Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Докато не излезеш в неизвестното, не знаеш от какво си направен

 

Нашите продукти

Предимства

  • без финансови загуби в случай на прекратяване или анулиране на пътуване; 
  • възможност да планирате отново Вашата почивка; 
  • бързо и удобно сключване на застраховката - при туроператор или в офисите на Алианц България.

Анулиране на пътуване

Застраховката е специално създадена да Ви предпази от загуба на пари при анулиране на пътуването, в случай на:

  • внезапно заболяване, злополука или смърт
  • усложнение при бременост, ако е установена за пръв път след сключване на договор с туристическа агенция
  • опасност за живота, хоспитализация или смърт на близък роднина
  • призовка за съдебен заседател или свидетел по съдебно дело
  • при уволнение от работа
  • връчване на съобщение за предявен иск за развод
  • пожар, природни бедствия, злоумишлени действия в дома Ви. 

Покритие

Покритието по застраховката се отнася за пътувания в България и цял свят.

Застраховани лица

Български и чуждестранни лица на възраст до 60 г. включително. При допълнителна договореност могат да се застраховт и лица над 60 г.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховани са всички туристи и гости – български и чуждестранни граждани, които се регистрират за нощувка в туристическите обекти (собствени, наети, поверени или управлявани от Застраховащия)

Какво покрива?

Основно покритие – Включва следните рискове: Медицински разноски, в резултат на злополука; Спасителни разноски и разходи за репатриране в резултат на злополука;

Допълнително покритие 1 – Включва следните рискове: Смърт и трайно намалена работоспособност от злополука; Лична отговорност за нанесени щети на трети лица;

Допълнително покритие 2 – Кражба и повреда на личен багаж

За кого е предназначена застраховката?

Сключва се по силата на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, приета с ПМС No.80 от 03.05.2005 г., обн. ДВ. бр.41 от 13.05.2005г., изм. ДВ. бр.57 от 13.07.2007г., изм. ДВ. бр.51 от 05.07.2011г.

Съгласно Наредбата, минималната застрахователна сума по застраховката е 60 000 лв.

Какво покрива застраховката?

Медицински разходи,  в резултат на злополука или остро заболяване.

В покритието се включват всички необходими разходи, извършени от застрахованото лице или от лечебно заведение, за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука.

Спешно стоматологично лечение. В покритието се включват само спешно възникнали, внезапни състояния, налагащи неотложна дентална помощ.

Транспортни разходи. В покритието се включват и документираните, необходими и целесъобразни транспортни разходи за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Имате нужда от съдействие?

alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.