Main navigation back

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик на услуга "Управление и поддържка на сграден фонд и ДМА"

Алианц България Холдинг обявява конкурс по документи за избор на доставчик на услуга „Управление и поддръжка на сграден фонд и ДМА в София и страната, собственост на/наети от дружества от групата на Алианц България Холдинг.

Срок за получаване на документи: от 04.09.2017г. до 12.09.2017 г. от 9,00 ч.до 16,00 ч.

Документи се получават от:

Ясен Тодоров - тел. 02 930 20 17, 0888 929 756, iasen.todorov@allianz.bg.

Десислава Кръстева – тел. 02 930 2010, 0885 775 861, Dessislava.krasteva@allianz.bg

Срок за подаване на оферти:  02.10.2017 г. до 16,00 ч. Документи се подават съгласно условията за участие в конкурса на адрес: София 1527, ул. „Проф. Милко Бичев” № 2, инж. Десислава Кръстева – Управление „Капитално строителство и административна дейност”.

Алианц Банк България кани всички студенти и аспиранти от Национална художествена академия, които са на възраст до 30 г. да участват в конкурса за създаване на идеен проект за банков офис.

В конкурса могат да участват и екипи от студенти и аспиранти, отговарящи на възрастовото ограничение. Най-добрите 3 проекта ще бъдат наградени:

I място – 1 500 лв.

II място – 1 000 лв.

III място –   750 лв.

Името на победителите ще бъде оповестено публично от Алианц Банк България чрез официално изявление в пресата и на корпоративния уебсайт, както и в бъдещата реклама на проекта.

Алианц Банк България ще предложи на спечелилите конкурса договор за последващо сътрудничество.

При липса на кой да е от документите за участие в търга, проектът се дисквалифицира, ако не бъде представен своевременно.

Проектите се изпращат на marketmanagement@bank.allianz.bg в срок до 31.10.2017 г.

Документи за участие в конкурса:

Регламент на конкурса

Задание за проектиране

Декларация за авторски права

Allianz Signage

Схеми на офиси на Алианц Банк България

Лого на Алианц

За контакт и допълнителна информация: Велислава Тенева -  velislava.teneva@bank.allianz.bg и Боряна Делчева - boryana.delcheva@bank.allianz.bg