Main navigation back

ЗАД Алианц България

Алианц България  е Автомобилен застраховател на годината

конкурс Автомобил на годината 2015

Прес Авто клуб

 

История и развитие

Основано на 22 март 1991 г. ЗПАД „България“ е първото частно застрахователно дружество на българския пазар, а от 1999 г. вече е част от групата на Алианц. Със стабилен темп на развитие през годините, дружеството е сред водещите компании на застрахователния пазар. 

Рейтинг на ЗАД Алианц България

Allianz - BCRA

Рейтинг

iA+

Перспектива: стабилна

БАКР - Агенция за Кредитен Рейтинг потвърждава дългосрочния рейтинг на способност за изплащане на искове на ЗАД Алианц България: iА+ (перспектива – стабилна).

Рейтинг на ЗАД Алианц България  - aктуализация 08.10.2015

Продукти

Продукти
Индивидуални клиенти
Корпоративни клиенти

Резултати

През 2015 г. брутният премиен приход на дружеството е 157.1 млн. лева, което представлява ръст от 11.3%. Спечелването на доверие сред нашите клиенти се основава на точното и адекватно поемане на договорните задължения и обезщетяване в срок на претърпените загуби от застрахователни събития. През годината са изплатени обезщетения на клиенти в размер на 111.9 млн. лв. 

Презастраховане

Allianz - Flags

В своята работа ЗАД Алианц България осигурява максимално и надеждно покритие на своите клиенти и на международните пазари. В нашата политика има задължителни условия за презастраховане на поетите от дружеството рискове само при първокласни презастрахователи като:

  • Мюних Ре
  • Суис Ре
  • Алианц
  • Лойд 

За компанията

Информация 

Основен акционер: "Алианц България Холдинг" АД 


Лиценз:
Съгласно процедурата за лицензиране на застрахователите и измененията в Закона за застраховането получава лиценз N16/16.07.1998 за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност.

Система на управление

ЗАД Алианц България е с двустепенна система на управление: Надзовен и Управителен съвет

Надзорен съвет:
Атанас Табов
Люба Павлова
Стефан Стефанов

Управителен съвет:
Пламен Ялъмов
Орлин Пенев
Андрей Александров
Атанас Узунов
Любомир Гаврилов

Лица представляващи дружеството:

Пламен Ялъмов - Изпълнителен директор
Орлин Пенев - Изпълнителен директор
Андрей Александров - Изпълнителен директор
Атанас Юруков - Прокурист

Контакти

Адрес на регистрация и Централно управление
гр.София 1504, район Оборище,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

тел: 0800 13014 

Автомобилно управление
гр.София 1504, район Оборище,
ул. "Проф. Милко Бичев" №2

Общо застраховане
гр.София 1504, район Оборище,
бул. Кн. Ал. Дондуков" №47

Документи

Правила за уреждане на претенции по застраховки - ЗАД Алианц България

(Правилата са в процес на хармонизация и привеждане в съответствие с новия КЗ)