Main navigation back

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени за обекти, собственост или наети от дружества от системата на Алианц България Холдинг

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за обекти, собственост или наети от дружества от системата на „Алианц България Холдинг”=

Тръжна документация:

Задание за изпълнение на услугата

Съдържание на офертата и критерии за провеждане на конкурс и оценка на офертите

Въпросник към компания – кандидат за доставчик на Алианц

Срок за представяне на документите - 30.11.2017 г.  Документите следва да се изпратят в запечатан непрозрачен плик, като ценовата част да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в общия плик  с документи  на адрес: 1504 гр. София, ул.„Проф. Милко Бичев” № 2, Алианц България Холдинг, Управление „АСД и капитално строителство”, Десислава Кръстева.

Уведомяваме Ви, че настоящото уведомление, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителя няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

Допълнителна информация може да получите на адреса на Управление „АСД и капитално строителство” или на тел.: 02 930 20 10; 0885 77 58 61 – Десислава Кръстева.

 

Конкурс за избор на доставчик за смяна на съществуващата система за обработка на клиентски обаждания на Единен център за обслужване на клиенти

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик за смяна на съществуващата система за обработка на клиентски обаждания на Единен център за обслужване на клиенти.

Тръжна документация:

Задание за изпълнение на поръчка

Съдържание на офертата и критерии за избор на изпълнител

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Information Security Controls

Срок за подаване на оферти - 01.12.2017 г. до 16.30 ч. на адрес: гр. София 1504, ул. Милко Бичев №2, Алианц България Холдинг - Деловодство.

Уведомяваме Ви, че настоящото уведомление и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл.12 от ЗЗД. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас Оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

Допълнителна информация може да получите на ел. поща:  assistance@allianz.bg или на адрес: София, ул. Милко Бичев №2, Направление "Операции" на Алианц България.

Алианц Банк България кани всички студенти и докторанти, които са на възраст до 30 г. да участват в конкурса за създаване на идеен проект за банков офис.

В конкурса могат да участват и екипи от студенти и докторанти, отговарящи на възрастовото ограничение. Най-добрите 3 проекта ще бъдат наградени:

I място – 1 500 лв.

II място – 1 000 лв.

III място –   750 лв.

Името на победителите ще бъде оповестено публично от Алианц Банк България чрез официално изявление в пресата и на корпоративния уебсайт, както и в бъдещата реклама на проекта.

Алианц Банк България ще предложи на спечелилите конкурса договор за последващо сътрудничество.

При липса на кой да е от документите за участие в търга, проектът се дисквалифицира, ако не бъде представен своевременно.

Проектите се изпращат на marketmanagement@bank.allianz.bg в срок до 17.12.2017 г.

Документи за участие в конкурса:

Регламент на конкурса

Задание за проектиране

Декларация за авторски права

Allianz Signage

Схеми на офиси на Алианц Банк България

Лого на Алианц

За контакт и допълнителна информация: Велислава Тенева -  velislava.teneva@bank.allianz.bg и Боряна Делчева - boryana.delcheva@bank.allianz.bg