Main navigation back

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик на услуга: „Мобилни, електронни съобщителни услуги“ за дружествата от групата на Алианц България Холдинг

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Мобилни, електронни съобщителни услуги“ за  дружества от групата на Алианц България Холдинг.

Тръжна документация:

Задание и критерии за оценка

Въпросник към компания – кандидат доставчик

Срок за подаване на оферти - 16.02.2018 г. до 16.00 ч. на адрес: гр. София 1504, ул. Милко Бичев №2, Алианц България Холдинг - Деловодство, управление "Информационни технологии".

Документите за конкурса се изпращат в запечатан, непрозрачен плик, който е надписан "За конкурса „Мобилни, електронни съобщителни услуги на Алианц България Холдинг"". Ценовата оферта“ да е в допълнителен плик, поставен в основния.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл.12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителя няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата Ви не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

За допълнителна информация: Изи Селиктар - телефони: 02/ 930 22  610.

Конкурс за избор на доставчик за извършване на дейност „Дигитализация на застрахователни полици и физическо съхранение на архив по застрахователни полици и претенции по щети“ на дружествата от групата на Алианц България Холдинг

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик за извършване на дейност „Дигитализация на застрахователни полици и физическо съхранение на архив по застрахователни полици и претенции по щети“ на дружествата от групата на Алианц България Холдинг.

Тръжна документация:

Задание за изпълнение на поръчка

Съдържание на офертата и критерии за избор на изпълнител

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Срок за подаване на оферти - 17.01.2018 г. (вкл.) на адрес: гр. София 1504, ул. Милко Бичев №2, Алианц България Холдинг - Деловодство.

Уведомяваме Ви, че настоящото уведомление и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл.12 от ЗЗД. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас Оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

Допълнителна информация може да получите на ел. поща:  nikolaya.georgieva@allianz.bg или на адрес: София, ул. Милко Бичев №2, Направление "Операции" на Алианц България.

Алианц Банк България кани всички студенти и докторанти, които са на възраст до 30 г. да участват в конкурса за създаване на идеен проект за банков офис.

В конкурса могат да участват и екипи от студенти и докторанти, отговарящи на възрастовото ограничение. Най-добрите 3 проекта ще бъдат наградени:

I място – 1 500 лв.

II място – 1 000 лв.

III място –   750 лв.

Името на победителите ще бъде оповестено публично от Алианц Банк България чрез официално изявление в пресата и на корпоративния уебсайт, както и в бъдещата реклама на проекта.

Алианц Банк България ще предложи на спечелилите конкурса договор за последващо сътрудничество.

При липса на кой да е от документите за участие в търга, проектът се дисквалифицира, ако не бъде представен своевременно.

Проектите се изпращат на marketmanagement@bank.allianz.bg в срок до 17.12.2017 г.

Документи за участие в конкурса:

Регламент на конкурса

Задание за проектиране

Декларация за авторски права

Allianz Signage

Схеми на офиси на Алианц Банк България

Лого на Алианц

За контакт и допълнителна информация: Велислава Тенева -  velislava.teneva@bank.allianz.bg и Боряна Делчева - boryana.delcheva@bank.allianz.bg