Main navigation back

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик на услуга „Провеждане на профилактични медицински прегледи на служители” за дружествата от групата на Алианц България Холдинг за 2018 г.

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Провеждане на профилактични медицински прегледи на служители” за дружествата от групата на „Алианц България Холдинг” за 2018 г.

Документи:

1. Тръжна документация
2. Въпросник за самооценка към компания – кандидат за доставчик на Алианц;

Срок за представяне на документите  27.09. 2018 г. до 16,00 ч.

Документите за конкурса следва да са в запечатан, непрозрачен плик, като в  основния плик, следва да се поставят два отделно запечатани пликове с надпис „Ценова оферта за гр. София“, „Ценова оферта за Страната“.

На основния плик следва да се напише: „За участие в конкурс за избор на Доставчик на услуга „Провеждане на профилактични медицински прегледи на служители” за дружествата от групата на „Алианц България Холдинг” за 2018 г. Да не се отваря преди конкурса.“.

Пакетът документи се изпраща на адрес: 1504 гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 59, Алианц България Холдинг, „Деловодство”.

Настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителя няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена,  Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас Оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

При необходимост, допълнителна информация може да получите от: д-р Малина Джекова – тел. 9302350, malina.djekova@allianz.bg

Конкурс за избор на изпълнител: „Кетърингово обслужване за Бирен фест 2018 г. на „Алианц България Холдинг"

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Кетърингово обслужване за Бирен фест 2018 г. на Алианц България Холдинг"

Тръжна документация:
1. Задание;
2. Въпросник за самооценка към компания – кандидат за доставчик на Алианц;

Срок за представяне на офертата – 22.08.2018 г. Офертата следва да се изпрати в запечатан плик /на хартиен и магнитен носител/ на адрес: 1504 гр. София, ул. „Проф. Милко Бичев” № 2, Алианц България Холдинг, Управление „АСД и капитално строителство”, инж. Десислава Кръстева – моб.тел.: 0885 775 861.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл.12 от ЗЗД. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведомява за резултатите от преценката на предоставената оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

При необходимост, допълнителна информация може да получите на тел.02 930 20 17 или 0888 929 756 – Ясен Тодоров.

Конкурс за избор на изпълнител: „Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Алианц България Холдинг"

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Алианц България Холдинг“.

Тръжна документация:
1. Задание;
2. Съдържание на офертата и критерии за избор;
3. Образец на договор за проектиране;
4. Образец на декларация на основание чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07– /16.12.2009 г.
5. Въпросник за самооценка към компания – кандидат за доставчик на Алианц;
6. Образец на ценова част.

Срок за представяне на офертата – 17.08.2018 г. Офертата следва да се изпрати в запечатан плик /на хартиен и магнитен носител/ на адрес: 1504 гр. София, ул. „Проф. Милко Бичев” № 2, Алианц България Холдинг, Управление „АСД и капитално строителство”, инж. Десислава Кръстева – моб.тел.: 0885 775 861.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл.12 от ЗЗД. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведомява за резултатите от преценката на предоставената оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

При необходимост, допълнителна информация може да получите до 14.08.2018 г., като въпросите се задават писмено по e-mail: dessislava.krasteva@allianz.bg.