Main navigation back

Търгове

Процедура за провеждане на търгове


Процедура за участие и провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване за употребявани МПС собственост на ЗАД „Алианц България”

І. Общи условия и ред за подаване на офертите:


1.Участник в регламентирания тук неприсъствен търг с тайно наддаване за продажба на МПС може да бъде всяко физическо или юридическо лице. До участие в него се допускат и служители на дружествата от групата на “Алианц България Холдинг” АД.
2. Всеки участник в търга подава Предложение за участие, поставено в запечатан и непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху който участникът отбелязва: марка, модел и ДКН на МПС за което участва, както и задължително съдържа следният надпис: „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ТЪРГА”.
3.Предложението трябва да съдържа:

 • попълнена и подписана бланка /образец №1/, съдържаща данни за участника - трите имена /за физическо лице/ или наименование на дружеството и имената на представляващия го /за юридическо лице/, както и телефон или други координати за връзка, марка, модел и ДКН на МПС за което участвува и предложена цена, която не може да бъде по ниска от първоначално обявената;
 • документ, удостоверяващ внесен депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на МПС, внесен по сметка на дружеството продавач в “Алианц Банк България” АД.

4.Предложението се подава за всяко МПС по отделно. Няма ограничения за броя на подадените предложения за различини/отделни МПС. За едно МПС, един участник може да подава само едно предложение.
5.Бланки по образец №1 се получават от „Деловодството” на Управление “Автомобилно застраховане”. Предложението, съдържащо документите съгласно т.3, се подава в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Управление “Автомобилно застраховане” или в офисите към териториалните центрове за концентрация на МПС в градовете Пловдив, Варна и Бургас. При подаването им, деловодителят поставя входящ номер, дата и час на приемането върху плика. Бланки се получават и предложения се подават всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч.за гр. София, а в деня предхождащ търга от 9,00 до 13,00 ч.за градовете Пловдив, Варна и Бургас.


ІІ. Тръжна комисия:
1.Тръжната комисия се назначава със заповед на Главния оперативен директор на „Алианц България Холдинг” АД.
2.Разглеждането на подадените предложения се провежда ежеседмично за гр. София и два пъти месечно за предложенията от останалите центрове за концентрация на МПС. Комисията се събира за извършване на дейността всеки вторник.
3. Съставът на Комисията се състои от председател и двама члена. Тя приема решения с обикновено мнозинство. За нормалното протичане на дейността й са достатъчни да присъстват двама членове от състава й, които следва да приемат решенията единодушно.

ІІІ. Ред за провеждане на неприсъствен търг с тайно наддаване:
1.На търга се разглеждат всички редовно подадени предложения

 • налични в деловодството на Алианц България на адрес - София, ул. Милко Бичев №2, към датата на провеждане на търга;
 • изпратени на адреса на дирекция „АСД” на Алианц България Холдинг от останалите центрове за концентрация до 1-во и до 15-то число всеки месец. 

2. Комисията установява марка, модел и ДКН за всяко МПС за което са подадени предложения, като подадените за едно МПС се групират и отварят последователно;
3. При отваряне на предложенията комисията проверява наличието на всички изискуеми съгласно настоящата процедура документи, като предложения, не отговарящи по съдържание и начин на подаване са нередовни и не се разглеждат;
4. Комисията извършва класиране на подадените предложения за всяко отделно МПС, като за победител се обявява участника, предложил най-висока цена за същото;
5. При еднаква предложена цена от двама или повече участници, комисията обявява за спечелил този от тях, чието предложение е депозирано в деловодството първо.
6. Продажбата на МПС се смята за действителна и при участието на само един кандидат купувач, ако предложената от него цена не е по-ниска от първоначално обявената.
7. За резултата от класирането комисията изготвя протокол, който се утвърждава от Главния оперативен директор. Неразделна част от протокола са приложените към него отворени предложения на участниците в тръжната процедура, описани в таблица, подписана от членовете на комисията.
8. В двудневен срок от извършване на класирането и утвърждаването му, комисията уведомява по подходящ начин участниците в търга за резултатите.
9. Класираният участник е длъжен в срок от три работни дни след уведомяването му да внесе сумата до пълната стойност с която е спечелил търга за конкретното МПС, след което му се прехвърля собствеността върху МПС.
10. При не внасяне на сумата в указаният в т.9 срок от класираният участник, то неговият депозит не се възстановява, като непродаденото МПС се включва в следващата тръжна процедура.
11. Във всички случаи, разходите по прехвърлянето на МПС, включително данъци, такси по ЗМДТ и ЗННД, както и разходите по сключване на застраховка „ГО” на МПС в ЗАД “Алианц България” са за сметка на купувача.
12. Не спечелилите участници получават обратно в пълен размер депозираните от тях суми по банков път.

Възможни са промени в списъкасъка побликуван в сайта. Потенциалните клиенти следва да се запознаят с окончателният списък два дни преди търга.

Сметки на Дружества продавачи на МПС

1.ЗАД "Алианц България" - "Алианц Банк България" АД / IBAN BG16BUIN74441010002091; SWIFT BUINBGSF БЦ " Европа" - за леки автомобили по финансов риск.

2. “Алианц България Банк ” АД - банкова см. IBAN BG58 BUIN 7220 10422 19318, BIC BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД.- за леки автомобили.

3. ЗАД “Енергия” – банкова см. IBAN BG 54 BUIN 9561 10000 56151, BIC: BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД – за леки автомобили

4. ЗАД “Алианц България” – банкова см. IBAN BG43 BUIN  9561 101000 2050, BIC: BUINBGSF при “Алианц Банк България” АД – за леки автомобили и ДМА

5.ПОД "Алианц България" АД - банкова см. IBAN BG96 BUIN 9561 101000 6625, BIC BUINBGSFпри “Алианц Банк България” АД – за леки автомобили. 

Активи по градове

 • София

 • Бургас

 • Пловдив

 • Варна

 • Русе

София

Търг за продажба на употребявани МПС с тайно наддаване на 12.12.2017 година   за автомобили находящи се  в  гр. София, ТЦК Автомобилно застраховане София.

 1. Мерцедес Е 350 4 MATIC

 • Год.на п-во: 2010 г.
 • Кубатура/гориво: 3,5 бензин
 • ДКН: СА 2226 РС
 • Изминати км.: 164 000км.
 • Описание:черен,металик, отлично състояние,7 ст.автоматик, много екстри
 • Местонахождение: София ТЦК "Автомобилно застраховане
 • Собственост: ЗАД "Енергия"
 • Начална тръжна цена: 26 090 лв.

снимка

2. Мерцедес ML 500

 • Год.на п-во: 2006 г.
 • Кубатура/гориво: 5,0 бензин
 • ДКН: СА 1155 ВВ
 • Изминати км.: 228 000км.
 • Описание:черен металик обсидан,4х4, 7 ст. автоматик , много екстри в много добро състояние.
 • Местонахождение: София ТЦК "Автомобилно застраховане
 • Собственост: ЗАД "Енергия"
 • Начална тръжна цена: 16 800 лв.

снимкa

3. Ситроен С 4

 • Год.на п-во: 2008 г.
 • Кубатура/гориво: 1,6  дизел
 • ДКН: СА 8638 НК
 • Изминати км.: 135 000км.
 • Описание:тъмно син, хечбек, много добро състояние, ремонт ,боя предна броня ляво.
 • Местонахождение: София ТЦК "Автомобилно застраховане
 • Собственост: ЗАД "Енергия"
 • Начална тръжна цена: 5 200 лв.

снимка

4 Мерцедес Е 350 CDI

 • Год.на п-во: 2011 г.
 • Кубатура/гориво: 3,0 дизел
 • ДКН: СА 9646 СР
 • Изминати км.: 158 000км.
 • Описание:черен,металик, отлично състояние,7 ст.автоматик, много екстри
 • Местонахождение: София ТЦК "Автомобилно застраховане
 • Собственост: "Алианц Банк България"АД
 • Начална тръжна цена: 25 880 лв.

снимка

Търг за продажба на употребявани АПП
Няма налични активи

Бургас

В момента няма налични активи.

Пловдив

В момента няма налични активи.

Варна

Към момента няма налични активи.

Русе

В момента няма налични активи.

Търгове  - Тотални щети

 • Fiat Sedici CA7550CH

 • Citroen C2 CA9129HC

 • Dacia Dokker CA6514XC

Fiat Sedici CA7550CH

Фиат Седичи

 • Год.на п-во: 2006 год.
 • Кубатура/гориво: 1586 /79 kw/, бензин
 • ДКН: СА7550СН
 • Изминати км.: Около 180 000 км.
 • Описание на по-значимите детайли за смяна: Автомобилът е с повреди след преобръщане.
 • Местонахождение:В района на Казанлък
 • Собственост: частно лице
 • Критерии за цена: Автомобилът ще бъде с прекратена регистрация като тотална щета.
 • Забележка: Разходите по вземането, прехвърлянето на собствеността и извозването на автомобила от мястото където се намира са за сметка на купувача.

Данни за МПС

Снимки

Citroen C2 CA9129HC

Ситроен Ц2

 • Год.на п-во: 2009 год.
 • Кубатура/гориво: 1398 /50 kw/, дизел
 • ДКН: СА9129НС
 • Изминати км.: Около 155 000 км.
 • Описание на по-значимите детайли за смяна: Автомобилът е с повреди основно отпред и в купето.
 • Местонахождение: София
 • Собственост: юридическо лице
 • Критерии за цена:Автомобилът ще бъде с прекратена регистрация като тотална щета.
 • Забележка: Разходите по вземането, прехвърлянето на собствеността и извозването на автомобила от мястото където се намира са за сметка на купувача.

Данни за МПС

Снимки

Dacia Dokker CA6514XC

Дачия Докер

 • Год.на п-во: 2014 год.
 • Кубатура/гориво: 1461 / 55kw/, дизел
 • ДКН:CA6514XC
 • Изминати км.:302 006 км.
 • Описание на по-значимите детайли за смяна: Автомобилът е с повреди в предната и лявата част.
 • Местонахождение: София.
 • Собственост: юридическо лице
 • Критерии за цена: При цена за този автомобил под 5080 лева, същия ще бъде с прекратена регистрация като тотална щета.
 • Забележка: Разходите по вземането, прехвърлянето на собствеността и извозването на автомобила от мястото където се намира са за сметка на купувача.

Данни за МПС

Снимки

 

 

 

 • Год.на п-во:  год.
 • Кубатура/гориво:  / kw/, дизел
 • ДКН:
 • Изминати км.:  км.
 • Описание на по-значимите детайли за смяна: Автомобила е с повреди .
 • Местонахождение:
 • Собственост:
 • Критерии за цена:
 • Забележка: Разходите по вземането, прехвърлянето на собствеността и извозването на автомобила от мястото където се намира са за сметка на купувача.

 

 Данни за МПС

Снимки

Предложение за закупуване на автомобил след ПТП - Предложените цени се изпращат на offers@allianz.bg до 10:00 часа на 23.11.2017 г.

Бланка - Предложение за закупуване на автомобил след ПТП

Контакти

гр.София - Светлозар Димитров тел.02 / 930 2508 /моб. 0885 078070

гр.Бургас - Антонина Добрева тел.056 / 845 628 /моб. 0889 441 391

гр.Пловдив - Георги Тотов тел. 032 /658 813 /моб. 0888 130 126

гр.Варна - Ганчо Ганчев 052 / 680 620 / моб.0882 336 763

гр.Русе - Дилян Нанев 082 / 888 115/ моб.0888 681 919

Allianz - Контакти