Main navigation back

Енергия

  ЗАД Енергия

Allianz - Energy_logo

Застрахователно акционерно дружество "Енергия" е учредено през 1993 г. от „Национална електрическа компания" ЕАД и „България холдинг“ АД.
С разрешение № 20/16.07.1998 г. Дружеството получава лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

По размер на застрахователно-техническите си резерви ЗАД „Енергия“ се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.

Основен дял от дейността на ЗАД „Енергия“ заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България: АЕЦ „Козлодуй“, цялостната електропреносна мрежа „ВН“, електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива и редица други индустриални обекти.

Allianz - wind_turbines

Система на управление

Съвет на директорите:

Орлин Пенев
Павлин Петков
Анелия Димитрова
Петър Илиев

Прокуристи:

Маргарита Георгиева
Атанас Узунов

Адрес за кореспонденция и регистрация на щети:

гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 19Б, ет. 11, тел. 02/ 9814181

Адрес на седалище и управление:

гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 59

Електронна поща:

info@energy.bg

  Финансови отчети

  • Отчети за 2018 година

  • Отчети за 2017 година

Застраховки

ЗАД "Енергия" предлага следните видове застраховки:

Застраховка "Злополука"

в т.ч.
"Злополука и заболяване"
"Злополука"
"Трудова злополука"
"Злополука на кредитополучател"
ученическа застраховка "Злополука"
"Злополука" на местата в МПС - доброволна
"Злополука" на пътниците в средства за обществен превоз - задължителна

Застраховка "Щети на имущество"

в т.ч.:
"Кражба чрез взлом"
"Парични средства по време на превоз
"Авария на машини"
"Електронно оборудване"

Застраховка "Обща гражданска отговорност"

в т.ч.:
"Гражданска отговорност на юридически лица"
"Гражданска отговорност на юридически лица, вкл. отговорност за изделието"
"Професионална отговорност на инженери, проектанти, архитекти"
"Професионална отговорност "Строител"
"Професионална отговорност "Медицински персонал"
"Професионална отговорност "Ръководители и длъжностни лица"
"Гражданска отговорност на работодателя"
"Гражданска отговорност за ядрена вреда"

Застраховка на гаранции

в т.ч.:
"Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия"
"Загуба на доход вследствие авария на машини"
"Загуби вследствие не плащане на лизингови вноски"

Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства

Застраховка на релсови превозни средства

Застраховка на товари по време на превоз

Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

Застраховка на разни финансови загуби

Застраховка "Правни разноски" (правна защита)

Контакти

ИРМ Козлодуй

площадка АЕЦ Козлодуй
гр.Козлодуй

тел: 0973/76468 
мобилен: 0886/607989

aec@energy.bg

Благоевград

073/8894630
073/8894631
073/8894632
073/889463

Бургас

056/ 875410
056/ 875411
056/ 875414
056/ 875427
056/ 875429
056/ 875430

Автомобилно:
056/ 845628

Варна

052/668737
052/689941
052/ 668731
032/668371
032/668718
032/668733
052/689940
052/689955
052/689950
052/689945
052/689946

Велико Търново

062/618020

062/618024

Видин

094/690734
094/690731
094/690732

Враца

092/687861
092/687833

Добрич

058/655660
058/655666
058/655676
058/655662

Казанлък

431/68770
0431/68774
0431/68773
0431/68771
0431/68761

Кърджали

0361/60780
0361/60790
0361/60791

Кюстендил

078/556262
078/556267
078/556264

Ловеч

068/651251
068/651252

Монтана

096/ 300802
096/ 300802
096/388381
096/388382

Пазарджик

034/403960
034/403961
034/403962
034/403963
034/403964

Перник

076/686203
076/76104

Плевен

064/890768
064/890781
064/890786
064/890788
064/890769

Пловдив

032/646 801
032/646820
032/646821
032/658817

Русе

082/824541
082/824541
082/888119
082/888118

Силистра

086/823821
086/871155
086/871158

Смолян

0301/62593
0301/60790
0301/60791
0301/60792

Стара Загора

042/638339
042/602752
042/693000
042/693001
042/693014
042/693021

Търговище

0601/61980
0601/61981
0601/61982
0601/61983
0601/61984

Хасково

038/603270
038/603275

Шумен

054/850882
054/850880