованият носи отговорност или са негова собственост, по време на техния превоз от каса до каса. Застраховката се сключва при спазване на определени изисквания за условия на превоза в зависимост от лимита за единичен превоз.

Основно покритие

Включва щети и загуби на парични средства вследствие грабеж съгласно чл.198 от Наказателния кодекс.

Допълнително покритие

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на вредите вследствие грабеж при приемане, предаване, пренасяне, товарене или разтоварване във връзка с превоза, и/или при пожар по време на ПТП на траспортното средство, с което се извършва превоза.

Лимити на отговорност

По застраховката се определят лимити на отговорност за единичен превоз и агрегатен лимит за всички превози през периода на застраховката.

Застрахователна премия

Определя се на база тарифите на ЗАД „Алианц България“, според агрегатния лимит на отговорност и конкретните рискови фактори.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.