Main navigation back

Конкурси

Конкурс за избор на изпълнител за „Изграждане на уеб базиран портал за предоставяне информация на клиентите на Алианц България и сключване на застрахователен договор от разстояние“

При проявен интерес за участие в конкурса, моля да изпратите в срок до 28.07.2017 г.  на e-mail: vladislav.dimitrov@allianz.bg следната информация:

  1. Официално име на доставчика и седалище
  2. Име и позиция за контакт
  3. Имейл адрес и телефон

Допълнителна информация за конкурса:

Задание за изпълнение на поръчка

Съдържание на офертата и критерии за избор на изпълнител

Образец 1

Образец 3

Срок за представяне на оферта - 11.08.2017 г.

 

Удължаване на срок по покана за участие в процедура за избор на Одитор от 26.06.2017 г.

ЗАД „Алианц България”, ЗАД „Алианц България Живот”, ЗАД „Енергия”, „ПОД Алианц България” АД и управляваните от него „Доброволен пенсионен фонд Алианц България”, „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми Алианц България”, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” и „Алианц Банк България” АД (Одитирани/те дружества), удължават срока на Поканата от 26.06.2017 г. до  всички одиторски дружества, които са вписани в регистъра на регистрираните одитори съгласно ЗНФО, да вземат участие в процедурата за подбор на второ одиторско дружество, което съвместно с „КПМГ България” ООД да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 година по Международните счетоводни стандарти и на всички доклади, справки и приложения за регулаторни цели на Одитираните дружества, както и да изготви всички необходими документи във връзка с възложената работа при спазване на действащото законодателство, считано до 20.07.2017 г.

Документацията за участие е на разположение на одиторските дружества, заинтересовани от участие в процедурата за подбор в срок до 20.07.2017 г. на следния адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №59, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., лице за контакт: Коста Пъстрилов, тел. 02 9302333, e-mail: kosta.pastrilov@allianz.bg.

Документацията за участие се предоставя на законните представители на одиторските дружества или на изрично упълномощено от тях лице след подписване на споразумение за конфиденциалност.

Предложения за участие се подават на посочения по-горе адрес в срок до 20.07.2017 г.

За повече информация: www.allianz.bg/auctions/

Покана за участие

Документация за участие

Апендикс 1

Апендикс 2