Main navigation back

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик на услуга: „Разработване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за управление на оплаквания, похвали и въпроси“

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на услуга: „Разработване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за управление на оплаквания, похвали и въпроси“ за  дружества от групата на Алианц България Холдинг.

Документи:

1. Задание
2. Методика за оценка
3. Формат на оферта
4. Въпросник към компания - кандидат доставчик

Срок за представяне на документите 23.11.2018 г. до 16,30 ч.

Документите за конкурса следва да са в запечатан, непрозрачен плик, като в отделен плик вътре в основният, се постави запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.
На основният плик следва да се напише: „За участие в конкурс за избор на доставчик на услуга „Разработване и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за управление на оплаквания, похвали и въпроси“ за  дружества от групата на Алианц България Холдинг. Да не се отваря преди конкурса“.

Пакетът документи се подава на адрес: 1504 гр. София, ул. „Милко Бичев ” № 2, Алианц България Холдинг, „Деловодство”, за управление „Информационни технологии“.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашите документи, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на документите не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителя няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че документите не бъдат одобрени, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на документите, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

За допълнителна информация: Кирил Кирилов, тел. +359 2 930 26 11, e-mail: kiril.kirilov@allianz.bg

Конкурс за избор на доставчик на услуга „Нотификационни услуги за дружествата в състава на Алианц България Холдинг“

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на услуга „Нотификационни услуги за дружествата в състава на Алианц България Холдинг“.

Документи:

1. Покана за участие

2. Задание и критерии за оценка


Срок за представяне на оферта - до 16:00 часа на 23.11.2018 г.

Документите за конкурса трябва да са в запечатан, непрозрачен плик, като в отделен плик вътре в основния се поставя запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.
На основния плик следва да се напише: „За участие в конкурс за избор на доставчик на услуга „Нотификационни услуги за дружествата в състава на Алианц България Холдинг”. Да не се отваря преди конкурса“.

Пакетът документи се подава на адрес: гр. София, ул. „проф. Милко Бичев ” № 2, на вниманието на Ясен Тодоров.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

За допълнителна информация: Мердихан Исмаилов, тел.: +359 2 9215 432, e-mail: merdihan.ismailov@bank.allianz.bg  

Конкурс за избор на доставчик на услуга „Изработка, монтаж и демонтаж на външна и вътрешна реклама“ за град София и за цялата страна, за нуждите на дружествата от групата на Алианц България Холдинг

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Изработка, монтаж и демонтаж на външна и вътрешна реклама“ за град София и за цялата страна, за нуждите на дружествата от групата на Алианц България Холдинг.

Документация:

Срок за представяне на оферта - до 16:00 часа на 14.11.2018 г.

Документите следва да се изпратят в запечатан непрозрачен плик, като ценовата част да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в общия плик  с документи  на адрес: 1504 гр. София, ул. „Проф. Милко Бичев” № 2, Алианц България Холдинг, Управление „АСД и капитално строителство”, Десислава Кръстева.

Настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителя няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена,  Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас Оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

При необходимост, допълнителна информация може да получите до 12.11.2018 г., като въпросите се задават писмено по електронна поща до: boryana.delcheva@bank.allianz.bg

 

Конкурс за избор на доставчик на услуга „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за обекти, собственост или наети от дружества от групата на Алианц България Холдинг”

Алианц България Холдинг обявява конкурс за избор на доставчик на  услуга: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за обекти, собственост или наети от дружества от групата на Алианц България Холдинг”.

Тръжна документация:

Срок за представяне на документите - 23.11.2018 г.

Документите следва да се изпратят в запечатан непрозрачен плик, като ценовата част да бъде в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в общия плик  с документи  на адрес: 1504 гр. София, ул. „Проф. Милко Бичев” № 2, Алианц България Холдинг, Управление „АСД и капитално строителство”, Десислава Кръстева.

Настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на Оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителя няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че Офертата Ви не бъде одобрена,  Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас Оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

При необходимост, допълнителна информация може да получите на адреса на управление „АСД и капитално строителство”, или на телефони: 02 930 20 10 – Десислава Кръстева и 02 930 20 17 –  Ясен Тодоров.

Конкурс за избор на доставчик на услуга „Допълнителни услуги, свързани с ПОС терминална мрежа на „Алианц Банк България“ АД“

Алианц Банк България обявява конкурс за избор на доставчик на услуга „Допълнителни услуги, свързани с ПОС терминална мрежа на „Алианц Банк България“ АД“.

Документи:

1. Покана за участие

2. Задание и критерии за оценка


Срок за представяне на оферта - до 16:00 часа на 08.11.2018 г.

Документите за конкурса трябва да са в запечатан, непрозрачен плик, като в отделен плик вътре в основния се поставя запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.
На основния плик следва да се напише: „За участие в конкурс за избор на доставчик на услуга „Допълнителни услуги, свързани с ПОС терминална мрежа на „Алианц Банк България“ АД”. Да не се отваря преди конкурса“.

Пакетът документи се подава на адрес: 1202 гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, Алианц Банк България, „Деловодство”.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

За допълнителна информация: Мердихан Исмаилов, тел.: +359 2 9215 432, e-mail: merdihan.ismailov@bank.allianz.bg  

Конкурс за избор на доставчик на услуга: „Allianz Bank’s Rating Tools Diagnostics”

Алианц Банк България обявява конкурс за избор на доставчик на услуга: „Allianz Bank’s Rating Tools Diagnostics”. Заявка за получаване на набора документи за участие в конкурса се изпраща на е-mail: daniel.ralchev@bank.allianz.bg. Пълният набор документи се предоставя след подписана декларация за конфиденциалност от страна на кандидата.

Срок за представяне на оферта - 31.10.2018 г. до 17.00 ч.

Документите за конкурса трябва да са в запечатан, непрозрачен плик, като в отделен плик вътре в основния, се поставя запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.
На основния плик следва да се напише: „За участие в конкурс за избор на доставчик на услуга  „Allianz Bank’s Rating Tools Diagnostics”. Да не се отваря преди конкурса“.

Пакетът документи се подава на адрес: 1202 гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №79, Алианц Банк България, „Деловодство”.

Уведомяваме Ви, че настоящата покана, както и Вашата оферта, не представляват процедура за обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и отношенията, свързани с нея, не представляват преддоговорни такива. Предоставянето на оферта не е основание за ангажиране на преддоговорна отговорност по смисъла на чл. 12 от Закона за задълженията и договорите. Възложителят няма задължение да приеме офертата с най-ниска стойност. В случай, че офертата не бъде одобрена, Възложителят няма задължение да Ви уведоми за резултатите от преценката на предоставената от Вас оферта. Всички разходи, направени от Вас във връзка и/или при подготовка на офертата, включително и разходите за участие в процедурата са изцяло за Ваша сметка.

За допълнителна информация: Даниел Ралчев, тел.: +359 2 9215 645; +359 2 9215 435