Main navigation back

Алианц Банк България

В един бързо променящ се свят финансовата стабилност е от изключително значение. Иновациите, сигурността и отличното обслужване са нашето ноу-хау. Ние се грижим за Вашите финансови потребности и Ви подкрепяме във всяко едно лично или бизнес начинание.

  Представяне

Allianz - Flags

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 година под името ТБ „България инвест“. На 13 октомври 2003 година приема името на основния си акционер – Алианц България Холдинг.
Тя предлага своите продукти в повече от 100 финансови и бизнес центъра в цялата страна, успешно допълвани от широката агентска мрежа на „Алианц България холдинг“. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.

Алианц Банк България е:

  • лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;
  • лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа;
  • член на „Българска фондова борса – София“ АД;
  • член на „Централен депозитар“ АД;
  • член на Асоциацията на търговските банки.

  Рейтинг

Allianz - fitch_ratings

Рейтинг

BBB+

Перспектива: стабилна

Дългосрочният кредитен рейтинг на Алианц Банк България е „ВВВ+”, перспектива стабилна, потвърден от международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. на 24.05.2018 г. 

  Отчети

  • 2018 г.

  • 2017 г.

  • 2016 г.

  • Архив 

  Управление

Allianz - 97542893_1200x1600px__72dpi

Контакти

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1202 
бул. "Мария Луиза" 79

e-mail: support@bank.allianz.bg

Контакти с офисите на Алианц Банк България

Телефон:
0800 13 014 - 24/7 за банкова информация, блокиране на дебитни и кредитни карти

Факс:
(+359 2) 981 93 07
(+359 2) 9215 506

SWIFT: BUINBGSF

Адрес на регистрация 
гр. София 1202 
бул. "Мария Луиза" 79

Система на управление

Двустепенна структура на управление: Надзорен и Управителен съвет

Надзорен съвет:

Димитър Желев
Мартин Гус
Кристоф Плейн
Реймънд Сиймър
Райнер Франц
Кай Мюлер

Управителен съвет:

Председател: Александър Проценко

Членове:

Георги Заманов - главен изпълнителен директор
Мартина Мачева - главен бизнес директор
Христина Марценкова - изпълнителен директор
Мариета Петрова

  Тарифи и общи условия

  За вложителите в КТБ

Изплащането на гарантираните суми започва на 4 декември 2014 г. и ще се извършва в 86 клона на Алианц Банк България, разположени в 46 града на страната.

От 4 декември 2014 г. Алианц Банк България започва изплащане на гарантираните суми на вложителите в КТБ по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Съгласно разпределението на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), Алианц Банк България ще обслужи вложителите с гарантираните депозити, чиито последни цифри от ЕГН за физическите лица и ЕИК за юридическите лица завършва на 4.

Всеки вложител в КТБ, с гарантиран размер на влога, получава достъп до целия размер на подлежащата му на изплащане сума. За целта вложителят e необходимо да посети офис на Алианц Банк България. 

Вложителят има следните възможности: да открие сметка в Алианц Банк България и да остави сумата на влог в нея; да нареди превод по посочена от него сметка в друга банка; да изтегли парите в брой. При влог в чуждестранна валута се изплаща левовата равностойност на съответната валута по курса на БНБ към началния ден на изплащането. За влог в евро се прилага фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото 1 евро = 1.95583 лв.

За влог в друга чуждестранна валута се прилага последният публикуван курс на БНБ към началото на изплащането. Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години.

ФГВБ изплаща напълно гарантираните суми на вложителите – български и чуждестранни физически и юридически лица, в размер до 196 000 лв. за един вложител, независимо от броя на сметките му в КТБ. В тази сума се включват главницата и начислените лихви към датата на отнемане лиценза на КТБ. Банката получава информация за правоимащите лица и подлежащите на изплащане суми от квесторите на КТБ и от ФГВБ.

При разпореждане със сумите, вложителите следва да имат предвид тарифата за таксите за обслужване на вложителите на КТБ, публикувана на уебсайта на ФГВБ в секцията "Изплащане на влоговете в КТБ"

Без такса за вложителите са междубанков превод през БИСЕРА (еднократно) и откриването на сметка в Алианц Банк България.

За максимално улеснение на клиентите, в изплащането на гарантираните суми ще бъдат ангажирани над 360 служители, които са обучени и могат да окажат необходимото съдействие на всички, така че да не бъде нарушен и обичайният ритъм на работа. С цел по-бързо обслужване, клиентите, които ще се възползват от възможността да открият разплащателна сметка в "Алианц Банк България", могат да направят това и в дните преди 4 декември 2014 г.

 

Списък на необходимите документи

Списък на офисите, които ще обслужват вложителите на КТБ

Препоръки за сигурност

 Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете

  Банки кореспонденти

НОСТРО СМЕТКИ НА АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ    

 

Валута

Банка

Код

Сметка

DKK

Danske Bank A/S, Copenhagen

DABADKKK

3996065197

SEK

Danske Bank AS, Stockholm

DABASESX

12460103387

NOK

Fokus Bank (part of Danske Bank Group), Trondheim

DABANO22

86011803824

CHF

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200CHF

JPY

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200JPY

GBP

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200GBP

EUR

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

COBADEFF

400 871907200EUR

EUR

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

DEUTDEFF

100 9233115 00

EUR

 Unicredit SPA, Milano

UNCRITMM

0099500002739

EUR

Raiffeisen Bank International AG, Vienna

RZBAATWW

001-55.050.280

USD

The Bank of New York Melon, New York

IRVTUS3N

8901393487