Main navigation back

Рейтинги

Алианц Банк България

Allianz - fitch_ratings

Рейтинг

BBB+

Перспектива: стабилна

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. потвърди на 10.06.2016 г. дългосрочния кредитен рейтинг на Алианц Банк България от „ВВВ+”, със стабилна перспективата.

Рейтингът е най-високият възможен за банка в България и е с две стъпки над рейтинга на държавата от „ВВВ-”.

Рейтингът на Алианц Банк се основава на постоянно по-доброто от средното за пазара качество на активите - NPL 14% от общо кредити, при средно за пазара 20%. Това може да се обясни с умерения рисков апетит на банката, обусловен от наличието и спазването на високи стандарти на контрол на риска от страна на собственика. Покритието с провизии на лошите кредити е адекватно и е по-добро от средното за пазара.

Характерно за Алианц Банк е добрата капитализация, която заедно с наличните капиталови буфери е достатъчна,за да абсорбира дори допълнителни провизии, които могат да възникнат от Прегледа на Качеството на Активите (AQR).

Рискът за рефинансиране е нисък, защото банката се самофинансира чрез стабилната и голяма клиентска депозитна база. Коефициентът на кредити към депозити е само 66% към края на 2015 г. Така банката държи достатъчни ликвидни буфери (парични наличности и български ДЦК) от 44% (към 1-во тримесечие 2016), съществено над регулаторния минимум от 20%.   

Оценката на Fitch се базира на факта, че Алианц Банк България е част от една от най-големите финансови групи в света - Allianz SE, базирана в Мюнхен с кредитен рейтинг от Fitch Ratings „АА-“, със стабилна перспектива, като банката разполага с потенциална подкрепа от мажоритарния си собственик.

ЗАД Алианц България

Allianz - BCRA

Рейтинг

iA+

Перспектива: стабилна

БАКР - Агенция за Кредитен Рейтинг потвърждава дългосрочния рейтинг на способност за изплащане на искове на ЗАД Алианц България: iА+ (перспектива – стабилна).

Рейтинг на ЗАД Алианц България  - aктуализация 08.10.2015

Използвана е официално приетата от БАКР методология за присъждане на рейтинг на способност за изплащане на искове на застрахователни дружества

„БАКР - Агенция за Кредитен Рейтинг” (БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент (EО) № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

В периода на актуализация за ЗАД Алианц България се отчита положителна промяна с изпреварващия средното за сектора ръст на БПП и увеличаване, макар и с малко на пазарния дял. Дружеството запазва относително доброто си финансово състояние спрямо останалите основни конкурентни компании в сектора. Фактическата платежоспособност на дружеството остава добра. ЗАД „Алианц България” продължава да се характеризира с много по-висока ликвидност от останалите общозастрахователни дружества.