Main navigation back

Конкурси

Организирано пътуване в Мюнхен на наградени служители на Направление „Продажби”, управители и служители на Главни представителства, Представителства и Посредници от всички мрежи на „Алианц България Холдинг” АД

Алианц България Холдинг обявява открита процедура за избор на Доставчик на услуга: „Организирано пътуване в Мюнхен на наградени служители на Направление „Продажби”, управители и служители на Главни представителства, Представителства и Посредници от всички мрежи на „Алианц България Холдинг” АД“.

Тръжна документация:

Срок за представяне на офертата - 18.03.2019 г. Офертата следва да се изпрати в запечатан плик, като ценовата част да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в общия плик с документи на адрес: 1504 гр. София, ул. „Проф. М Бичев ” № 2, „Алианц България Холдинг” АД, Управление „АСД и капитално строителство“ – Десислава Кръстева, моб тел.: 0885 77 58 61.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас Оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

При необходимост, допълнителна информация може да получите на адреса на Управление „АСД и капитално строителство”, или на телефони: 0 885 77 58 61 и
02 930 20 10 – Десислава Кръстева.