Main navigation back

Търгове

Процедура за провеждане на търгове


Процедура за участие и провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване за употребявани МПС собственост на ЗАД „Алианц България”

І. Общи условия и ред за подаване на офертите:


1.Участник в регламентирания тук неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на МПС може да бъде всяко физическо или юридическо лице. До участие в него се допускат и служители на дружествата от групата на “Алианц България Холдинг” АД.
2. Всеки участник в търга подава Предложение за участие, поставено в запечатан и непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху който участникът отбелязва: марка, модел и ДКН на МПС за което участва, както и задължително съдържа следният надпис: „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ТЪРГА”.
3.Предложението трябва да съдържа:

 • попълнена и подписана бланка /образец №1/, съдържаща данни за участника - трите имена /за физическо лице/ или наименование на дружеството и имената на представляващия го /за юридическо лице/, както и телефон или други координати за връзка, марка, модел и ДКН на МПС за което участвува и предложена цена, която не може да бъде по ниска от първоначално обявената;
 • документ, удостоверяващ внесен депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на МПС, внесен по сметка на дружеството продавач в “Алианц Банк България” АД.

4.Предложението се подава за всяко МПС по отделно. Няма ограничения за броя на подадените предложения за различини/отделни МПС. За едно МПС, един участник може да подава само едно предложение.
5.Бланки по образец №1 се получават от „Деловодството” на Управление “Автомобилно застраховане”. Предложението, съдържащо документите съгласно т.3, се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Управление “Автомобилно застраховане” или в офисите към териториалните центрове за концентрация на МПС в градовете Пловдив, Варна и Бургас. При подаването им, деловодителят поставя входящ номер, дата и час на приемането върху плика. Бланки се получават и предложения се подават всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч.за гр. София, а в деня предхождащ търга от 9,00 до 13,00 ч.за градовете Пловдив, Варна и Бургас.


ІІ. Тръжна комисия:
1.Тържната комисия се назначава със заповед на Главния оперативен директор на „Алианц България Холдинг” АД.
2.Разглеждането на подадените предложения се провежда ежеседмично за гр. София и два пъти месечно за предложенията от останалите центрове за концентрация на МПС. Комисията се събира за извършване на дейността всеки вторник.
3. Съставът на Комисията се състои от председател и двама члена. Тя приема решения с обикновено мнозинство. За нормалното протичане на дейността й са достатъчни да присъстват двама членове от състава й, които следва да приемат решенията единодушно.

ІІІ. Ред за провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване:
1.На търга се разглеждат всички редовно подадени предложения

 • налични в деловодството на „Автомобилно застраховане” към датата на провеждане на търга;
 • изпратени на адреса на дирекция „АСД” към „България Нет” АД от останалите центрове за концентрация до 1-во и до 15-то число всеки месец. 

2. Комисията установява марка, модел и ДКН за всяко МПС за което са подадени предложения, като подадените за едно МПС се групират и отварят последователно;
3. При отваряне на предложенията комисията проверява наличието на всички изискуеми съгласно настоящата процедура документи, като предложения, не отговарящи по съдържание и начин на подаване са нередовни и не се разглеждат;
4. Комисията извършва класиране на подадените предложения за всяко отделно МПС, като за победител се обявява участника, предложил най-висока цена за същото;
5. При еднаква предложена цена от двама или повече участници, комисията обявява за спечелил този от тях, чието предложение е депозирано в деловодството първо.
6. Продажбата на МПС се смята за действителна и при участието на само един кандидат купувач, ако предложената от него цена не е по-ниска от първоначално обявената.
7. За резултата от класирането комисията изготвя протокол, който се утвърждава от Главния оперативен директор. Неразделна част от протокола са приложените към него отворени предложения на участниците в тръжната процедура, описани в таблица, подписана от членовете на комисията.
8. В двудневен срок от извършване на класирането и утвърждаването му, комисията уведомява по подходящ начин участниците в търга за резултатите.
9. Класираният участник е длъжен в срок от три работни дни след уведомяването му да внесе сумата до пълната стойност с която е спечелил търга за конкретното МПС, след което му се прехвърля собствеността върху МПС.
10. При не внасяне на сумата в указаният в т.9 срок от класираният участник, то неговият депозит не се възстановява, като непродаденото МПС се включва в следващата тръжна процедура.
11. Във всички случаи, разходите по прехвърлянето на МПС, включително данъци, такси по ЗМДТ и ЗННД, както и разходите по сключване на застраховка „ГО” на МПС в ЗАД “Алианц България” са за сметка на купувача.
12. Не спечелилите участници получават обратно в пълен размер депозираните от тях суми по банков път.

Възможни са промени в списъкасъка побликуван в сайта. Потенциалните клиенти следва да се запознаят с окончателният списък два дни преди търга.

Сметки на Дружества продавачи на МПС

1.ЗАД "Алианц България" - "Алианц Банк България" АД / IBAN BG16BUIN74441010002091; SWIFT BUINBGSF БЦ " Европа"

2. “Алианц Лизинг България” АД - банкова см. IBAN BG58 BUIN 7220 10422 19318, BIC BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД, кл. “Журналист”.

3. ЗАД “Енергия” – банкова см. IBAN BG 27 BUIN 956110000 14151, BIC: BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД – за л.а. СА 8244АР ;

4. ЗАД “Алианц България” – банкова см. IBAN BG43 BUIN  9561 101000 2050, BIC: BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД – за л.а. 

Активи по градове

 • София

 • Бургас

 • Пловдив

 • Варна

 • Русе

София

Търг за продажба на употребявани МПС с тайно наддаване на 09.05.2017 година в гр. София

1. БМВ 520

 • Год.на п-во: 2007 г.
 • Кубатура/гориво: 2,0 дизел
 • ДКН: А 7203 КР
 • Изминати км.: 54 520 км.
 • Описание:черен седан,автоматик,след кражба с интервенция по рама,детайли по купе за ремонт, в правно и техническо състояние в което се намира.
 • Местонахождение: Автомобилно застраховне, гр.София
 • Собственост: ЗАД Алианц България
 • Начална тръжна цена: 8 400 лв.

 1. Шкода Октавия Скаут

 • Год.на п-во: 2008 г.
 • Кубатура/гориво: 2,0 дизел
 • ДКН: СА 3034 МТ
 • Изминати км.: 219 715 км.
 • Описание:сив металик, комби, 4х4,ляво калници,вежди броня боя,шум ДВГ, 1391 дължим данък
 • Местонахождение: Автомобилно застраховне, гр.София
 • Собственост: ЗАД Алианц България
 • Начална тръжна цена: 6 950 лв.

Търг за продажба на употребявани АПП
Няма налични активи

Бургас

В момента няма налични активи.

Пловдив

В момента няма налични активи.

Варна

Към момента няма налични активи.

Русе

В момента няма налични активи.

Търгове - Тотални щети

 • Пежо Боксер СА4240МХ

 • Дачия Логан СА4240МХ

 • Влекач ДАФ СА1340ТС

Пежо Боксер СА4240МХ

Пежо Боксер

 • Год.на п-во: 2008 г.
 • Кубатура/гориво: 2198 /74 kw/, дизел
 • ДКН: СА4240МХ
 • Изминати км.: 250 000 км.
 • Описание на по-значимите детайли за смяна: Автомобила е с повреди отпред.
 • Местонахождение: гр.София
 • Собственост: юридическо лице
 • Критерии за цена: При цена за този автомобил под 3 450 лева, същият ще бъде с прекратена регистрация като тотална щета.
 • Забележка: Разходите по вземането, прехвърлянето на собствеността и извозването на автомобила от мястото където се намира са за сметка на купувача.

Данни за увреденото МПС: Peugeot Boxer

Снимки

Дачия Логан СА4240МХ

Дачия Логан

 • Год.на п-во: 2008 г.
 • Кубатура/гориво: 1598 /62kw/, бензин
 • ДКН: СА4240МХ
 • Изминати км.: 180 000
 • Описание на по-значими детайли за смяна: Автомобила е с повреди отпред.
 • Местонахождение: гр.София
 • Собственост: юридическо лице
 • Критерии за цена: при цена за този автомобил под 1 850 лева, същият ще бъде с прекратена регистрация като тотална щета.
 • Забележка: Разходите по вземането, прехвърлянето на собствеността и извозването на автомобила от мястото, където се намира са за сметка на купувача.

Данни за увреденото МПС: Дачия Логан

Снимки

Влекач ДАФ СА1340ТС

Влекач ДАФ

 • Год.на п-во: 2010 год.
 • Кубатура/гориво: 12902 /340 kw/, дизел
 • ДКН: СА1340ТС
 • Изминати км.: 800 000 км.
 • Описание на по-значими детайли за смяна: Повредите са основно отпред, отдясно и отляво. Кабина за нова.
 • Местонахождение: гр.Лом
 • Собственост: юридическо лице
 • Критерии за цена: При цена за този автомобил под 17 850 лева, същия ще бъде с прекратена регистрация като тотална щета.
 • Забележка: Разходите по вземането, прехвърлянето на собствеността и извозването на автомобила от мястото където се намира са за сметка на купувача.

Данни за увреденото МПС: Влекач ДАФ

Снимки

Предложение за закупуване на автомобил след ПТП - Предложените цени се изпращат на offers@allianz.bg до 10 часа на 25.04.2017 г.

Бланка - Предложение за закупуване на автомобил след ПТП

Контакти

Allianz - Контакти

гр.София - Светлозар Димитров тел.02 / 930 2508 /моб. 0885 078070

гр.Бургас - Антонина Добрева тел.056 / 845 628 /моб. 0889 441 391

гр.Пловдив - Георги Тотов тел. 032 /658 813 /моб. 0888 130 126

гр.Варна - Ганчо Ганчев 052 / 680 620 / моб.0882 336 763

гр.Русе - Дилян Нанев 082 / 888 115/ моб.0888 681 919