Main navigation back

ПОД Алианц България

"В младостта учим, в старостта разбираме"

Мария фон Ебнер-Ешенбах

  Представяне

Allianz - 107903529_280x300px__72dpi

"Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД е част от семейството на Алианц Груп. Дружеството предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Регистрирано е като самостоятелно юридическо лице с решение на Софийски градски съд по ф.д. №1161/1996, със седалище и адрес на управление в гр. София, община Красно село, бул. "Цар Борис III" № 19Б. Пререгистрирано е по Закона за търговския регистър и вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: 121050885.
Дружеството притежава лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване № 5 от 21.09.2000 г.
Основният капитал на дружеството е 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една.

Система на управление на ПОД "Алианц България" АД:
Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет:

София Каменова Христова – Председател на Надзорния съвет,
Образование висше – икономическо, ВИИ "К. Маркс", гр. София – икономист

Петър Асенов Илиев – Зам. председател на Надзорния съвет
Образование - висше, ВМЕИ, техническо

Светослав Гаврийски - член на Надзорния съвет
Образование - висше, Икономика на външната търговия, УНСС 1972 г.
Главен изпълнителен директор на Алианц Банк България 2005 - 2016 г.
Банкер на годината 2013, списание "Банкер"
Управител на БНБ 1997 - 2003 г.

Валерий Петров Петров – член на Надзорния съвет
Образование – висше юридическо, СУ „Климент Охридски“,
висше икономическо, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Д-р Кристоф Плейн – член на Надзорния съвет
Образование висше – икономическо, Университет на Мюнстер, Германия

Д-р Кай Мюлер – член на Надзорния съвет
Образование висше – икономическо, Университет на Регенсбург, Германия

Дора Атанасова Андреева – член на Надзорния съвет
Образование – висше икономическо, ВИИ „К. Маркс“, гр. София


Управителен съвет:

Александър Викторович Проценко – Член на Управителния съвет
Образование: висше - икономическо, Лесо-техническа академия, Санкт Петербург и Мюнхенски университет

Владислав Русев Русев – Зам. председател на Управителния съвет, Главен изпълнителен директор
Oбразование: висше - икономическо, УНСС - икономист

Цветомир Серафимов Илиев - Член на Управителния съвет, Изпълнителен директор
Oбразование: висше - икономическо, УНСС - икономист

Павлин Деков Петков - Член на Управителния съвет
Образование: висше – икономическо, УНСС – икономист

Андрей Бойков Александров – Член на Управителния съвет
Образование: висше - икономическо, УНСС, бакалавър Финанси;
ВУЗФ – магистър „Застраховане и осигуряване“

 • Пазарен дял

Пазарен дял

Към 31.12.2018 година, балансовите активи на управляваните от ПОД Алианц България АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване са на стойност над 3.05 млрд. лева.

По този критерий, ПОД Алианц България АД приключи 2018 година с 22.77% пазарен дял от активите на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване в България.

Броят на осигурените лица в управляваните от ПОД Алианц България АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31.12.2018 година надхвърли 1 024 хиляди.

Относителен дял на балансовите активи по пенсионноосигурителни дружества на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Към 31.12.2018 година, от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Алианц България АД, с най-висок пазарен дял от всички доброволни пенсионни фондове в България е Доброволен пенсионен фонд Алианц България – 34.27% от всички осигурени и 45.32% от нетните активи на  доброволните пенсионни фондове.

Пазарен дял на доброволните пенсионни фондове по размер на нетните им активи

Данните са публикувани от Комисия за финансов надзор. Пълна информация за резултатите от дейността дружествата за допълнително пенсионно осигуряване можете да намерите на електронната страница на комисията на адрес в интернет: www.fsc.bg

Пенсионни фондове

УПФ

"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"
Регистриран от СГС по ф.д. № 1913/2001 година, ЕИК: 130477720, с регистрационен код в НАП № 052, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 346-УПФ/25.08.03 г.

ППФ

"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"
Регистриран от СГС по ф.д. № 14146/2000 година, ЕИК: 130430119, с регистрационен код в НАП № 051, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 345-ППФ/25.08.03 г.

ДПФ

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България"

Регистриран от СГС по ф.д. № 12458/2000 година, ЕИК: 130401021, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 334-ДПФ/25.08.03 г.

ДПФ ПС

"Доброволен пенсионен фонд по Професионални схеми Алианц България"
Регистриран от СГС по ф.д. № 7573/2007 година, ЕИК: 175307548, получено разрешение за управление на фонда с разрешение на Комисия за финансов надзор № 601-ДПФПС/27.04.07 г.

  Консултативен и попечителски съвети

Allianz - 107903529_920x300px__72dpi

Попечителски съвет УПФ

Попечителски съвет на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

Георги Иванов Петров - Председател
Представител на КНСБ
ЕСО, бул. П. Яворов № 6, ет.1, София
тел. 02 9334810
e-mail:pod@allianz.bg

София Каменова Христова - Заместник председател
представител на дружеството
ПОД Алианц България, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел. 02 9334800,
e-mail: pod@allianz.bg

Людмила Захариева Чернева
Представител на КНСБ

Красимир Христов Вълчев
Представител на КНСБ

Владимир Огнянов Вунчев
Представител на КТ "Подкрепа"

Владимир Борисов Владимиров
Представител на КТ "Подкрепа"

Цветанка Иванова Камбурова
Представител на БСК

Никола Борисов Вапцаров
Представител на БТПП

Теодор Данаилов Дечев
Представител на АИКБ

Галя Петрова Ямборска - Илиовска
Представител на КРИБ

Мария Михайлова Петрова
Представител на ССИ

Попечителски съвет ППФ

Попечителски съвет на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

Красимир Христов Вълчев - Председател
Представител на КНСБ
ул. Панагюрище №17, Варна 9000
тел.: 933 48 00
e-mail:pod@allianz.bg

Владислав Русев Русев - Заместник председател
Представител на дружеството
ПОД Алианц България, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел.: 933 48 00
e-mail:pod@allianz.bg

Георги Иванов Петров
Представител на КНСБ

Людмила Захариева Чернева
Представител на КНСБ

Владимир Огнянов Вунчев
Представител на КТ "Подкрепа"

Владимир Борисов Владимиров
Представител на КТ "Подкрепа"

Митю Христозов Христозов
Представител на БСК

Никола Борисов Вапцаров
Представител на БТПП

Теодор Данаилов Дечев
Представител на АИКБ

Галя Петрова Ямборска - Илиовска
Представител на КРИБ

Мария Михайлова Петрова
Представител на ССИ

Консултативен съвет ДПФ

Консултативен съвет на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България"
Максим Станев Сираков - Председател
представител на осигурените лица
бул. Княз Ал. Дондуков № 59, София 1504
e-mail:pod@allianz.bg

София Каменова Христова - Заместник председател
представител на дружеството
ПОД Алианц България, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел. 02 9334800,
e-mail:pod@allianz.bg

Данета Ангелова Желева
представител на осигурените лица

Румяна Кръстева Кръстева
представител на осигурителите лица

Любомир Николов Гутуранов
представител на пенсионерите

  Инвестиционни резултати

Allianz - 1173308341_920x300px__72dpi

 

 • Обем и структура на инвестициите по видове активи

 • Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти

 • Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти

 • Доходност

Обем и структура на инвестициите по видове активи

Резултати към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Резултати към 30.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 28.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 28.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 28.06.2019г.

Резултати към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите по видове активи на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти

Резултати към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Резултати към 30.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 30.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.06.2019г.

Резултати към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дългови ценни книжа по емитенти на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти

Резултати към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.09.2019г.

Резултати към 30.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 30.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.06.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 30.06.2019г.

Резултати към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Задължителен професионален пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Обем и структура на инвестициите в дялови ценни книжа по емитенти на Задължителен универсален пенсионен фонд "Алианц България" към 29.03.2019г.

Инвестиционни посредници и банки - попечители

Инвестиционни посредници


Инвестиционните посредници, с които "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД има сключени договори за извършването на сделки с финансови инструменти, във връзка с управлението на активите на фондове за допълнително пенсионно осигуряване:

 • "АВАЛ ИН" АД
 • "УниКредит Булбанк" АД
 • ИП "АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС" АД
 • "Юробанк България" АД
 • Първа финансово брокерска къща ООД
 • "Балканска консултантска компания – ИП" ЕАД
 • "Карол" АД
 • Макуари Кепитъл (Юръп) ООД /Macquarie Capital (Europe) Ltd.

 • Коуен Екзикюшън Сървисис Лимитед /Cowen Execution Services Limited “CESL”Банки - попечители


Банките - попечители на пенсионните фондове, управлявани от "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД, са:

 • Банка - попечител на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
 • Банка - попечител на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД
 • Банка - попечител на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България": "БАНКА ДСК" ЕАД

Публични регистри

Allianz - 93910098_280x300px__72dpi

Публични регистри на Комисия за финансов надзор

Публичен регистър на Комисията за финансов надзор по чл. 122 д от Кодекса за социално осигуряване:

Дружества за допълнително социално осигуряване

Пенсионни фондове

Професионални схеми

Публичен регистър на Комисията за финансов надзор по чл. 123 г, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване:

Осигурителни посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване

Подробна информация за резултатите на лицензираните пенсионносигурителни дружества и управляваните от тях пенсионни фондове можете да откриете в електронната страница на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg.

* Представените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

  Финансови отчети

 • Финансови резултати

 •  Резултати от дейността

 • Годишни финансови отчети

Финансови резултати

Управителният съвет на Дружеството приема и предлага на Общото събрание, печалбата за 2018 година след данъчно облагане в размер на 14 796 717.85 лв. да бъде разпределена като дивидент между акционерите на Дружеството.

 Резултати от дейността

Нетните активи на пенсионните фондове, управлявани от ПОД "Алианц България" АД към 31.12.2018 г. са 3 052 436 хиляди лева.

Нетни активи към 31.12.2018 г.

Общо

3 052 436

Пенсионен фонд

Хиляди лева

ДПФ "Алианц България"

488 334

ЗУПФ "Алианц България"

2 375 526

ЗППФ "Алианц България"

188 576

Участниците в пенсионните фондове, управлявани от ПОД "Алианц България" АД към 31.12.2018 г. са 1 024 хиляди.

Участници* в ПФ към 31.12.2018 г.

Пенсионен фонд

Участници

ДПФ "Алианц България"

215 268

ЗУПФ "Алианц България"

774 008

ЗППФ "Алианц България"

  47 496

Общо

1 024 610

* В броя на участниците в ЗУПФ "Алианц България" и ЗППФ "Алианц България" са включени осигурените лица, както и лицата с потвърдени от НАП заявления за участие и служебно разпределени лица, без постъпили вноски.

Постъпленията (вноските) във фондовете, управлявани от ПОД "Алианц България" АД за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са 477 милиона лева, в това число 114 милиона лева прехвърлени от пенсионни фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни дружества.

Представените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

  Правила и политики

 • Инвестиционни политики

 • Политика за възнагражденията

 • Правила за избягване конфликт на интереси

 • Методика за изчисление на доходността

Политика за възнагражденията

Политиката за формиране на възнагражденията на ПОД Алианц България, приета в изпълнение на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор на Република България от 20 март 2013 г. е прилагана от дружеството при спазване на действащата нормативна уредба в Република България и относимите политики на Алианц Груп, както и в сътрудничество със Специализираната служба за Вътрешен контрол и Управление „Човешки ресурси". Прилагането на политиката се контролира от Надзорния съвет (НС) на ПОД Алианц България и чрез независими проверки от страна на Специализираната служба за вътрешен контрол.

Политика за формиране на възнагражденията на ПОД Алианц България

Правила за избягване конфликт на интереси

Настоящите правила регламентират процедурите и способите за предотвратяване, разкриване и прекратяване на конфликт на интереси при осъществяване на правомощията на служителите на ПОД „Алианц България" АД (Дружеството) при подготовка, сключване и отчитане на инвестиционни сделки с активите на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осогуряване (ФДПО), от една страна,  и при сключване на сделки за своя собствена сметка или за сметка на свързани с тях лица с финансови инструменти и /или получаване на доходи от финансови инструменти, от друга страна.

Вътрешни правила за избягване на конфликт на интереси при сключване на сделки с финансови инструменти

Методика за изчисление на доходността

Постигнатата доходност и равнището на инвестиционния риск при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Алианц България, са изчислени и публично оповестени съгласно Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСО.

Методика за изчисление на доходността

  Калкулатор

  Електронни услуги

Allianz - 90588157_280x200px__72dpi

Избор на пенсионен фонд

 • Универсален пенсионен фонд

 • Професионален пенсионен фонд

Универсален пенсионен фонд

Осигурените лица* участват в УПФ чрез индивидуално заявление до дружеството, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. Индивидуално заявление се подава и от лицата по чл. 124а, ал. 1 от КСО. За лицата, които не са избрали УПФ, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от НАП и от КФН.

 • Изтеглете и прочетете:


Основна информация за осигурените лица в „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

 • Попълнете:


Заявление за избор на универсален фонд


Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

 • Запазете генерираните файлове
 • Подпишете с квалифициран електронен подпис
 • Изпратете на електронна поща: podapplication@allianz.bg

*Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в УПФ лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд "Пенсии" на ДОО, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от КСО.

Професионален пенсионен фонд

Осигурените лица* участват в ППФ чрез индивидуално заявление до дружеството, подадено в срок до три месеца от възникване на задължението им за осигуряване. За неизбралите ППФ се извършва служебно разпределение по регистрираните професионални фондове по начин и ред, определени от НАП и КФН.

 • Изтеглете и прочетете:


Основна информация за осигурените лица в „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

 • Попълнете:


Заявление за избор на професионален фонд

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

 • Запазете генерираните файлове
 • Подпишете с квалифициран електронен подпис
 • Изпратете на електронна поща: podapplication@allianz.bg

*Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на ДОО, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.

Промяна на участие и прехвърляне на натрупаните средства

Allianz - 127072334_280x300px__72dpi

Промяната на участие в пенсионен фонд (универсален, професионален и доброволен) е регламентирана с Кодекса за социално осигуряване и Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор. Тя е възможна за универсалните и професионалните фондове, ако е изминала една година от датата на сключване на първия осигурителен договор или от датата на служебното разпределение след възникване на задължението му за осигуряване. След това, участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да се променя след изтичане на една година от сключване на договора за осигуряване в него.

Промяна на участие в доброволен пенсионен фонд може да се извършва веднъж в календарната година.

Обменът на данни и кореспонденцията по реда и в сроковете, установени в Наредба N 3 от 24.09.2003г. на КФН, се осъществяват по електронен път с квалифициран електронен подпис.

 • Универсален пенсионен фонд

 • Професионален пенсионен фонд

 • Доброволен пенсионен фонд

Доброволен пенсионен фонд

 Допълнителна информация

Дружеството ще Ви върне електронни копия на получените електронни документи, подписани с електронния подпис на дружеството, на електронната поща, посочена в електронния Ви подпис, в деня на получаване на заявлението и договора, съответно - на първия работен ден след тази дата при подаването му в извънработно време или в неработен ден.

Електронно досие

Allianz - 127072334_600x300px__72dpi

Използването на електронна услуга „Онлайн достъп до електронно досие“ създава възможност документи, които съдържат Ваши лични данни, да бъдат достъпни през интернет.

 • Съхранение на данните

 • Промяна на подадена информация

 •  Отказ от отговорност

 • Достъп до електронно досие

Съхранение на данните

Всички издадени актове във връзка с предоставяни електронни услуги на осигурени лица, пенсионери и техните наследници от страна на ПОД "Алианц България" АД ще бъдат съхранявани в електронна форма от дружеството и достъпът до тях ще бъде осъществяван чрез електронно досие.

Промяна на подадена информация

В случай, че установите наличие на пропуск или грешка в попълнената от Вас информация в подадено по електронен път заявление за участие/промяна на участие/достъп до електронно досие, моля да повторите процедурата по оформяне и изпращане на съответния формуляр, придружено с писмено описание на желаните изменения. За по-подробна информация бихте могли да се свържете с нас на тел: 02/933 4800.

 Отказ от отговорност

„Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД не носи отговорност за възможно компрометиране на сигурността на достъп до Вашето електронно устройство, както и за нерегламентиран достъп до съхранени на него средства за електронна идентификация, с което да се създаде предпоставка за употреба на електронни документи с цел измама или други съзнателни и несъзнателни действия на трети лица във Ваша вреда.

Достъп до електронно досие

 • Изтеглете и прочетете:

Процедура по предоставяне на достъп до електронно досие

 • Попълнете:

Заявление за достъп до електронно досие

 • Запазете генерираните файлове
 • Подпишете с квалифициран електронен подпис
 • Изпратете на електронна поща: podweb@allianz.bg

Регламент за защита на личните данни (GDPR)

Получаване на парола за проверка на осигурителна партида и получаване на годишно извлечение в електронен вид

Основни акционери

65.90% Алианц България Холдинг

34.00% Национална Електрическа Компания

Лица, представляващи дружеството

Заедно от всеки двама от изпълнителните директори

Владислав Русев - главен изпълнителен директор

Цветомир Илиев - изпълнителен директор

Андрей Александров - изпълнителен директор

Павлин Петков - изпълнителен директор

както и всеки един от тях заедно с прокуриста Иван Паскалев.

Контакти

Тел.: +359 2 933 48 00
Факс: +359 2 981 53 02
E-mail: pod@allianz.bg

Адрес: бул. „Цар Борис III“ №19Б
София, ПК 1612, България